An investigation into the factors influencing the health status of the coloured people of the Western Cape in an urban setting

Stellenberg, Ethelwynn L. (Ethelwynn Linda) (2000-12)

Thesis (DCur)--Stellenbosch, 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Guided by the researcher's clinical experience and through recent outreach research projects (Stellenberg, 1996 and 1997) the factors influencing the health status of two communities were identified through health screening. It was further identified that these problems affecting the health status of these communities were magnified through the poor accessibility, availability, and affordability of health services. According to the researcher, despite the efforts of the Government and attempts to remedy the disparities of the past, the introduction of any such policy should be based on scientific evidence. The researcher decided to investigate the factors influencing the health status of the Coloured people of the Western Cape. This population group is the largest in the Western Cape, being 60,8%. Its domination in this province determines the health status of the province. By acquiring knowledge about the factors influencing the health status of the Coloured population, it will be possible for the policy makers in health care to direct their emphasis on health care policies more appropriately. Currently differences in socio-economic and knowledge levels, along with existing inequalities in health service pose major challenges for the policy makers in health care. Therefore, knowledge about the health status, health practices and health beliefs of minority groups will improve the average health status of the general population. It is against this background, that this research study was undertaken. Specific objectives were set for the study. • To determine the health status of economically active Coloured people in an urban area as defined with specific reference to the indicators as identified by the researcher • To determine the prevalence of factors influencing the health status of economically active Coloured people in an urban area as defined. • To determine the relationship between the health status and the factors influencing the health status of economically active Coloured people in an urban area as defined. • To determine an association between factors influencing the health status of economically active Coloured people in an urban area as defined. • To make recommendations to the health policy-makers concerning factors influencing the health status of the economically active Coloured people in an urban area as defined and possibly related ethnic groups. These objectives were met through an in-depth research study of this population group in six identified suburbs. Factors influencing the health status of an individual as described in the literature were explored and described. The recommendations based on the findings confirmed that the health status of the Coloured population is influenced by the following factors: • Socio-economic Level (education, financial income and occupation) • Lifestyle of individuals (High Risk Behavioural Practice such as smoking, use of alcohol and illegal drugs, dietary intake, minimal exercise, stress management and leisure time) • Ethno-cultural Beliefs: health and illness • Religion, health and illness • Environmental factors • Health Services: accessibility and affordability of services Recommendations based on the findings • Emphasis on re-development and health education of all age groups. • The introduction of social grants for those who are unable to support themselves and their families have become essential in order to improve their health status. • The creation of jobs to improve the socio-economic circumstances of the populations. • Current health services at primary health care level and environmental factors influencing the health status of the population require urgent attention.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Gelei deur die navorser se persoonlike kliniese onde'rvinding asook onlangse navorsingsprojekte oor uitreikingsaksies ten opsigte van gemeenskapsgesondheid (Stellenberg, 1996 en 1997), is faktore wat In rol in die gesondheidstatus van gemeenskappe speel, geïdentifiseer. Daar is ook bevind dat faktore wat probleme rondom die gesondheidstatus van hierdie gemeenskappe vererger, elemente is soos toeganklikheid, beskikbaarheid en bekostigbaarheid van gesondheidsdienste. Ten spyte van pogings van die regering om die ongelykhede van die verlede uit die weg te ruim behoort die regstelling daarvan volgens die navorser op wetenskaplike bewyse gegrond te word. Die navorser het daarom besluit om die faktore wat gesondheidsorg van die Kleurlinggemeenskap in die Wes-Kaap beïnvloed, te ondersoek. Hierdie bevolkingsgroep is die grootste in die Wes-Kaap, naamlik 60,8%. Die oorheersing van die Kleurling in die provinsie bepaal grootliks die gesondheidstatus van die provinsie. Deur kennis in te win van faktore wat die gesondheidstatus van die Kleurlinggemeenskap beïnvloed, is dit moontlik vir besluitnemers in gesondheidsorg om dit beter te bestuur. Daarom sal kennis oor gesondheidsorg, gesondheidspraktyke en -gelowe van minderheidsgroepe die gesondheidstatus van die totale bevolking verbeter. Dit is teen hierdie agtergrond wat die navorsing onderneem is. Spesifieke doelwitte vir die studie was om die volgende te bepaal: • Die gesondheidstatus van die ekonomies aktiewe Kleurling-gemeenskap in In stedelike gebied soos gedefinieer met spesifieke verwysing na die indikatore soos geïdentifiseer deur die navorser • Die prevalensie van faktore wat 'n invloed op die gesondheidstatus van die ekonomies aktiewe Kleurling-gemeenskap in In stedelike gebied soos gedefinieer • Die verwantskap tussen die gesondheidstatus en die faktore wat In invloed uitoefen op die gesondheidstatus van die ekonomies aktiewe Kleurling-gemeenskap in In stedelike gebied soos gedefinieer • Die moontlike assosiasie te bepaal tussen faktore wat die gesondheidstatus beïnvloed van die ekonomies aktiewe Kleurlinggemeenskap in In stedelike gebied soos gedefinieer. • Aanbevelings aan die gesondheidsowerheidsbeleidmakers oor bevindings wat In invloed uitoefen op die gesondheidstatus van die ekonomies aktiewe Kleurling-gemeenskap in In stedelike gebied soos gedefinieer, en moontlike verwant etniese groepe. Die doel is bereik deur in-diepte navorsingsonderhoud met die Kleurling bevolkingsgroep in ses geïdentifiseerde gebiede. Faktore wat die gesondheidstatus van individue soos in die literatuur beskryf beïnvloed, is ondersoek en beskryf. Die aanbevelings is gebasseer op bevindings gedoen in die ondersoek van die gesondheidstatus van die Kleurling bevolking, en is deur die volgende faktore in die ondersoekgroep beïnvloed: • Die sosio-ekonomiese vlak (opleiding, inkomste en beroep) • Lewenstyl van respondente (hoë risiko faktore soos rook, die gebruik van alkohol, verdowingsmiddeis, daaglikse dieët, oefening, hantering van spanning en vryetydsaktiwiteite). • Etnies-kulturele gelowe: gesondheid en siekte • Geloofsgesondheid en siekte • Omgewingsfaktore • Gesondheidsdienste: toeganklikheid en bekostigbaarheid van dienste Aanbevelings wat op die navorsingsbevindings gebaseer is, is die volgende: • Beklemtoning van die herontwikkeling van gesondheidsvoorligting vir alle ouderdomsgroepe. • Die instel van In toelae vir individue wat nie in staat is om hulself en hulle gesinne te help nie, is noodsaaklik vir die verbetering van hulle gesond heidstatus . • Die skep van meer werk om sosio-ekonomiese omstandighede in die bevolking te verbeter • Huidige gesondheidsdienste op pnmere gesondheidsorgvlak en omgewingsfaktore wat die gesondheidstatus van die gemeenskap beïnvloed, vereis dringend aandag.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/51608
This item appears in the following collections: