• A general method for parameter estimation in light-response models 

      Chen, Lei; Li, Zhong-Bin; Hui, Cang; Cheng, Xiaofei; Li, Bai-Lian; Shi, Pei-Jian (Springer Nature, 2016)
      Selecting appropriate initial values is critical for parameter estimation in nonlinear photosynthetic light response models. Failed convergence often occurs due to wrongly selected initial values when using currently ...