'n Kritiese evaluering van die sertifikaatprogram in musiek by die Universiteit Stellenbosch

Schutte, Charla Helena (2002-03)

Some digitised pages may appear illegible due to the condition of the original hard copy. (entire content of poor quality)

Thesis (MMus)--Stellenbosch University, 2014.

Thesis

AFRIKAANSE OPSOMMING: In Suid-Afrika, soos in alle ander lande, is daar musiekliefhebbers en kunstenaars met beperkte of geen musiekopleiding nie. Sommige van hulle het dikwels net In basiese musiekkennis en het heel waarskynlik nooit die geleentheid gehad om hulle kennis met eksterne insette te verbreed nie. Dit is juis teen hierdie agtergrond dat daar al vir 'n geruime tyd 'n behoefte bestaan om die nodige opleiding en onderrig aan persone te bied wat weens omstandighede buite hulle beheer (histories of andersins) nie formele musiekonderrig van watter aard ookal, kon ontvang nie. By die Konservatorium (Universiteit Stellenbosch) word daar twee oorbruggingskursusse, oftewel 'n Sertifikaatprogram, aangebied. Die teikengroep bestaan hoofsaaklik uit (i) mense wat na hulle gemeenskappe kan terugkeer om hulle nuutgevonde kennis toe te pas en/of (ii) voornemende musici wat graag vir die BMus-program wil inskryf nadat hulle die minimum tydperk van die Sertifikaatprogram suksesvol voltooi het. Die doel met hierdie studie was om te bepaal of die tweede Sertifikaat van die Sertifikaatprogram se huidige (i) kurrikulum en (ii) standaard 'n student in staat stelom aan die toelatingsvereistes van die BMus-program te voldoen en die kursus suksesvol te voltooi. Om die doel te verwesenlik, is kwalitatiewe navorsingsmetodes (byvoorbeeld literatuurstudie en waarneming) gebruik om die spesifieke inhoud wat in die Sertifikaatprogram benodig word, te ondersoek. Daar is gevind dat aspekte van die Elliott-model toegepas kan word op sertifikaatinhoude. Die navorser kon as waarnemer en dosent deur middel van klasbywoning en -aanbieding eerstehands bepaal of die kurrikulum wat op skrif gestel is, in die praktyk uitvoerbaar was. Empiriese inligting oor die betrokke kursus is deur middel van die opname prosedure en die gestruktureerde vraelys tegniek bekom. In Evalueringsvraelys oor kursusmodules wat oor 'n tydperk van twee jaar aangebied is, is ingevul deur sertifikaatstudente. Onderhoude is met BMus I dosente gevoer om te bepaal watter minimum standaard na hulle mening aanvaarbaar is wanneer 'n student vir die BMus-program inskryf. Deur middel van literatuurstudie is daar ook na eksterne faktore gekyk wat In invloed op die vordering van studente in die Sertifikaatprogram kon hê. Die hantering van aspekte soos motivering, onderrigtegniek en -benaderings wat suksesvolle volwasse onderrig sal verseker, eienskappe van volwasse leerders en die implikasies daarvan vir volwasse onderrig is binne die konteks van die Universiteit Stellenbosch se Sertifikaatprogram bespreek. Deel van die oogmerke van hierdie navorsing was ook om die moontlikheid van aanlegtoetse te ondersoek, omdat tans geen aanlegtoets afgelê word by die Departement Musiek nie. Verskeie bestaande aanlegtoetse is vir die doel bestudeer en die Advanced Measures of Music Audiation van E. Gordon is deur die navorser as die mees geskikte vir die doel van hierdie studie beskou. In die geheel het hierdie studie getoon dat die Sertifikaatprogram by die Departement Musiek, Universiteit Stellenbosch, baie potensiaal het, maar dat daar egter deeglik ondersoek ingestel moet word na die kurrikuluminhoude om sodoende die huidige standaard op

ENGLISH ABSTRACT: In South Africa, similar to all other countries, there are music lovers and artists with limited or no training in music. Some of them often only have a basic knowledge of music and probably never had the opportunity to broaden their knowledge with external inputs. It is against this background that the need exists to provide the necessary training and tuition for these persons who, due to circumstances beyond their control (historical or other), could not receive any formal music tuition whatsoever. The Department of Music (Stellenbosch University) offers two bridging courses, namely the Certificate programme. The target group consists mainly of (i) people who can return to their communities to apply their newly acquired knowledge and/or (ii) prospective musicians who would like to enrol for the BMus programme, after successfully completing the minimum period. The purpose of this study was to determine whether the second Certificate of the Certificate programme's current (i) curriculum, and (ii) standard, will make it possible for a student to meet the requirements for enrolment in the BMus programme and to complete the course successfully. To realise the objective, qualitative research methods (for example literature study and observation) have been employed to investigate the specific contents required in the Certificate programme. The researcher could, as observer and lecturer, by means of attending lectures and lecturing, determine first hand whether the curriculum which had been compiled, was viable in practice. The researcher obtained empirical data regarding the course in question by means of the survey procedure and structured questionnaire method. A questionnaire comprising the evaluation of course modules presented over a period of two years, was completed by certificate students. Questionnaires have been completed by BMus I lecturers to determine amongst other things, in their opinion, whether the minimum standard would be acceptable when a student enrols for the BMus programme. By means of literature studies, external factors which could influence the progress of students in the Certificate programme, have also been examined. The handling of aspects such as motivation, tuition techniques and approach, which wil ensure successful adult tuition, characteristics of adult learners and the implications thereof for adult tuition, have been discussed within the context of Stellenbosch University's Certificate programme. Part of the objectives of this research was to investigate the applicability of aptitude tests, because no aptitude test is required at the Department of Music at present. Various existing aptitude tests have been examined and the author has deemed the Advanced Measures of Music Audiation by E. Gordon as most suitable for this purpose. In its entirety this study has shown that the Certificate Programme of the Department of Music, Stellenbosch University has much potential, but, that thorough investigation should be initiated into curriculum contents to elevate the existing standard, in order that the link of the second Certificate with the BMus programme can be trouble-free.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52957
This item appears in the following collections: