ITEM VIEW

Environmental education for sustainable communities by adult practitioners in a black urban community

dc.contributor.advisorSchreuder, D. R.en
dc.contributor.authorNduna, Joyce Nothembaen
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Education. Dept. of Education Policy Studies.en
dc.date.accessioned2012-08-27T11:34:39Z
dc.date.available2012-08-27T11:34:39Z
dc.date.issued2000-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/51744
dc.descriptionThesis (Ph.D.)--Stellenbosch University, 2000.en
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Within the broad theoretical context provided by debates and policies on curriculum development and current approaches in adult and environmental education, this study attempted to improve my own practice by making a meaningful contribution towards the professional development and conceptual understanding of student teachers who have registered for a three-year National Diploma in Adult Basic Education and Training (ABET) at the Peninsula Technikon in Cape Town. Although these students have no teaching qualifications, they are involved in community literacy education for disadvantaged people in various communities and in non-governmental education centres. The professional development and conceptual understanding of the students with regard to sustainability as a key environmental concept was effected by focusing on the concepts, and applying the processes of environmental education for sustainability (EEFS) in the teaching and learning process. In an attempt to integrate theory and practice the student teachers took action in community-based environmental projects organised by the Tsoga Environmental Resource Centre in Langa, Cape Town. The idea was that they should apply their acquired skills and understanding of sustained environments and teach adult learners to transform their local environments through their literacy classes. This means integration of adult literacy with environmental or ecological literacy The interviews and observations of the students at work in the community were not only aimed at providing feedback for the purposes of future programme design but also at monitoring what the students did with their learning experiences regarding EEFS as a theme, in a different teaching situation (adult literacy classes). In the final analysis, the present study attempted to clear up conceptual misunderstandings and to show that education processes are as important as its content and outcomes. It has attempted to operationalise curriculum approaches, recommended for environmental sustainability, in a practical way. The study as a whole is set within the general literature of both adult and environmental education, and particularly that of curriculum and student development for social transformation.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Binne die breë teoretiese raamwerk van diskoers en nasionale beleidsdokumente ten opsigte van kurrikulumontwikkeling, en huidige benaderings tot volwasse en omgewingsopvoeding poog hierdie studie om my eie praktyk te verbeter deur 'n betekenisvolle bydrae te lewer tot die professionele ohtwikkeling, en konseptueie begrip van studentonderwysers wat ingeskryf is vir 'n drie-jaar Nasionale Diploma in Volwasse Basiese Onderwys aan die Skiereilandse Tegnikon in Kaapstad. Alhoewel hierdie studente oor geen formele onderwyskwalifikasies beskik nie is hulle betrokke in geletterdheidsopvoeding onder benadeelde gemeenskappe en in nieregeringsentra. Die professionele ontwikkeling en konseptueie begrip van die studente ten opsigte van volhoubaarheid as 'n sentrale omgewingskonsep is ondersoek deur te fokus op die kernbegrippe, en die aanwending van prosesse eie aan omgewingsopvoeding vir volhoubaarheid (OOW) in leer en onderrigprosesse. In 'n poging om teorie en praktyk te integreer is studente aangemoeding om betrokke te raak in verskeie gemeenskapsgebaseerde projekte wat deur die Tsoga Omgewingsentrum in Langa, Kaapstad georganiseer word. Die idee hiermee was dat hulle ontwikkelende vaardighede en begrip ten opsigte van volhoubare gemeenskappe sal aanwend deurdat terwyl hulle volwasse leerders leer lees en skryf, hulle terselfdertyd sal bydra tot die transformasie van hulle gemeenskappe. Dit beteken integrasie van volwasse geletterdheid met omgewings of ekologiese geletterdheid. Onderhoude met, en waarnemings van die studente tydens hulle werk in die onderskeie gemeenskappe is gedoen nie alleen met die oog op programontwikkeling nie, maar ook met die oog op monitering van die verskillende wyses waarop studente hulle eie leerervarings in (OOVV) hulle praktyk in 'n ander konteks (volwasse geletterdsheidsklasse) beïnvloed en verryk. By wyse van samevatting kan gesê word dat hierdie studie ondersoek ingestel het na wanpersepsies ten opsigte van omgewingskonsepte en hoe dit aangespreek kan word, en aangetoon het dat ook in hierdie konteks, onderwys prosesse net so belangrik soos inhoud en uitkomstes is. Verder is kurrikulumbenaderings wat vir OOW ontwikkel is ondersoek en in konteks van Volwasse Basiese Onderwys geoperasionaliseer. Die studie as geheel is gesetel binne die algemene literatuur van beide volwasse en omgewings opvoedkunde, en in besonder die van kurrikulum en studente ontwikkeling vir sosial transformasie.af_ZA
dc.format.extent194 p.
dc.language.isoen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen
dc.subjectEnvironmental education -- South Africa -- Cape of Good Hopeen
dc.subjectBasic education -- South Africaen
dc.subjectSustainable development -- Environmental aspects -- South Africaen
dc.subjectDissertations -- Educationen
dc.titleEnvironmental education for sustainable communities by adult practitioners in a black urban communityen
dc.typeThesisen
dc.rights.holderStellenbosch Universityen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW