Guidelines for the development of youth mentor programmes

Arnolds, Lionel (2004-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Close, personal relationships with adults are seen to contribute positively to the development of young people. Whilst mentoring has been established in other parts of the world, it is a relatively new concept in South Africa. The purpose of this study is to establish guidelines for the development of youth mentoring programmes. The literature study deals with the human development of youth during adolescence. Those factors, both within the family as well as in the environment, that affect the development of young people, are discussed. The phases of the mentoring process is also described. The Hearts of Men mentoring programme is used as an example of a youth mentoring programme that is based in the community. An exploratory and descriptive study was undertaken in order to describe the development of youth during adolescence. An empirical study was undertaken based on the literature review. A sample comprised of 18 young people participating in the Hearts of Men mentoring programme in the Strand was involved in the study. With the help of the empirical study the perception of the young people with regard to the mentor and mentee roles was examined. The findings of the study reveal that the young people in the Hearts of Men programme have a positive experience of the mentoring process and have an understanding of the mentor and mentee roles. In order to establish youth mentoring programmes, organisations must possess the knowledge of and skills in the mentoring process and must have an understanding of the human development of young people as well as of theories relating to their development.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Persoonlike verhoudings met volwasse persone word beskou as 'n positiewe bydraende faktor tot die ontwikkeling van jongmense. Terwyl mentorprogramme redelik gevestig is in ander dele van die wêreld, is dit 'n relatiewe nuwe konsep in Suid Afrika. Die doel van hierdie studie is om riglyne daar te stel vir die ontwikkeling van jeug mentorprogramme. Die literatuurstudie het gehandel oor die menslike ontwikkeling van jongmense gedurende adolessensie. Faktore binne die gesin, sowel as die omgewing, wat 'n invloed het op die ontwikkeling van die adolessent is bespreek. Die fases van die mentorproses is ook beskryf. Die Hearts of Men program is gebruik as 'n voorbeeld van 'n gemeenskapsgebaseerde jeug mentorprogram. 'n Verkennende-beskrywende studie is onderneem om die ontwikkeling van die adolessent gedurende adolessensie te beskryf. 'n Empiriese studie gegrond op die literatuurstudie is gedoen. 'n Steekproef, bestaande uit agtien jong deelnemers aan die Hearts of Men mentorprogram in die Strand, is by die ondersoek betrek. Met behulp van die empiriese ondersoek is die persepsies van die jong persone rakende die rol van die mentor en mentee in die mentorprogram ondersoek. Die bevindinge van die ondersoek toon dat die deelnemers aan die Hearts of Men mentorprogram 'n positiewe ervaring van die mentorproses ondervind, en dat hulle begrip toon ten opsigte van die rol van die mentor en mentee in die mentorprogram. Ten einde jeug mentorprogramme te implementeer, moet organisasies oor die kennis en vaardighede beskik rakende die mentorproses. Organisasies moet ook begrip toon rakende menslike ontwikkeling van jongmense, en kennis hê oor teorieë wat op hulle ontwikkeling betrekking het.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49979
This item appears in the following collections: