'n Prosesbenadering tot skryfonderrig (Afrikaans Eerste Taal) in die intermediêre fase

Date
2002-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Presently(2002) South Africa finds itself in the centre of a transformation process as far as the provision of education is concerned. Curriculum restructuring is an ongoing process. An exciting development which is coupled herewith is the dissemination of curriculum information, in order to implement outcomes directed curriculum development successfully. This implies that educators must be able to handle these challenges; it demands that they have to be empowered in respect of appropriate curriculum knowledge and skills. In the concept document "Revised National Curriculum Statement for gr. R-9" specific mention is made of the fact that pupils should in future become familiar with the process of writing, which includes prewriting, concept writing, revision, editing and publishing. Indeed a great challenge for educators, acting as facilitators. When learners write, they must follow the aforesaid process. The fact that language, oral as well as written, assists pupils in brightening their thoughts and conveying their observations while they are forming and testing ideas, researcher is of the opinion that more time should be spent on the purposeful teaching of writing in the intermediate phase (gr. 4-6). In the light of the aforesaid the aim of this thesis was to establish, by means of a questionnaire, whether primary schools, and more specific the intermediate phase (gr. 4- 6), are implementing a writing development programme in which the process approach to writing forms an integral part of the teaching. The gathered information was used to suggest strategies for the implementation of a process approach to writing development.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Tans (2002) IS Suid-Afrika midde-in 'n transformasieproses In soverre dit onderwysvoorsiening betref. Kurrikulumherstrukturering vind voortdurend plaas. 'n Opwindende ontwikkeling wat met hierdie herstrukturering gepaard gaan, is die disseminering van kurrikulurninligting om uitkomsgerigte kurrikulumontwikkeling suksesvol te implementeer. Dit impliseer dat onderwysers in staat moet wees om hierdie uitdagings te kan hanteer; dit vereis dat hulle ten opsigte van toepaslike kurrikulumkennis en vaardighede bemagtig moet word. In die konsepdokument "Revised National Curriculum Statement for gr. R-9" word spesifiek daarna verwys dat leerders moet leer dat skryfwerk 'n proses is wat die volgende insluit: preskryf, konsepskryf, hersiening, redigering en publisering. Wanneer leerders dus skryf, moet hulle dié skryfproses volg. Omdat die gebruik van taal, mondeling sowel as skriftelik, leerders help om hulle denke te verhelder en hul waarnemings oor te dra terwyl hul idees vorm en toets, is navorser van mening dat meer tyd aan skryfonderrig in die intermediêre fase (gr.4-6) afgestaan moet word. Die probleem wat in hierdie tesis ondersoek is, is of 'n prosesbenadering tot skryfonderrig, waarin die onderwyser sy onderrig aan die hand van die kurrikulum en leerderkennis en - insette uitbou met doelbewuste onderrig van die skryfproses, en 'n daarmee gepaardgaande geleide komponent waaronder verstaan word die onderrig van skryfvaardighede, 'n bruikbare metode vir skryfonderrig in die intermediêre fase (gr.2-6) is. 'n Empiriese vraelysondersoek is by laerskole gedoen, en die verkreë inligting is gebruik om voorstelle aan die hand te doen waarvolgens 'n prosesgerigte skryfontwikkelingsprogram geïmplementeer kan word.
Description
Thesis (MEd)--University of Stellenbosch, 2002.
Keywords
Authorship -- Study and teaching, Afrikaans language -- Study and teaching (Primary), Native language -- Study and teaching (Primary), Curriculum planning -- South Africa, Dissertations -- Education, Theses -- Education
Citation