An evaluation of the design and implementation of an outcomes-based education business studies bridging programme

Date
2001-12
Authors
Westraad, Susan Fiona
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: South Africa's education and training policy legislates that in order to be formally accredited all South African education and training programmes should be outcomesbased. The design and implementation of outcomes-based programmes can be a complex process and there are few exemplars. This study examines the design and implementation of the Ready for Business programme. The Ready for Business programme was designed to assist Grade 11 and Grade 12 learners from disadvantaged backgrounds to gain the necessary knowledge, skills and values to succeed in higher education business studies. The programme was piloted by the Siyabona Education Trust as a Delta Foundation project from 1997-2000. This study outlines the move towards outcomes-based education within a South African context. It specifically focuses on Spady's (1994) theory of transformational outcomesbased education and how this can be translated into practice within a South African education and training context. This study applies a programme evaluation approach within a constructivist-interpretive paradigm to assess the effectiveness of the design of the Ready for Business programme and its implementation by the Siyabona Education Trust. Essentially, the evaluation follows the principles of fourth generation evaluation. Data is gathered from the programme stakeholders through individual interviews, group interviews and questionnaires. A final group interview with stakeholders provides the foundation for further refinement of the programme. The researcher makes recommendations for improvement of the design and implementation of the programme based on the findings of the study.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Suid Afrika se onderwys- en opleidingsbeleid vereis dat aile onderwys- en opleidings programme uitkomsgebaseerd moet wees ten einde formeel geakkrediteer te word. Die ontwerp en implementering van uitkomsgebaseerde programme kan 'n komplekse proses wees. Daar bestaan egter min nasionale modelle. Die Ready for Business model is on twerp om Graad 11 en Graad 12 Ieerders, van voorhen agtergeblewe gemeenskappe te ondersteen om hulle in staat te stel om die nodige kennis, vaardighede en waarders aan te leer ten einde suksesvol te wees in hcer onderwys besigheidstudies. Hierdie model is tussen 1997 en 2000 geloods deur die Siyabona Education Trust as deel van 'n projek van die Delta Stigting. Hierdie studie skets die beweging tot uitkomsgebaseerde onderwys binne 'n Suid Afrikaanse konteks. Dit fokus spesifiek op Spady (1994) se teorie van transfonnatoriese uitkomsgebaseerde onderwys en hoe dit geimplernenteer kan word binne die Suid Afrikaanse onderwys- en opleidingsbeleid. Die studie pas 'n evalueringsprogram binne 'n konstruktivistiese paradigma toe om die effektiwiteit van die Ready for Business program en die implementering daarvan te bepaal soos geloods deur die Siyabona Education Trust. Die evaluering geskied primer volgens die beginsels en vierde generasie evaluering. Data is bekom deur beide individuele en groeponderhoude, asook deur vraelyste. 'n Finale groeponderhoud met die rolspelers le 'n verdere verfyning van die program ten grondslag. Gebaseer op die bevindinge van die studie, maak die navorser gevolglik voorstelle vir die verbetering van die ontwerp en implementering van die program. IV
Description
Thesis (MPhil)--University of Stellenbosch, 2001.
Keywords
Managerial economics -- Study and teaching, Competency-based education, Dissertations -- Education
Citation