The emerging role of the human resource manager as strategic partner in South African organisations

Date
2004-12
Authors
Pietersen, F. L. (Flozenia Lizzet)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: South African organisations, just as in other countries, are fighting to gain a competitive advantage over their competitors. In this struggle, human resources have become the focus point of debate and intervention in organisations. The task-related competencies of employees have suddenly become central with regard to the performance of organisations. This new-found importance with which human resources have been labeled, also has a spill-over effect on the importance of the human resources function in organisations, especially the manager and leader thereof. The aim of this study is to shed light on the strategic partnership role that senior human resource managers currently play in South African organisations. Furthermore, a theoretical framework through which the concept of strategic partnership can be understood and explored, is introduced. The data was collected by utilising a survey and consisted of adapted versions of the Human Resources Role-assessment Survey (strategic partner), the Human Resources Competencies Scale as well as scales that measured the dimensions of strategic role motivation and strategic role opportunity. The results of this study showed that on average, the senior human resource (HR) managers in South Africa rated themselves significantly higher on the strategic partnership dimension than senior line managers rated them. Additionally, it seems that senior HR managers reported higher levels of professional competencies than of business-related competencies. A significant positive relationship exists between professional competencies and business-related competencies. There seems to be a significant positive relationship between strategic partnership and strategic role motivation as well as strategic partnership and strategic role opportunities within South African organisations. Conclusions are drawn from the results and recommendations are made for future research.
AFRIKAANSE OPSOMMING: DIE ONTLUIKENDE ROL VAN DIE MENSLIKE HULPBRONBESTUURDER AS IN STRATEGIESE VENNOOT IN SUID-AFRIKAANSE ORGANISASIES Net soos in ander lande, veg Suid-Afrikaanse organisasies vir die verkryging van 'n kompeterende voordeeloor hul mededingers. In hierdie stryd het die menslike hulpbron die fokuspunt van debat en intervensies in organisasies geword. Die taak-verwante bevoegdhede van werknemers het skielik sentraal geword in die ontleding van die prestasie van organisasies. Hierdie nuutgevonde belangrikheid waarmee die menslike hulpbron geëtiketteer word, het gelei tot die toenemende belangrikheid van die menslike hulpbronfunksie in organisasies, en spesifiek die bestuurder en leier van hierdie funksie (menslike hulpbronbestuurder). Die doel met hierdie studie is om die strategiese vennootskapsrol van menslike hulpbronbestuurders in Suid-Afrikaanse organisasies op te klaar. Verder word 'n teoretiese modelook ontwikkel waarmee die konsep van strategiese vennootskap beter verstaan en verder verken kan word. Die data is ingesamel deur gebruik te maak van 'n opname wat die vorm van 'n vraelys aangeneem het. Hierdie vraelys het bestaan uit aangepaste weergawes van die Menslike Hulpbron Rol-assesseringsopname (strategiese vennootskap), die Menslike Hulpbron Bevoegdheidskaal, sowel as vrae oor die dimensies van strategiese rolmotivering en strategiese rolgeleenthede. Die resultate van hierdie studie toon dat senior menslike hulpbronbestuurders in Suid-Afrikaanse organisasies hulself gemiddeld beduidend hoër tellings toeken op die dimensie van strategiese vennootskap as senior lynbestuurders. Dit blyk dat senior menslike hulpbronbestuurders ook oor hoër vlakke van professionele bevoegdhede as besigheidsverwante bevoegdhede beskik. Daar bestaan In beduidende positiewe verband tussen professionele bevoegdhede en besigheidsverwante bevoegdhede. Daar blyk ook In beduidend positiewe verband tussen strategiese vennootskap en strategiese rolmotivering, sowel as strategiese vennootskap en strategiese rolgeleenthede in organisasies te wees. Op grond van hierdie resultate is daar bepaalde gevolgtrekkings gemaak asook aanbevelings vir verdere navorsing.
Description
Thesis (MA) -- University of Stellenbosch, 2004.
Keywords
Personnel management -- South Africa, Executives -- South Africa, Dissertations -- Industrial psychology
Citation