Understanding primary school teachers' knowledge and attitudes around HIV and AIDS

Tayob, Hawa (2010-12)

Thesis (MEdPsych))--University of Stellenbosch, 2010.

Bibliography

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Teachers have been strategically positioned to mediate information that might lead to increased HIV and AIDS knowledge and preventative measures among school-based youth. This study attempted to understand such teachers' knowledge and attitudes within a particular social context using the Bio-ecological systems model of Bronfenbrenner. The systems model provided the framework for understanding teachers' knowledge and attitudes of HIV and AIDS given their choices in terms of background, knowledge, attitude, and their links with multiple systems. The study was conducted within the qualitative paradigm. Semi-structured interviews were conducted with thirteen intermediate phase primary school teachers from seven primary schools in Phillipi, Cape Town. This study showed that teachers were aware of being part of complex systems. They expressed their difficulties with teaching HIV and AIDS education in the classroom, particularly conditioned by cultural taboos. This study further showed that teachers. interactions, particularly with people living with HIV and AIDS, changed their knowledge of, and attitudes towards, HIV and AIDS and the teaching thereof. It also pointed to the dissonance between teachers' beliefs and behaviours in serving people living with HIV and AIDS. For some teachers, religious beliefs provided the means with which to deal with the HIV and AIDS pandemic. For others, particularly some female teachers, unequal gendered roles and expectations with regard to sex and sexuality in their communities had a direct impact on the spread of HIV and AIDS and safe-sex practices (knowledge) in their communities. Finally, teachers were actively and critically engaged with systems that impact upon them; particularly, the Macrosystem of the Education Department (in this case, the Western Cape), and the Microsystems of the societies and communities within which their schools were located. In summary, the study showed that a contextual, system-related approach to teachers in the classroom highlighted how they related to HIV and AIDS. Such complex, and inter-connected relations cannot be ignored by teachers, educators, policy-makers, material developers and trainers. More studies will give us a better model of the challenges and opportunities facing those who are helping stem the tide of the pandemic.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Onderwysers is in 'n strategiese posisie om inligting oor te dra aan jong leerders wat sal lei tot meer kennis van MIV en ook sal voorkom dat dit versprei. In hierdie studie is onderneem om onderwysers se kennis en denkwyse in 'n besondere sosiale verband te verstaan, deur gebruik te maak van die Bio-ekologiese stelsels-model van Bronfenbrenner. Die stelsels-model voorsien die raamwerk om onderwysers se kennis en houdings van MIV/VIGS te verstaan, aangesien hulle keuses maak in terme van hulle agtergrond, kennis, denkwyse en hulle kontak met meervoudige stelsels. Hierdie studie is uitgevoer in die kwalitatiewe paradigma. Halfgestruktureerde onderhoude is uitgevoer met dertien intermediêre fase primêre-skool onderwysers by sewe primêre skole in Philippi, Kaapstad. Hierdie studie het bewys dat onderwysers bewus is daarvan dat hulle deel vorm van ingewikkelde stelsels. Hulle het te kenne gegee dat hulle dit moeilik vind om MIV/VIGS opvoeding te gee in die klaskamer, veral as gevolg van kulturele taboes. Hierdie studie het ook bewys dat onderwysers se interaksie, veral met mense wat met MIV/VIGS saamleef, hulle kennis van en houding teenoor MIV/VIGS, en die onderrig daarvan, verander het. Dit het ook die verskil tussen onderwysers se godsdienstige oortuigings en houdings uitgewys wanneer hulle in kontak kom met mense wat met MIV/VIGS saamleef. Sommige onderwysers het hulle godsdienstige oortuigings gebruik wanneer hulle met die MIV/VIGS pandemie gewerk het. Sommige onderwyseresse veral, het gevind dat ongelyke geslagsrolle en verwagtinge ten opsigte van seks en seksualiteit in hulle gemeenskappe 'n direkte invloed gehad het op die verspreiding van MIV/VIGS en veilige sekspraktyke in hulle gemeenskappe. Onderwysers was aktief betrokke by stelsels wat 'n invloed op hulle gehad het, veral die Makrostelsel van die Onderwysdepartement (in hierdie geval die Wes-Kaap), en die Mikrostelsels van die samelewings en gemeenskappe waar die skole hulself bevind. In opsomming, het hierdie studie bewys hoedat 'n kontekstuele, stelsel- verwante benadering tot onderwysers in die klaskamer in verhouding staan met kennis en houdings teenoor MIV/VIGS. Sulke komplekse en onderlinge verhoudings kan nie deur onderwysers, beleidmakers, materiële ontwikkelaars en afrigters geïgnoreer word nie. Verdere navorsing en studies sal vir ons 'n meer effektiewe model bied van die uitdagings en geleenthede wat onderwysers in die gesig staar en wat sal help om die pandemie hok te slaan.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/5398
This item appears in the following collections: