Pre- and post-test results of the cognitive functioning level of workers with intellectual impairment after the implementation of a structured activity programme in a protective workshop

Date
2005-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Acknowledgement of the right to equal work opportunities for people with disabilities is widely supported in South Africa. Several policy documents and laws have been published since July 1993 and provide clear guidelines regarding equal opportunities for people with disabilities. A state subsidy scheme for protective workshops was introduced for the first time on 1 April 1997 (Operational Manual for Protective Workshops, 2001: 1). The purpose of this subsidy scheme was to provide work opportunities for people who cannot enter the sheltered or open labour market due to the effect of their disabilities on their daily functioning. In March 2001, the Department of Social Development and Poverty Alleviation in the Western Cape introduced a draft document, Operational Manual for Protective Workshops. The aim of the manual focused on the development of the worker role and economic empowerment of people with disabilities who work in protective workshops. Due to ignorance, fear and stereotyping, persons with intellectual impairment are being unfairly discriminated against in society and at the workplace. With reasonable accommodation, persons with intellectual impairment are able to demonstrate their work ability and contribute equally in the workplace. Persons with intellectual impairment contribute to the economy and society by means of their service in protective workshops. The aim of the study was to investigate whether the structured activity programme implemented in a protective workshop in the Western Cape brought a change to the level of cognitive functioning of workers with intellectual impairment as assessed by the Allen Cognitive Level Screen (ACLS), with the purpose of making recommendations regarding the sustainability and extension of the structured activity programme. Pre- and post-tests of the workers' cognitive functioning were done to determine whether the implemented structured activity programme had an effect on the cognitive functioning level of the workers. The ACLS was used as measurement instrument and a hypothesis was stated: HO - There is no change in the level of cognitive functioning of the workers after participation in a structured activity programme. H1 - There is a change in the level of cognitive functioning of the workers after participation in a structured activity programme. The Functional Information Processing Model (FIPM) was used as a frame of reference in the development of the structured activity programme for the occupational group. The structured activity programme was implemented and after one year and six months a post-test was done on the workers in the occupational group. The null hypothesis was accepted as p=O.28.A 95% confidence interval was indicated. The post-test indicated that there was no significant change in the cognitive levels of the workers in the occupational group after implementation of a structured activity programme. This could have resulted from the study sample being too small. Although the change was not statistically significant. it indicated that learning did occur on an Allen Cognitive Level (ACL) 3. It is recommended that the study to be replicated at other protective workshops that may provide a bigger sample to confirm the amount of learning that takes place.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Erkenning van persone met gestremdhede se gelyke reg tot indiensneming word sterk in Suid-Afrika ondersteun. Verskeie beleidsdokumente en werkstukke is sedert Julie 1993 gepubliseer wat duidelike riglyne aangaande hierdie standpunt stel. 'n Staatsubsidieskema vir beskermde werkwinkels is vanaf 1 April 1997 vir die eerste keer beskikbaar gestel (Operational Manual for Protective Workshops, 2001: 1). Die doel van hierdie skema is om werksgeleenthede te verskaf aan persone wat as gevolg van hul graad van gestremdheid nie die beskutte arbeids- of ope arbeidsmark kan betree nie. In Maart 2001 het die Departement van Sosiale Dienste, Wes-Kaap, 'n voorlopige dokument, Operational Manual for Protective Workshops, bekendgestel, wat fokus op die ontwikkeling van werksvaardighede en die ekonomiese bemagtiging van persone met gestremdhede in beskermde werkwinkels. Weens onkunde, vrees en stereotipering word daar onregverdig gediskrimineer teen persone met intellektuele gestremdheid in die samelewing, asook in die werksplek. lndien persone met intellektuele gestremdheid billik geakkommodeer word, sal hulle hul werkvermoëns demonstreer en sal hulle 'n gelyke bydrae kan lewer in die werksplek. Persone met intellektuele gestremdheid lewer 'n bydrae tot die ekonomie en die samelewing deur hul diens in beskermde werkwinkels. Die doel van die studie was om ondersoek in te stelof die gestruktureerde aktiwiteitsprogram, soos aangebied in 'n beskermde werkswinkel in die Wes-Kaap, 'n verandering in die kognitiewe funksioneringsvlakke van werkers met intellektuele gestremdheid, soos bepaal deur die Allen Cognitive Level Screen (ACLS), teweeggebring het ten einde aanbevelings te maak oor die uitbreiding en volhoubaarheid van die program. Voor- en na-toetse van die werkers se kognitiewe funksioneringsvlakke is gedoen om te bepaal of die gestruktureerde aktiwiteitsprogram enige verskil in hul kognitiewe funksionering gemaak het. Die Allen Cognitive Level Screen- (ACLS-)toets is as 'n meetinstrument gebruik en 'n hipotese is gestel: HO - Daar is geen verandering in die werkers se kognitiewe funksioneringsvlak na deelname aan 'n gestruktureerde aktiwiteitsprogram nie. H1 - Daar is 'n verandering in die werkers se kognitiewe funksioneringsvlak na deelname aan 'n gestruktureerde aktiwiteitsprogram. Die Functional Information Processing Model (FIPM) is gebruik as 'n verwysingsraamwerk vir die ontwikkeling van die gestruktureerde aktiwiteitsprogram. Die gestruktureerde aktiwiteitsprogram is geïmplementeer en 'n na-toets is na 'n jaar en ses maande op die werkers in die gestruktureerde aktiwiteitsprogram gedoen. Die nulhipotese is aanvaar aangesien p=O.28. 'n Sekerheidsinterval van 95% is aangetoon. Die na-toets het getoon dat daar geen statisties beduidende verskil was in die verandering van die kognitiewe vlakke van die werkers in die aktiwiteitsgroep na implementering van 'n gestruktureerde aktiwiteitsprogram nie. Die resultaat kan die gevolg wees van 'n te klein steekproef. Alhoewel die verandering in kognitiewe vlak nie statisties beduidend was nie, het daar tog 'n mate van leer op 'n Allen Cognitive Level (ACL) 3 by die werkers plaasgevind. Dit word voorgestel dat hierdie studie herhaal word by ander beskermde werkswinkels wat 'n groter steekproef kan lewer om die mate van leer wat plaasvind, te bevestig.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2005.
Keywords
Learning disabled -- Education, Cognition disorders, Activity programs in education, Vocational rehabilitation, Workshops, Dissertations -- Medicine, Theses -- Medicine, Dissertations -- Occupational therapy, Theses -- Occupational therapy
Citation