Synthesis, characterization and testing of nano-structured particles for effective impact modification of glassy amorphous polymers

Date
2003-12
Authors
Van Zyl, A. J. P. (Andries Jakobus Petrus)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The synthesis of structured nanoparticles, in particular core/shells, IS of great technological and economical importance to modem materials science. One of the advantages of structured particles is that they can be synthesized with either a solid core (albeit soft or hard) or a liquid core (of varying viscosity). This adds to the versatility of structured particles and their relevance to a majority of industrial and commercial endapplications. The synthesis of core/shell particles with liquid cores was investigated for the effective impact modification of glassy amorphous polymers. Polybutyl acrylate was chosen as the shell due to its rubbery nature. Hexadecane functioned as the core oil and facilitated osmotic stability by being a suitable hydrophobe for the miniemulsion synthesis. Polymer synthesis was preceded by the prediction of particle morphology by using thermodynamic prediction models. Core/shell particles with liquid cores were synthesized via miniemulsion polymerization. This resulted in the direct introduction of core-oil and monomer into the miniemulsion droplets. Polymerization was achieved in situ, resulting in the formation of particles with the desired morphology. For additional strength, stability and matrix mixing capabilities, methyl methacrylate (MMA) was grafted onto the initial core/shell particles. The obtained morphology was in contradiction with the predicted morphology, thus pointing to strong kinetic influences during the polymerization process. These influences could be attributed to surface anchoring of polymer chains due to the initiator (KPS) used, the establishment of the polymerization locus as well as the increase in viscosity at the polymerization locus. To test these influences a surface-inactive initiating species (AIBN) and an interfacial redox initiating species (cumyl hydroperoxide/Fe/") were used. Use of the former resulted in the formation of solid polymer particles due to homogeneous polymerization throughout the droplet, thus leading to an inverse core/shell morphology as a result of thermodynamic considerations. The redox initiator promoted kinetic influences as a result of fast polymerization kinetics at the droplet/water interface. This, as well as the increase in viscosity, facilitated the production of core/shell particles. To obtain core/shell particles with the desired size, the influence of surfactant concentration was investigated. Capillary hydrodynamic fractionation (CHDF) was used to determine the particle size of the initial core/shell particles as well as the size of the MMA-grafted core/shell particles. The area stabilized per surfactant molecule was calculated stoichiometrically and compared to "classical" miniemulsion results, i.e. data generated from the synthesis of polymeric latexes in the presence of a hydrophobe, but at a much lower hydrophobe:monomer ratio than was used here. The influence of methanol as well as the possibility of scaling-up the process was also investigated. The study was further expanded to the investigation of living miniemulsion polymerization techniques to control the molecular architecture of synthesized core/shell latexes. The influence of different RAFT agents, initiators and monomers were investigated on the core/shell formation properties of the investigated systems. The combined effects of establishing the polymerization locus as well as increased polymerization kinetics, thus increasing the viscosity at the polymerization locus, lead to the successful formation of liquid- filled core/shell particles. To conclude, the ability of the synthesized core/shell particles to induce impact modification in glassy amorphous polymers was investigated. Results showed that incorporation of these particles could effectively modify the intrinsic properties of the investigated polymers, resulting in a brittle-to-ductile transition. Improved impact results of the investigated glassy matrix were obtained. Keywords: core/shell, liquid-filled, RAFT, miniemulsion, impact modification
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die sintese van gestruktureerde nano-partikels, meer spesifiek kern/skil partikels, is van onskatbare tegnologiese en ekonomiese belang vir moderne materiaalkunde. Een van die voordele van hierdie tipe partikels is dat sintese kan geskied met 'n soliede kern (hard of sag) of vloeistofkern (met wisselende viskositeit). Dit dra by tot die veelsydigheid van gestruktureerde partikels en dus tot grootskaalse aanwending in industriële en kommersiële toepassings. Die sintese van kern/skiI partikels met vloeistofkerne is ondersoek met die oog op effektiewe slagsterkte modifikasie van glasagtige amorfe polimere. Polibutielakrilaat is gekies as skil-polimeer op grond van sy rubberige voorkoms. Heksadekaan moes funksioneer as die kern-olie, maar het ook bykomende osmotiese stabiliteit verleen tydens die miniemulsie-polimerisasie proses. Dit is as gevolg van die gepaste hidrofobiese eienskappe van heksadekaan. Polimeer sintese is voorafgegaan deur die voorspelling van partikel morfologie met behulp van termodinamies gebaseerde voorspellingsmodelle. Kern/skil partikels is gesintetiseer deur middel van 'n miniemulsie-polimerisasie reaksie wat die direkte inkorporering van kern-olie en monomeer in die miniemulsiedruppel teweeg bring. Polimerisasie vind in situ (lat. vir in die oorspronklike plek, m.a.w. binne-in die druppel) plaas en lei tot die vorming van partikels met die gewenste morfologie. Metielmetakrilaat is ge-ent op die oorspronklike kern/skil partikels om addisionele sterkte, stabiliteit en vermenging met die matriks polimeer te bewerkstellig. Die verkrygde morfologie is teenstrydig met die voorspelde morfologie, wat dus die teenwoordigheid van sterk kinetiese invloede aandui. Hierdie invloede kan toegeskryf word aan die oppervlak-aktiewe afsetter (KPS, kaliumpersulfaat) wat gebruik is, die daarstelling van die polimerisasie lokus asook die toename in viskositeit by die lokus van polimerisasie. Om hierdie invloede te toets is 'n oppervlak-onaktiewe afsetter (AIBN, asobisisobutironitriel) en intervlak redoks-afsetter (kumielhidroperoksied/Pe'") gebruik. Gebruik van eersgenoemde het die vorming van soliede partikels teweeg gebring. Dit is as gevolg van homogene polimerisasie in die druppel en dus die ontstaan van omgekeerde kern/skiI partikels weens termodinamiese oorwegings. Die redoks-afsetter het egter die kinetiese oorwegings bevoordeel as gevolg van vinnige polimerisasiekinetika by die druppel/water intervlak. Dit, tesame met die toename in viskositeit, maak die produksie van kern/skil partikels moontlik. Vir die verkryging van kern/skiI partikels met die gewenste partikelgrootte is die invloed van die seep konsentrasie ondersoek. CHDF (eng. capillary hydrodynamic fractionation) is gebruik om die partikelgrootte van die oorspronklike kern/skiI partikels, sowel as dié ge-ent met metielmetakrilaat, te bepaal. Die area gestabiliseer per seepmolekule is bereken d.m.v. stoichiometrie en vergelyk met "klassieke" miniemuisie data, d.i. data verkry deur die sintese van latekse in die teenwoordigheid van 'n hidrofoob, maar teen 'n baie laer hidrofoob:monomeer-verhouding as wat hier gebruik is. Die invloed van metanol, asook die moontlikheid om die reaksie op te skaal, is ondersoek. Die studie is verder uitgebrei om die invloed van lewende miniemulsie-polimerisasie tegnieke in te sluit, om sodoende beheer uit te oefen oor die molekulêre argitektuur van die gesintetiseerde latekse. Die invloed van verskeie RAFT (eng. reversible additionfragmentation chain transfer) agente, afsetters en monomere op die kern/skiI vormingsmoontlikhede van die bestudeerde stelsels, is ondersoek. Die gesamentlike effek van die daarstelling van die polimerisasie lokus en dus die verhoging van die viskositeit by die lokus, lei tot die suksesvolle vorming van vloeistof-gevulde kern/skiI partikels. Laastens is die invloed van die gesintetiseerde kern/skil partikels op die slagsterkte van glasagtige amorfe polimere ondersoek. Resultate dui daarop dat die insluiting van hierdie partikels kan lei tot die effektiewe verandering van die intrinsieke eienskappe van die bestudeerde polimere, en dus 'n oorgang van bros na rekbaar kan veroorsaak. 'n Verbetering in die slagsterkte resultate van die bestudeerde glasagtigte matriks is ook waargeneem.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2003.
Keywords
Polymers, Nanostructured materials, RAFT, Miniemulsion, Impact modification, Core/shell, Dissertations -- Polymer science, Theses -- Polymer science
Citation