Masculinity and sexuality in South African border war literature

Date
2010-12
Authors
Rees, Jennifer
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This thesis explores masculinity and sexuality, hegemonic and “deviant” in the nation state of the old apartheid South Africa, by addressing aspects of fatherhood, boyhood and motherhood in white, predominantly Afrikaans family narratives. In doing this, I explore the ways in which the young boys in texts such as The Smell of Apples (1995), by Mark Behr, and moffie (2006), by André Carl van der Merwe, are systematically groomed to become the ideal stereotype of masculinity at the time: rugged, intelligent, successful and heterosexual. The main focus of this thesis is to explore the ideologies inherent in constructing the white, Afrikaner man, his woman and their family. This will be done with specific reference to the time frame between the early 1970s to the fall of the apartheid regime in the early 1990s, focussing on the young white boys who are sent to do military training and oftentimes, a stint on the border between Angola and the then South-West Africa, in order to keep the so-called threat of communism at bay. I explore what happens when this white-centred patriarchal hegemony is broken down, threatened or resisted when “deviance” in the form of homosexuality occurs. A second focus of this thesis is that of “deviance” in the army. I analyse “deviance” in three novels, moffie (2006) by André Carl van der Merwe, The Beautiful Screaming of Pigs (1991) by Damon Galgut and Kings of the Water (2009) by Mark Behr. These novels foreground “deviance” and I make use of them in exploring the punishment, or “consequences” of being homosexual or “deviant” in the highly masculine environs of the South African National Defence Force (SANDF) army. I also examine the muted yet, I argue, resistant voices of female characters in these novels. This thesis concludes by briefly noting the aftermath of this war, the after-effects of a white, hegemonic, conservative ruling party at the helm of a divided, war-faring country on its soldiers, who are now middle-aged men.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis ondersoek manlikheid en seksualiteit, hegemonie en “afwykings” in die staat van ou apartheid Suid-Afrika deur te verwys na aspekte van vaderskap, seunwees en moederskap in blanke, oorwegend Afrikaanse gesinsvertellings. Eerstens sal daar ondersoek ingestel word na die wyses waarop jong seuns in tekste soos The Smell of Apples (1995) deur Mark Behr en moffie (2006) deur André Carl van der Merwe stelselmatig gekweek word tot die ideale stereotipe van manlikheid in die era: ongetem, intelligent, suksesvol en heteroseksueel. Die hoofklem van hierdie tesis is om die denkwyses onderliggend aan die konstruksie van die blanke Afrikaner man, sy vrou en hulle gesin, te verken. Dit sal bewerkstellig word deur na die tydperk vanaf die vroeë 1970s tot en met die ondergang van die apartheidsbewind in die vroeë 1990s te verwys, met spesifieke klem op jeugdige blanke seuns wat gestuur is vir militêre opleiding en dikwels ook diensplig aan die grens tussen Angola en destydse Suid-Wes Afrika om die oënskynlike kommunistiese aanslag af te weer. Daar word verken wat plaasvind wanneer hierdie blank-gesentreerde, patriargale oorwig afgebreek, bedreig of teengestaan word deur “afwykings” soos die voorkoms van homoseksualiteit. ‘n Tweede fokuspunt van hierdie tesis is die “afwykings” in die weermag. Die volgende drie “afwykingsromans” word ontleed: moffie (2006), The Beautiful Screaming of Pigs (1991) deur Damon Galgut en Kings of the Water (2009) deur Mark Behr. Hierdie romans ondervang die idee van “afwykings” en word gebruik in die ondersoek na die straf of gevolge van homoseksueel of “afwykend” wees in die uitsluitlik manlike omgewing geskep deur die SANW-opleiding. Daar word ook ondersoek ingestel na die stilgemaakte; dog, soos aangetoon word, versettende stemme van vroulike karakters in die romans. Hierdie tesis sluit af deur vlugtig te verwys na die nasleep van die oorlog en die gevolge van ’n blanke, heersende, konserwatiewe party aan die stuur van ’n verdeelde, oorlogvoerende land op sy soldate wat tans middeljarige mans is.
Description
Thesis (MA (English))--University of Stellenbosch, 2010.
Keywords
Masculinity in literature, Sexuality in literature, Whiteness in literature, Border War literature, Dissertations -- English literature, Theses -- English literature, Behr, Mark -- The smell of apples, Behr, Mark -- Kings of the water, Van der Merwe, Andre Carl -- Moffie, Galgut, Damon, 1963- -- The Beautiful Screaming of Pigs
Citation