The power of patriarchy : its manifestation in rape

Ackerman, Carla (1995-06)

Thesis (MA) -- Stellenbosch University, 1995.

Includes bibliography

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study investigates womens' perceptions of social power, as illustrated by their experiences of rape. In the first chapter the principles of subjective feminist research are analyzed against the background of feminist critique on so-called objective science. This introduction also discusses the feminist research methodology used in the study. This is followed by an examination of mainstream political science's conception of "power". How mainstream political scientists conceptualise "power", how they define "the exercise of power". Analyses of the feminist critique against the mainstream conception of "power" are discussed. The account of Foucault's ideas on "power" is, to some degree, a link between mainstream political science's views and feminists views. An examination of patriarchy, the three main dichotomies present in our society that determine female/male relations and gendered sexuality follows. It is against the aforementioned background that the literature study moves into a practical research stage. The next chapter analyses womens' conceptions and experiences of "power" relations by looking at the feminist theory of rape. This is followed by an analysis of the research data and a discussion of the popular rape myths in our society. A historical overview and analysis of the current rape law is then given, while the last chapter examines a feminist alternative conception of "power"relations by re-visiting "power" and by providing a feminist vision of women-power.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek vrouens se persepsies van sosiale mag soos geïllustreer deur hulle ervarings van verkragting. In die eerste hoofstuk word die beginsels van subjektiewe feministiese navorsing geanaliseer teen die agtergrond van die feministiese kritiek teen sogenaamde objektiewe wetenskap. Dit verskaf 'n bespreking van die feministiese navorsingsmetodologie wat in die studie gebruik is. In die daaropvolgende hoofstuk word hoofstroom politieke wetenskap se konsepsie van "mag" ondersoek deur te kyk na hoe hoofstroom politieke wetenskap "mag" konseptualiseer, hoe dit "die uitoefening van mag" definieer en deur die analise van feministiese kritiek teen hoofstroom politieke wetenskap se konsepsie van "mag". Die opsomming van Faucault se idees oor "mag" is in sommige opsigte 'n skakel tussen hoofstroom politieke wetenskap se sieninge en die van feministe. 'n Ondersoek na patriargie, die drie belangrikste tweeledighede ("dichotomies") in ons samelewing wat die verhoudings tussen vrouens en mans bepaal en geslagtelike seksualiteit ("gendered sexuality") volg. Dit is teen die agtergrond van die voorafgaande dat die literatuurstudie gevolg word deur 'n praktiese navorsingsfase. Daar volg'In analise van vrouens se konsepsies en ondervindings van "magsverhoudinge" deur eerstens na die feministiese teorie van verkragting te kyk. Hierna volg 'n analise van die navorsingsdata en In bespreking van populêre verkragtingsmites in ons samelewing. In aansluiting by bogenoemde volg 'n historiese oorsig en analise van die huidige verkragtingswet en vrouens se ervarings daarvan. Laastens volg 'n feministiese alternatiewe konsepsie van "magsverhoudinge" deur 'n her-analise van "mag" voor te stel en deur 'n feministiese visie van vroue-mag ("women-power") te verskaf.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/54906
This item appears in the following collections: