ITEM VIEW

Managing diversity in the amalgamated City of Tygerberg : an evaluation

dc.contributor.advisorVan Wyk, B.
dc.contributor.authorNombakuse, Ntombikayise Ethel
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Economic & Management Sciences. School of Public Leadership.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:31:43Z
dc.date.available2012-08-27T11:31:43Z
dc.date.issued2001-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/49390
dc.descriptionThesis (MPA)--Stellenbosch University, 2001.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: This research assignment is intended to evaluate the current strategies employed by the City of Tygerberg to manage diversity and its related aspects namely change management, organisational development and organisational culture and thus to identify possible shortcomings in the current strategies employed by the City of Tygerberg and make possible suggestions for improvement. Considering its aim, boundaries have been defined in the research assignment by identifying four areas of concern to be addressed namely diversity management, change management, organisational development and organisational culture. The review of the theoretical perspectives of diversity management, change management, organisational development and organisational culture within the organisational context is also intended to review theory on the identified areas of concern with the aim of creating understanding by the City of Tygerberg for the challenges presented by diversity. The historical background of the organisation in question, the City of Tygerberg, is discussed as well as its vision and envisaged future, with the aim of establishing the corresponding mission and goals to be achieved by the organisation. The relevant legislation which refers to the importance of diversity management and the organisational policies in place addressing the various aspects related to diversity are also reviewed. In order to collect data the researcher designed a self-administered questionnaire which was distributed to the various members of the target group namely the Chief Executive Officer, Manager Human Resources, Manager Training and Development and the Director of Administration. The findings of the research process are then used to make possible suggestions and recommendations for addressing the identified possible shortcomings, with the intention of strengthening the existing methods employed the City of Tygerberg.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel met hierdie navorsingsprojek is evaluering van die bestaande strategiee toegepas deur die Stad Tygerberg vir diversiteitsbestuur en verwante aspekte soos die bestuur van verandering, organisasie-ontwikkeling en organisasiekultuur om sodoende moontlike tekortkominge in die bestaande strategiee te identifiseer en moontlike voorstelle vir verbetering te maak. In aansluiting by die doel is daar ter afbakening vier relevante terreine vir ondersoek geidentifiseer, te wete, diversiteitsbestuur, veranderingsbestuur, organisasie-ontwikkeling en organisasiekultuur. Die oorsigtelike beskouing van die teoretiese perspektiewe rakende diversiteitsbestuur, veranderingsbestuur, organisasie-ontwikkeling en organisasiekultuur binne die organisatoriese konteks is ook gerig op teoriehersiening betreffende die geidentifiseerde terreine ter wille van begripskepping by die Stad Tygerberg vir uitdagings gesteI deur diversiteit. Die historiese agtergrond van die ter sprake organisasie, die Stad Tygerberg, word bespreek, asook sy visie en beoogde toekoms, met die oog op daarstelling van 'n verbandhoudende missie en doelwitte vir verwesenliking deur die organisasie. Die relevante wetgewing met betrekking tot die belangrikheid van diversiteitsbestuur en die organisatoriese beleide van toepassing op die verskillende verwante aspekte van diversiteit word ook in oënskou geneem. Met die oog op data-insameling het die navorser 'n vraaglys ontwerp wat versprei is na verskillende lede van die teikengroep, naamlik, die Hoofuitvoerende Beampte, die Hoof Menslike Hulpbronne, die Hoof Opleiding en Ontwikkeling en die Direkteur Administrasie. Die bevindings van die navorsingsproses is gebruik om moontlike voorstelle en aanbevelings vir aanspreking van die geidentifiseerde moontlike tekortkominge te maak, met die oog op verstewiging van die bestaande metodes toegepas deur die Stad Tygerberg.af_ZA
dc.format.extent61 p. : col. maps
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectCivil service -- Minority employment -- South Africa -- Tygerbergen_ZA
dc.subjectCivil service -- South Africa -- Tygerberg -- Personnel managementen_ZA
dc.subjectDiversity in the workplace -- South Africa -- Tygerbergen_ZA
dc.subjectDissertations -- Public management and planningen_ZA
dc.subjectTheses -- Public management and planningen_ZA
dc.titleManaging diversity in the amalgamated City of Tygerberg : an evaluationen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW