Evaluation of pressure- and electrodriven separation techniques for the determination of phenolic compounds in wine

Date
2000-03
Authors
De Villiers, A. J. (Andre Joubert)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The phenolic content of wine is responsible for determining characteristics such as the organoleptic qualities, colour stability, ageing properties and health-beneficial effects associated with wine. The aim ofthis study was to investigate the possibilities offered by capillary electrophoresis (CE) as an alternative separation technique to high performance liquid chromatography (HPLC) for the analysis of polyphenols in wine. The complexity of wine samples was the cause that neither technique was capable of a satisfactory singlestep analysis of wine. Suitable sample preparation techniques such as Sephadex- and Sep- Pak fractionation and ether extraction of wine polyphenols were investigated. These techniques did not, however, prove to be universal. A novel form of sample preparation namely a process analogous to lyophylization used to separate wine volatiles from nonvolatiles was introduced. The versatility of CE was further investigated in an attempt to eliminate the need for sample preparation. The use of polyvinylalcohol (PVA) coated capillaries, micellar electrokinetic chromatography (MEKC) and capillary gel electrophoresis (CGE) were investigated in this regard. Although none of these techniques could offer conclusive results, useful applications were forthcoming and routes for further investigation were outlined. Liquid chromatography coupled to electro spray ionisation mass spectroscopy (LC-ESI-MS) and capillary electrophoresis coupled to electro spray ionisation mass spectroscopy (CE-ESI-MS) were compared for the analysis of polyphenols in wine. While the latter technique could not produce sufficient separation compared to the former, future development ofCE-ESI-MS should make it a powerful technique for these analyses.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die fenoliese komponente in wyn speel 'n bepalende rol by eienskappe soos die organoleptiese karakter, kleur stabiliteit, verouderingspotensiaal en gesondheids-voordele wat met wyn geassosieër word. Die doel van hierdie projek was om ondersoek in te stel na die potensiaal wat kapillêre elektroforese (CE, "capillary electrophoresis") as 'n alternatiewe skeidingstegniek teenoor hoë druk vloeistof chromatografie (HDVC) vir die analise van die polifenole in wyn bied. Die kompleksiteit van wyn monsters is van so 'n aard dat 'n bevredigend enkelstap analise met geeneen van die tegnieke moontlik is nie. Gepaste monster-voorbereidingstappe soos Sephadex- en Sep-Pak fraksionering asook eter ekstraksie van die polifenole in wyn is ondersoek. Geeneen van die tegnieke was egter universeel toepaslik nie. 'n Nuwe metode van monster-voorbereiding, naamlik 'n proses analoog aan liofilisasie wat gebruik word om die wyn te skei in vlugtige en nievlugtige komponente is gedemonstreer. Die veelsydigheid van CE was gevolglik ondersoek in 'n poging om monstervoorbereiding uit te skakel. Die gebruik van polyvinielalkohol-(pVA) bedekte kapillêre, missellêre elektrokinetiese chromatografie (MEKC) en kapillêre gel elektroforese (CGE, "capillary gel electrophoresis) is in hierdie verband ondersoek. Alhoewel geeneen van hierdie tegnieke onweerlegbare resultate gelewer het nie, het bruikbare toepassings hieruit voortgespruit en is die grondslag vir verdere navorsing gelê. Vloeistof chromatografie gekoppel aan eIektrosproei ionisasie massaspektroskopie (LCESI- MS) en kapillêre elektroforese gekoppel aan elektrosproei ionisasie massaspektroskopie (CE-ESI-MS) is vergelyk vir die analise van polifenole in wyn. Alhoewel laasgenoemde tegniek onvoldoende skeiding lewer vergeleke met eersgenoemde, behoort toekomstige ontwikkelinge op die gebied van CE-ESI-MS dit 'n kragtige tegniek vir die analise van hierdie monsters te maak.
Description
Thesis (MSc)--Stellenbosch University, 2000.
Keywords
Separation (Technology), Phenols, Polyphenols, Capillary electrophoresis, High performance liquid chromatography, Wine -- Analysis, Dissertations -- Chemistry, Theses -- Chemistry
Citation