Evaluation of the international law regarding humanitarian intervention in human rights abuses not breaching international peace and security

Date
2004-03
Authors
Du Plessis, Madri
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study exammes, m stages of development, the existing law regarding humanitarian intervention, problems in respect of this law and cases of intervention. More specifically, intervention in human rights abuses not breaching international peace and security but rather posing a so-called threat to peace is examined. This information is used to consider whether more adequate provision can be made regarding circumstances of intervention to stop situations of grave human rights abuses sooner. From the law regarding humanitarian intervention, it is evident that the institution of intervention is illegal under the present UN legal system. Yet, in a time when the human rights culture has become so important that it forms part of the basis of international law, effective intervention is not being authorised by the Security Council. As a result, other actors have been intervening in cases of grave human rights abuses. These interventions need to be appropriate and well managed. Since the protection of human rights is as valid in non-democracies, as in any democratic state form, the study finds that human rights will benefit from dependence on legitimate authority. Attributing more importance to the Uniting for Peace Resolution could expand the role of the General Assembly. Humanitarian intervention also needs to be coupled with a commitment to address the causes of human rights abuses through conflict resolution and social reconstruction. The study concludes with some criteria/guidelines for the establishment of the legitimacy of intervention.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie is - binne 'n raamwerk van ontwikkelingstydperke - 'n ondersoek na die bestaande reg aangaande humanitêre ingryping, probleme tenopsigte daarvan en gevalle van ingryping. Veral ingrypings in menseregte-skendings wat nie internasionale vrede en sekuriteit skend nie, maar eerder 'n sogenaamde bedreiging vir vrede is, word ondersoek. Die inligting wat so bekom is, word gebruik om te oordeel of meer gepaste voorsiening gemaak kan word waarvolgens situasies van growwe menseregte-skendings deur ingryping gouer beëindig kan word. Die reg aangaande humanitêre ingryping toon dat ingryping onwettig is in die bestaande regsisteem van die Verenigde Nasies. In 'n tyd waarin menseregte so belangrik geword het dat dit ten grondslag lê van internasionale reg, word effektiewe ingrypings nogtans nie gemagtig deur die Veiligheidsraad nie. Gevolglik gryp ander partye in om teen situasies van growwe menseregte-skendings op te tree. Hierdie ingrypings moet daarom gepas wees en goed bestuur word. Aangesien die beskerming van menseregte net so geldig is in ander staatsvorms as in demokrasieë, bevind die studie dat menseregte sal baat daarby indien dit afhanklik is van legitieme gesag. Voorts kan die rol van die Algemene Vergadering aangaande die beskerming van menseregte uitgebrei word deur groter waarde te heg aan die "Uniting for Peace"-resolusie. Dit is verder nodig dat humanitêre ingryping gekoppel word aan 'n verbintenis om die oorsake van menseregteskendings aan te pak deur konflik-resolusie en sosiale heropbou. Ter afsluiting word riglyne neergelê om te help met die bepaling van die legitimiteit van . . mgrypmg.
Description
Thesis (LLM)--Stellenbosch University,2004.
Keywords
Humanitarian intervention -- Law and legislation. -- Evaluation, Humanitarian intervention -- International cooperation -- Evaluation, Conflict management, Human rights, Dissertations -- Law, Theses -- Law, Dissertations -- Public law, Theses -- Public law
Citation