Die rol van spesiale skole in inklusiewe onderwys

Date
1998-12
Authors
Hall, Riana
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die tydperk van afwagting op die afkondiging van wetgewing rondom die proses van transformasie, word gekenmerk deur 'n lae onderwysermoraal, besnoeiings in begrotings, oorvol klasse, diverse leerderbehoeftes, sowel as 'n algemene gevoel van onsekerheid oor die toekoms. Teen hierdie agtergrond het die studie gepoog om die insluiting van leerders met spesiale onderwysbehoeftes in hoofstroomonderwys, vanuit spesiale skool-personeel se perspektiefte bepaal. Daar is gebruik gemaak van 'n situasie-analise van die huidige stand van spesiale skole, kommentaar van spesiale skool-personeel oor inklusiewe onderwys in te win, sowel as om onderhoude te voer met belanghebbende rolspelers en kundiges rondom inklusiewe onderwys op nasionale en internasionale gebied. Dit blyk uit die ondersoek dat daar 'n behoefte is aan samewerking tussen spesiale en hoofstroomonderwys. Spesiale skole as deskundige sentrums kan 'n bydrae lewer op die gebied van die assessering van leerstyle en akademiese vaardighede, die bepaling van sosiale en gedragsbehoeftes, sowel as die organisering van die multi-disiplinêre span rondom die leerder se akademiese en nie-akademiese behoeftes. Spesiale skool-personeel kan betrokke raak by die opleiding en ondersteuning van hoofstroomonderwysers in die hantering van leerders met spesiale onderwysbehoeftes en kan as samewerkende konsultante by verskillende onderwyssituasies inskakel, soos byvoorbeeld: • in die hoofstroomskool in die hoofstroomklas; • in 'n hoofstroomskool waar leerders tydelik onttrek word uit die hoofstroomklas; • in die hoofstroomskool in 'n spesiale klas of eenheid; of • in 'n spesiale skool. Ten spyte van bestaande vaardighede en kennis van beide hoofstroom- en spesiale onderwysers, beskik hulle nie oor die nodige samewerkingsvaardighede om kundighede effektief te deel nie. Dit blyk dat spesiale skole as bestaande formele strukture onderwysbehoeftes moet aanspreek en ondersteuning behoort te bied aan leerders, onderwysers, ouers en ander lede van die gemeenskap in die beweging na inklusiewe onderwys in Suid-Afrika.
ENGLISH ABSTRACT: Special education and mainly the continued existence of special schools, is the focal point of the transformation to a system of inclusive education in South Africa. The period pending the promulgation of law regarding the process of transformation, is distinguished by the low morale of teachers, cutbacks on budgets, a large number of learners with diverse needs in mainstream, as well as special classes, and a general feeling of uncertainty pertaining to the future. Against this background, the study seeks to investigate the inclusion of learners with special educational needs in mainstream schools from special school staff's point of view. This study involved a situation analysis of the current stance of special schools, gathering comments from special school staff on inclusive education, as well as having interviews with role-players and experts on inclusive education on national and international domain. The study reveals a need for special and mainstream teachers to collaborate. Special schools as expert centers can be instrumental in assessing learning styles and academic skill levels, identifying social and behavioural needs and organising the multi-disciplinary team around an individualised plan in order to meet both academic and non-academic needs. Special school personnel should be involved with the support and training of mainstream teachers to empower them to deal with learners with special educational needs. Special school personnel can link up as collaborative consultants in various educational settings, such as: • in the mainstream school in the mainstream class; • in the mainstream school where learners are temporarily pulled out of the regular programme; • in the mainstream school in a special class or unit; or • in a special school. Despite existing skills and knowledge of both mainstream and special school teachers, they do have the necessary collaborative skills to effectively share their expertise. This study indicates that special schools, as existing formal structures, have a pivotal role in addressing these needs and supporting learners, teachers, parents and other community members in the movement to inclusive education in South Africa. -
Description
Digitized from microfiche to pdf.
Thesis (PhD (Curriculum Studies))--University of Stellenbosch, 1998.
Keywords
Citation