Die effek van verskillende onderrigmetodes in die aanbieding van 'n behuisingsgeletterdheidsprogram

Date
2000-12
Authors
Van der Merwe, Marietjie
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The role which education can play in the upliftment of individuals and families has been receiving increasing attention by the South African government because it is regarded as each individual's right to reach his/her full potential. However, the way in which education is presented is the defining factor, which determines the sustainability of the subsequent development. The purpose of the study was to determine how Consumer scientists could contribute to transformative learning as well as the increasing of individual's levels of empowerment and knowledge. A literature study was undertaken to present a synopsis of emancipation education and transformative learning within the context of Consumer Science. Several methods of education, the underlying concepts to transformative learning, methods to bring about transformative learning, several phases in transformation of perspectives, the outcomes of the emancipation education method, the role of the Consumer scientist as emancipation educator as well as practical teaching methods were also included to support the empirical part of the study. A housing literacy programme was adapted and presented according to two different methods of education, namely emancipation and technical methods to represent the empirical part of this study. The housing literacy programme was presented to women in Calvinia and Williston living in government subsidised houses. During the implementation of the emancipation method of education, the transformation framework was used in conjunction with the action research model to adapt the programme and to identify any transformation that took place. In experimental design, the emancipation and technical methods were compared in terms of an increase in empowerment and knowledge. The status of empowerment and knowledge of both groups was determined before the programme, directly after the programme as well as two months thereafter. Quantitative data was obtained from the questionnaires on empowerment and knowledge, while qualitative data was obtained from the action research model as well as the transformation framework. The result of the quantitative data showed a clear difference between the group taught with the emancipatory method, and the group taught with the technical method in tenus of the increase in levels of empowerment and knowledge. The group taught with the emancipatory method showed higher levels of empowerment and knowledge than the group taught with the technical method directly after the programme as well as two months thereafter. The levels of empowerment and knowledge of the group taught with the emancipatory method showed significant statistical differences from before the presentation of the programme until two months thereafter. This suggests the sustainable character of an increase in empowerment and knowledge. Results obtained from the qualitative data also indicated the occurrence of distorted meaning schemes as well as modification thereof. This study showed that using the emancipation method of education when presenting a Consumer Science programme could induce transformation. The quantitative data also proved the emancipation method of education to be more effective than the technical method when aiming to increase an individual's level of empowerment and knowledge. It is therefore important that Consumer scientists be aware of all the characteristics of the emancipation method of education as well as transformative learning in order to induce change in individuals and families and to lead them to selfdependence.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die rol wat onderwys in die opheffing van individue en gesinne kan speel, het die afgelope paar jaar toenemende aandag van die Regering van Suid-Afrika gekryaangesien dit as elke individu se reg gesien word om sy/haar volle potensiaal te bereik. Die wyse waarop onderwys aangebied word, is egter die bepalende faktor in die volhoubaarheid van die ontwikkeling wat daardeur teweeggebring word. Die doel van die studie was daarom om te bepaal hoe Verbruikerswetenskaplikes kan bydra tot transformatiewe leer en die verhoging van bemagtigingsen kennisvlakke van individue. 'n Literatuurstudie is onderneem om 'n oorsig oor emansipasie opvoeding en transformatiewe leer binne die konteks van Verbruikerswetenskap te gee. Verskeie onderrigmetodes, die konsepte onderliggend aan transformatiewe leer, metodes om transformatiewe leer te bewerkstellig, verskeie fases in perspektieftransformasie, die uitkomste van die emansipasie onderrigmetode, die rol van die Verbruikerswetenskaplike as emansipasie opvoeder en praktiese onderrigtegnieke is bestudeer om die empiriese gedeelte van die studie te ondersteun. Vir die empinese gedeelte van die studie is 'n behuisingsgeletterdheidsprogram aangepas en volgens twee verskillende opvoedingsmetodes, naamlik die emansipasie- en tegniese metode aangebied. Die behuisingsgeletterdheidsprogram is aangebied aan vroue van Calvinia en Williston wat in staatsgesubsidieerde huise woon. Met die toepas van die emansipasie opvoedingsmetode is die transformasieraamwerk saam met die aksienavorsingsmodel aangewend om die program aan te pas en die transformasie wat voorgekom het te identifiseer. In die eksperimentele ontwerp is die emansipasie en tegniese metodes met mekaar vergelyk in terme van bemagtiging- en kennisverhoging. Bemagtiging- en kennisstatus van albei groepe is voor die program, direk na die program, sowel as twee maande daarna bepaal. Kwalitatiewe data is uit die aksienavorsingsmodel en die transformasieraamwerk verkry, terwyl kwantitatiewe data uit die bemagtigings- en kennisvraelyste verkry is. Die resultate van die kwantitatiewe data het aangedui dat daar wel 'n verskil is ten opsigte van die verhoging van bemagtiging- en kennisvlakke tussen dié groep wat volgens die emansipasie metode aangebied is en dié groep wat volgens die tegniese metode aangebied is. Die groep wat volgens die emansipasie metode onderrig is se totale bemagtigingsvlak, sowel as hul kennisvlak was direk na die program asook twee maande daarna hoër as dié van die groep wat volgens die tegniese metode aangebied is. By die bemagtiging- en kennisvlak van die groep wat volgens die emansipasie metode onderrig is, het daar 'n betekenisvolle statistiese verskil van voor die programaanbieding tot twee maande daarna voorgekom, wat op die volgehoue aard van bemagtiging- en kennisverhoging dui. Die resultate wat verkry is uit die kwalitatiewe data het verder aangetoon dat daar wel verdraaide betekenisskemas by die deelnemers voorgekom het asook wysiging daarvan. Tydens hierdie studie is bevind dat transformatiewe leer teweeggebring kan word met die aanbied van 'n Verbruikerswetenskapprogram volgens die emansipasie opvoedingsmetode. Die kwantitatiewe data wat verkry is, het ook getoon dat die emansipasie onderrigmetode meer effektief as die tegniese metode is om die verhoging van individue se bemagtiging- en kennisvlakke teweeg te bring. Verbruikerswetenskaplikes moet daarom kennis dra van die eienskappe van die emansipasie opvoedingsmetode en transformatiewe leer om sodoende volgehoue verandering by individue en gesinne teweeg te bring en om hul tot selfstandigheid te lei.
Description
Dissertation (Master of Consumer Science)--University of Stellenbosch, 2000.
Keywords
Consumer education -- South Africa, Housing -- South Africa, Literacy -- South Africa, Freedom of information -- South Africa, Dissertations -- Consumer science
Citation