ITEM VIEW

Multikulturele aanneming : 'n maatskaplike werk perspektief

dc.contributor.advisorKruger, S. P.en_ZA
dc.contributor.authorBruwer, Esnaen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts & Social Sciences. Dept. of Social Work.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:35:30Z
dc.date.available2012-08-27T11:35:30Z
dc.date.issued2003-03en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/53507
dc.descriptionThesis (MA)--Stellenbosch University, 2003.en_ZA
dc.descriptionSome digitised pages may appear illegible due to the condition of the original hard copy.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Multicultural adoption became a reality in South Africa in 1994, after the abolition of the apartheid legislation. This is therefore a relatively new and unfamiliar terrain for those social workers that specialise in adoption. A gap was identified with regard to a sufficient theoretical foundation and the absence of guidelines regarding this phenomenon in South Africa. This study was undertaken in an attempt to address this shortcoming and in order to gain more direction and clarity regarding multicultural adoption. Through a literature study an attempt was made to determine how legislation on adoption in South Africa is interpreted as well as to establish the role played by the social worker during adoption. A historical overview of adoption in South Africa is discussed as well as the current legislation that relates to multicultural adoption. With reference to the purpose of the research, the literature study also focused on a practice perspective, multicultural intervention and theories that are applicable. Furthermore the profile of parents that adopt children of another culture and the motives surrounding this, were examined during the literature study. An exploratory study was undertaken to establish the needs of parents who adopt children of another culture as well as to determine the cultural skills that social workers require in order to successfully facilitate multicultural adoptions. The ultimate purpose of the study was to formulate guidelines for social workers for multicultural adoptions. The empirical study was aimed at parents that have already adopted children of another culture and was limited to the Western Cape. The results of the empirical study confirmed the researcher's supposition that social workers should master multicultural skills in order to successfully facilitate multicultural adoptions and that a cultural awareness is imperative. Based on the study and the results, recommendations for a policy framework with regard to multicultural adoptions was formulated and guidelines and proposals for the implementation of multicultural intervention and adoption were laid down. The recommendations of this study can be used by all social workers and parents that are involved in multicultural adoptions and also by other welfare organisations and social workers.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Multikulturele aanneming het in 1994, na die afskaffing van apartheidswetgewing, 'n werklikheid in Suid-Afrika geword. Hierdie is dus 'n redelik nuwe en onbekende terrein vir maatskaplike werkers wat in aanneming spesialiseer. 'n Leemte ten opsigte van voldoende teoretiese fundering en afwesigheid van riglyne rakende hierdie verskynsel in Suid-Afrika, is geïdentifiseer. In 'n poging om hierdie leemte aan te spreek en meer rigting en duidelikheid oor multikulturele aanneming te verkry, is hierdie ondersoek onderneem. Met die literatuurstudie is gepoog om die interpretering van wetgewing oor aanneming in Suid-Afrika te bepaal en ook die rol wat die maatskaplike werker tydens aanneming speel, vas te stel. 'n Historiese oorsig van aanneming in Suid-Afrika is bespreek en ook die huidige wetgewing wat met multikulturele aanneming verband hou. In aansluiting by die doel van die navorsing is daar ook tydens die literatuurondersoek gefokus op 'n praktykperspektief, multikulturele intervensie en teorieë wat van toepassing is. Voorts is die profiel van ouers wat kinders vanuit 'n ander kultuur aanneem en ook die motiewe daarrondom, tydens die literatuurstudie ondersoek. 'n Verkennende studie is onderneem om die behoeftes van ouers wat kinders vanuit 'n ander kultuur aanneem vas te stel, asook om te bepaal watter vaardighede vir multikulturele-intervensie maatskaplike werkers nodig het om multikulturele aannemings suksesvol te fasiliteer. Die uiteindelike doel van die ondersoek was om riglyne vir maatskaplike werkers tydens multikulturele aannemings te formuleer. Die empiriese ondersoek was op ouers wat reeds kinders vanuit 'n ander kultuur aangeneem het gerig en beperk tot die Wes-Kaap. Die resultate van die empiriese ondersoek bevestig die navorser se aanname dat maatskaplike werkers vaardighede vir multikulturele-intervensie moet bemeester vir die fasilitering van suksesvolle multikulturele aannemings en dat 'n kulturele bewustheid onontbeerlik is. Op grond van die ondersoek en resultate, is aanbevelings vir 'n beleidsraamwerk ten opsigte van multikulturele aanneming geformuleer en riglyne en voorstelle vir sodanige uitvoering van multikulturele intervensie en aanneming neergelê. Die aanbevelings van hierdie ondersoek kan deur maatskaplike werkers en ouers wat betrokke is by multikulturele aannemings en deur ander welsynsorganisasies en maatskaplike werkers gebruik word.af_ZA
dc.format.extent87 p. : ill.en_ZA
dc.language.isoaf_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectAdoption -- Law and legislation -- South Africaen_ZA
dc.subjectInterracial adoption -- South Africaen_ZA
dc.subjectIntercountry adoptionen_ZA
dc.subjectDissertations -- Social worken_ZA
dc.subjectTheses -- Business managementen_ZA
dc.titleMultikulturele aanneming : 'n maatskaplike werk perspektiefaf_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW