The role of community participation and community empowerment in the planning and delivery of low-income housing : an evaluation of housing project 59 in Paarl

Oosthuizen, Jolandie (2003-12)

Thesis (MS en S)--Stellenbosch University, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In the past, the policy for the provision of low-cost housing was, by and large, ineffective because apartheid planning spatially and economically marginalised the majority. The disenfranchisement of the majority and social engineering denied this majority any access and voice in shaping, or influencing the shape, of their living environment. Today, there are various pieces of legislation that emphasise and highlight the importance of community participation in development planning. The concept of community participation has repeatedly appeared in the literature as an approach that empowers people to take control over their own lives. The involvement of people in all aspects of planning and development programmes that affect them is a fundamental requirement for sustainable development. Satisfying basic human needs in participatory, empowering and sustainable formats is the essence of development. The study is descriptive and issue-orientated, limiting itself to the understanding of the process of community participation and empowerment in low-cost housing. Interviews were conducted with 75 respondents from male- and female-headed households, using a semi-structured questionnaire. The study records how respondents participated in the shaping of their living environments, and the extent to which they were/felt empowered by the housing delivery process. The findings suggest that participation contributed to empowerment, and an overwhelming 91% of the sample were satisfied with their level of involvement in the project. The findings of the study further indicates that, although there had been some effort to involve the community as a whole, as well as individual members in the project, the level of involvement, particularly of individuals, was not satisfactory. Beneficiaries were given information regarding the housing development and were offered opportunities to participate, but their views were not taken into account during the design and implementation phases. The recommendations provide some insights on how low-income housing delivery can be made more participatory, empowering and sustainable.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In die verlede was die beleid oor lae-kostebehuising oneffektief, omdat apartheidsbeplanning die meerderheid ruimtelik en ekonomies gemarginaliseer het. Die ontburgering en die ruimtelike manipulasie van rasse het die meerderheid enige toegang tot deelname in vorm, of beinvloeding van vorm, van hulle eie omgewing ontsê. Tans bestaan daar 'n verskeidenheid van wetgewing wat klem plaas op gemeenskapsdeelname in ontwikkelingsbeplanning en die belangrikheid daarvan beklemtoon. Die begrip gemeenskapsdeelname het verskeie kere in die literatuur voorgekom as 'n benadering wat mense bemagtig om verantwoordelikheid vir hulle eie lewens te neem. Die betrokkenheid van mense in alle aspekte van beplannings- en ontwikkelingsprogramme wat hulle raak is 'n fundamentele vereiste van volhoubare ontwikkeling. Die bevrediging van basiese menslike behoeftes binne 'n deelnemende, bemagtigende en volhoubare konteks, is die essensie van ontwikkeling. Die studie is beskrywend van aard en konteks qeorienteerd en word beperk tot 'n verstaan van gemeenskapsdeelname en bemagtiging in die voorsiening van laekostebehuising. Onderhoude is met 75 respondente van huishoudings waarvan of 'n man of 'n vrou aan die hoof gestaan het gevoer deur middel van 'n semigestruktureerde vraelys. Die studie meld hoe respondente deelgeneem het in die vorming van hul leef omgewing, en die mate waartoe die respondente bemagtig was/gevoel het deur die behuisings voorsienings proses. Die bevindinge suggereer dat deelname bygedra het tot bemagtiging, en dat 'n indrukwekkende 91% van die steekproef tevrede was met hul deelname aan die projek. Navorsing het verder gevind dat, alhoewel daar pogings aangewend is om die gemeenskap as 'n geheel, en individueel, te betrek, deelname onvoldoende was, veral op individuele vlak. Begunstigdes het inligting in verband met die ontwikkeling ontvang en is die geleentheid gebied om deel te neem, maar hul menings is nie in ag geneem tydens die ontwerp- en beplanningsfases nie. Die aanbevelings verskaf 'n paar insigte oor hoe die voorsiening van lae-koste behuising meer deelnemend, bemagtigend en volhoubaar gemaak kan word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53679
This item appears in the following collections: