Community policing as a crime prevention strategy for the Cape Town City Police

Date
2003-03
Authors
Visser, A. J. (Abraham Johannes)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The purpose of the study is to establish if community policing is being implemented by the Cape Town City Police and if so, to what extent. The study further aims to establish whether the full implementation of community policing could be expected to have a positive impact on the reduction of crime in Cape Town. To this end, the reader is presented with a brief overview of local government in South Africa, an in-depth discussion of the transformation process which resulted in the current municipal structures, and an introduction to the non-traditional local government function of crime prevention. Local government's increasing involvement in crime prevention and the resulting establishment of municipal police services are discussed and it is argued that crime prevention strategies of municipal police services should build on existing local government efforts and should therefore focus on removing the root causes of crime. Further to the above, a detailed discussion of community policing is embarked upon. This section provides a theoretical account of what community policing entails, as well as a theoretical framework against which the researcher's empirical study with regard to the implementation of community policing by the Cape Town City Police, can be planned, executed and the results thereof be evaluated. It deals with the relevant historical perspectives, presents a workable definition for community policing that will direct the further conduct of the research and provides detailed discussions on each of the elements of community policing. Implementation of this policing method with specific reference to South Africa, the requirements of a community police officer, as well as the relationship between fear, disorder and crime are also dealt with here. The results of the researcher's empirical study are furthermore presented and it is concluded that certain steps have indeed been taken by the Cape Town City Police towards the institutionalisation of community policing and that the full implementation of community policing by this service can be expected to have a significant impact on the prevention of crime in Cape Town. In closing, the reader is presented with practical recommendations which will ensure the effective implementation of community policing by the Cape Town City Police.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van die studie is om vas te stel of gemeenskapspolisieëring tans deur die Kaapstad Stadspolisie toegepas word, en indien wel, tot watter mate. Die studie poog verder om vas te stel of dit verwag kan word dat die implementering van gemeenskapspolisieëring 'n positiewe impak op die vermindering van misdaad in Kaapstad sal hê. Om hieraan te voldoen, word die leser voorsien van 'n oorsig van plaaslike regering in Suid-Afrika, 'n in-diepte bespreking van die transformasieproses wat gelei het tot die huidige munisipale strukture, asook 'n bekendstelling van die nie-tradisionele plaaslike regeringsfunksie van misdaadvoorkoming. Plaaslike regering se toenemende betrokkenheid by misdaadvoorkoming en die gevolglike vestiging van munisipale polisiedienste word bespreek en dit word aangevoer dat misdaadvoorkomingstrategieë van munisipale polisiedienste behoort te bou op bestaande plaaslike regeringspogings en behoort derhalwe te fokus op die verwydering van die onderliggende oorsake van misdaad. In aansluiting met bogemelde word 'n breedvoerige bespreking van gemeenskapspolisieëring aangebied. Hierdie afdeling voorsien 'n teoretiese oorsig oor wat gemeenskapspolisieëring behels, asook 'n teoretiese raamwerk waarteen die navorser se empiriese studie ten opsigte van die implementering van gemeenskapspolisieëring deur die Kaapstad Stadspolisie, beplan, uitgevoer en die resultate daarvan ge-evalueer kan word. Dit bied 'n oorsig van die relevante historiese perspektiewe, 'n werkbare definisie van gemeenskapspolisieëring wat die verdere navorsing sal rig, asook 'n breedvoerige bespreking van die elemente van gemeenskapspolisieëring. Implementering van hierdie metode van polisieëring met spesifieke verwysing na Suid-Afrika, die vereistes van 'n gemeenskapspolisieëringsbeampte, asook die verwantskap tussen vrees, wanorde en misdaad word ook hier behandel. Die resultate van die navorser se empiriese studie word verder aangebied en die gevolgtrekking word gemaak dat sekere stappe wel geneem is deur die Kaapstad Stadspolisie ten opsigte van die instelling van gemeenskapspolisieëring en dat verwag kan word dat die volle implementering van gemeenskapspolisieëring 'n daadwerklike impak op die voorkoming van misdaad in Kaapstad sal hê. Ten slotte word praktiese aanbevelings aangebied wat die effektiewe implementering van gemeenskapspolisieëring deur die Kaapstad Stadspolisie sal verseker.
Description
Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2003.
Keywords
Community policing -- South Africa -- Cape Town, Crime prevention -- South Africa -- Cape Town, Dissertations -- Public management and planning, Theses -- Public management and planning
Citation