Ukucenga okujoliswe ekwakheni isimo somntu

Date
2004-12
Authors
Mantambo, Beauty Nomonde
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The focus of this study is to present an account of how Xhosa realizes premises and strategies of persuasion in authentic communication, assuming Larson's (1995) framework of Persuasion Theory, taking into account all the communicative information relating to environments. A comparison will be made between persuasion as communicative acts as represented in drama texts and persuasion in other communication data, which are concerned with interpersonal communication. The research aims to establish how empirical data on persuasion in Xhosa confirm or challenge current accepted principles and properties of persuasion theory, or how empirical data on premises and strategies used in persuasion in Xhosa necessitate the extension of principles of persuasion theory. Thus, the research aims to contribute to the development, modification of refinement of current theoretical models of persuasion within the global research community. The research aims to account for the social and cultural determinants that playa role in the premises and strategies used in persuasion communication in Xhosa. Thus, the research aims to make explicit the unique and distinct properties of Xhosa that need to be taken into account in initiatives relating to the advancement of Xhosa as official language.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die fokus van hierdie studie is die aanbieding van In verklaring oor hoe Xhosa premisse en strategiee vir oorreding realiseer in outentieke kommunikasie. Die raamwerk van Larson (1995) van Oorredingsteorie word aanvaar, met inagneming van al die kommunikatiewe informasie wat met omgewings verband hou. In Vergelyking sal gemaak word tussen oorreding as kommunikatiewe handelinge soos voorgestel in drama tekste en oorreding in ander kommunikatiewe data wat verband hou met interpersoonlike kommunikasie. Die navorsing het ten doel om te bepaal hoe empiriese data oar oorreding in Xhosa huidige aanvaarde beginsels van oorredingsteorie bevestig of weerle. Dus beoog die navorsing om by te dra tot die ontwikleling, wysiging en verfyning van huidige teoretiese modelle oor oorreding in die navorsingsgemeenskap. Die navorsing het ook ten doel om In verklaring te gee van die bepalende faktore van In sosiale en kulturele aard van die premisse en strategiee van oorredingskommunikasie in Xhosa. Dus beoog die navorsing om duidelik te stel wat die unieke en onderskeidende eienskappe van Xhosa is wat in berekening geneem moet word in die ontwikkeling van In teoretiese basis vir die verstaan van Xhosa kommunikasie in inisiatiewe vir die ontwikkeling van die taal in Suid-Afrika
ISISHWANKATHELO Ugqaliselo lolu phando lingobuchule bokucenga obusetyenziswayo kunxibelelwano kwimiba ngemiba kulwimi IwesiXhosa. Oku kuthi kuphononongwe ngokuqwalasela ubume bethiyori yokucenga kaLarson (1995). Diu phononongo luqhutyelwa phambili ngokuthi kuthelekiswe ukucenga njengezenzo zonxibelelwano njengoko kubhentsisiwe kwincwadi echongiweyo yedrama kaMayosi ethi Lanqum'inqatha kunye nonxibelelwano Iwemiba yasekuhlaleni. Uphando olu lolucela umngeni kwiithiyori zale mihla zokucenga ngokuthi luphande nzulu ngokuba ayikho kusini na imfuneko yokuba kwandiswe imithetho siseko yethiyori yokucenga. Ngale ndlela olu phando lujolise ekuphoseni ilitye esivivaneni ngokuphathelele kumba wophuhliso, ukuguqula kwanokuphucula iimodeli ezintsha zethiyori yokucenga kuphando Iwezizwe jikelele. Diu phando Iwenza amagqabaza nangendlela imveli nenkcubeko kaNtu enegalelo ngayo kwindlela ngeendlela zokucenga kunxibelelwano. Lilinge kambe elibaluleke ngokuncamisa ekukhuliseni ulwimi IwesiXhosa, njengolwimi olusesikweni
Description
Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2004.
Keywords
Persuasion (Rhetoric), Xhosa language -- Usage, Communication
Citation