The psychosocial stressors of women with HIV/AIDS involved in a support group (in Walvis Bay)

Date
2005-03
Authors
Feris, Reinett Freya
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: An exploratory study was conducted to determine the psychosocial stressors of women living with HIV/AlDS. The study also included the utilisation of group work by social workers to support HIV positive women. The exploratory study was also conducted to determine HIV positive women's experiences in a support group. The researcher's interest in group work, as well as her involvement with a support group with HIV positive women, is the motivation for the study. The aim of the study is to provide an explanation of the psychosocial stressors that HIV positive women experience and also to capture their experiences regarding the support group they attend. Nine psychosocial stressors, namely anger, fear, loss, grieve, guilt, denial and disclosure, depression, suicidal behaviour and anxiety, were included in the literature study. The advantages, disadvantages and components of group work, as well as comparisons of effective and ineffective groups, were highlighted. The research also focused on planning a group for women with HIV/AlDS, with special attention given to the needs assessment, the purpose of the group, the group composition and the structure of the group. The value of group work with HIV positive women was investigated. The universum was HIV positive women at the Walvis Bay Multi-Purpose Centre. The qualitative research method that was used took the form of structured interviews. The results of this study generally confirmed the findings of the literature study. Recommendations include ways in which social workers can assist HIV positive women not only on an individual basis but also especially in a group setting, and recommendations concerning future research. The importance of future research with HIV positive women was especially recommended.
AFRIKAANSE OPSOMMING: 'n Verkennende studie is onderneem om die psigososiale stresfaktore wat HIV positiewe vroue ondervind, te bepaal. Die studie het ook maatskaplike werkers se gebruik van groepwerk om HIV positiewe vroue te ondersteun, ondersoek. Die navorsing is voorts onderneem om HIV positiewe vroue se ervarings van 'n ondersteunersgroep te bepaal. Die navorser se belangstelling in groepwerk, en haar betrokkenheid by 'n ondersteunersgroep vir HIV positiewe vroue, was die motivering om die studie te onderneem. Die doel met die studie is om die psigososiale stresfaktore wat HIV positiewe vroue ondervind, te beskryf en te verduidelik, en ook om sommige van die ervarings wat sulke vroue in 'n ondersteunersgroep ondervind, te boekstaaf. Nege psigososiale stresfaktore, naamlik woede, vrees, verlies, droefheid, skuldgevoel, ontkenning en onthulling, depressie, selfmoordgedrag en angs, is in die literatuurstudie bestudeer. Die komponente en voor- en nadele van groepwerk, asook 'n vergelyking van effektiewe en oneffektiewe groepe is ook ingesluit. Die beplanning van 'n groep vir HIV positiewe vroue is benadruk, met spesiale verwysing na die behoeftebepaling, en die doel, die samestelling en die struktuur van die groep. Die waarde van groepwerk vir HIV positiewe vroue is ook ondersoek. Die universum is HIV positiewe vroue by die Walvisbaai Multi-Purpose Centre. Die kwalitatiewe navorsingsmetode wat gebruik is, is gestruktureerde onderhoude. Die resultate van die studie het in die algemeen die bevindinge van die literatuurstudie onderskryf. Aanbevelings sluit in wyses waarop maatskaplike werkers HIV positiewe vroue nie alleen op 'n individuele basis nie, maar ook in groepsverband kan ondersteun, asook moontlike gebiede vir verdere navorsing. Die belang van verdere navorsing met HIV positiewe vroue word veraI beklemtoon.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2005.
Keywords
Walvis Bay Multi-Purpose Centre, Social work with the terminally ill -- Namibia -- Walvis Bay -- Case studies, AIDS (Disease) in women -- Psychological aspects -- Case studies, AIDS (Disease) in women -- Social aspects -- Case studies, Social group work, Dissertations -- Social work, Theses -- Social work
Citation