Afrikaanse literatuur en die jong volwassene

Date
2002-03
Authors
Swanepoel, Celeste
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: There is a sharp decrease in the reading habits of learners in the senior secondary school phase. Interest in Afrikaans literature is decreasing amongst both high school learners and the broader public. From an early age, readers prefer to read English. This thesis examines the reading culture of young adults. The literature study takes a look at the nature and the extent of young adult literature, with specific focus on the characteristics unique to young adult literature, the value of young adult literature and the role played by popular literature. The reading world of young adults is examined with reference to their reading habits, reading preferences and the reasons why they do not read. The factors that playa role in the reading habits of this target group are also discussed. This includes reading needs, disinclination to read, eagerness to read, reader guidance, the library, parents, the peer group, free time, age, the media, the cover, the title, the author, cost of books, literature education, the availability and obtainability of books, gender, reading pleasure, socially disadvantaged communities, culture and geographical position. The questionnaire involved 308 16- and 17-year-old young adults and focused on their reading habits, reading milieu, free time expenditure, language and book preferences and aversions. The reading habits are analysed on the basis of criteria such as how often the respondents read books, how many books they had read in the previous month and how often they visit the library. The reading milieu refers to the book, newspaper and magazine reading habits of the parents of the respondents and to the visits to the library by the respondents in their earlier youth. The role of variables such as gender, geographic position and population group is also examined. The results of the questionnaire examination confirm the hypotheses stated in this study: There is not an established reading culture among Afrikaans-speaking young adults (16- and 17 year aids). Afrikaans-speaking young adults prefer to rather read English than to read Afrikaans. In conclusion, a summary of proposals is provided that, if implemented successfully, could promote the reading habit and establish a positive attitude towards Afrikaans literature. There is a specific look at proposals with regard to literature education, the role that is played by libraries, parents, authors and the peer group, as well as marketing, book sales and projects that promote the culture of reading.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Daar 'n skerp afname in die leesgewoontes van leerders in die senior sekondêre skoolfase. Belangstelling in die Afrikaanse letterkunde is aan die afneem onder sowel hoërskoolleerders as die breë publiek. Lesers verkies reeds vanaf 'n vroeë ouderdom om Engels te lees. Hierdie tesis ondersoek die leeskultuur van jong volwassenes. In die literatuurstudie word gekyk na die aard en omvang van jongvolwasseneliteratuur met spesifieke fokus op die kenmerke eie aan jongvolwasseneliteratuur, die waarde van jong volwasseneliteratuur en die rol wat populêre literatuur speel. Die leeswêreld van jong volwassenes word ondersoek met verwysing na hul leesgewoontes, leesvoorkeure en redes waarom hulle nie lees nie. Die faktore wat 'n rol speel in die leesgewoontes van hierdie teikengroep word ook bespreek. Dit sluit in leesbehoeftes, leestraagheid, leesywer, leserleiding, die biblioteek, ouers, die portuurgroep, vrye tyd, ouderdom, die media, die omslag, die titel, die skrywer, boekkoste, literatuuronderrig, die beskikbaarheid en bekombaarheid van boeke, geslag, leesgenot, sosiaal-benadeelde gemeenskappe, kultuur en geografiese ligging. Die vraelysondersoek het 308 16- en 17-jarige jong volwassenes betrek en fokus op hul leesgewoontes, leesmilieu, vrye tydsbesteding, taal- en boekvoorkeure en -afkeure. Die leesgewoonte word ontleed aan die hand van kriteria soos hoe gereeld die respondente boeke lees, hoeveel boeke hulle die voorafgaande maand gelees het en hoe gereeld hulle die biblioteek besoek. Die leesmilieu verwys na die ouers van respondente se boek-, koerant- en tydskrifleesgewoontes en na die respondente se besoek aan die biblioteek kleintyd. Die rol van veranderlikes soos geslag, geografiese ligging en bevolkingsgroep word ook ondersoek. Die resultate van hierdie vraelysondersoek bevestig die hipoteses gestel in hierdie studie: Daar is nie 'n gevestigde leeskultuur by Afrikaanssprekende jong volwassenes (16- en 17-jariges) nie. Afrikaanssprekende jong volwassenes verkies om liewer Engels te lees as Afrikaans. Ten slotte word daar 'n samevatting van voorstelle gegee wat, indien suksesvol geïmplementeer, die leesgewoonte bevorder en 'n positiewe houding teenoor Afrikaanse literatuur vestig. Daar word spesifiek gekyk na voorstelle ten opsigte van literatuuronderrig, die rol wat biblioteke, ouers, skrywers en die portuurgroep speel, en ook na bemarking, boekverkope en projekte wat die leeskultuur bevorder.
Description
Thesis (MEd)--University of Stellenbosch, 2002.
Keywords
Reading interests -- South Africa, Teenagers -- Books and reading -- South Africa, Books and reading -- South Africa, Dissertations -- Education, Theses -- Education
Citation