Die vertaling van die Bybels-Hebreeuse kommunikasieleidraad hinneh in Afrikaanse Bybelvertaling : 'n verkennende studie

Date
2009-12
Authors
Coetsee, Ydalene
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In the past, Bible translations sometimes suffered from inadequate theoretical and grammatical description, which interfered with consistent translation choices. Nowadays, however, development of translation theory and improved description of Biblical Hebrew cause more scientifically motivated translation options to be generated in a more consistent way. This study has as its point of departure for future Bible translations the translation model of Gutt’s direct and indirect strategies within the paradigm of Nord’s functionalist approach. According to Gutt first generation Bible readers can make use of indirect translations while serious Bible students prefer to come to their own conclusions about source texts. For that reason translators should provide all possible communicative clues from source texts to enable target readers to reach appropriate interpretations about its underlying message. Following an overview of a sample of previous Bible translations, three Afrikaans translations are discussed to examine whether previous translation approaches (sometimes assumed) have supplied an adequate theoretical basis for ensuring consistent translation choices. Nida’s influential dynamic-functional approach is discussed next. My hypothesis that past translation theory and the description of Biblical Hebrew grammar were not adequate to provide motivation for consistent translation options, is then tested during a comparative study of the translation of the communicative clue hinneh in three previous Afrikaans Bible translations. Gutt’s requirement for direct Bible translations, that all communicative clues should be translated, presupposes insight into translation theory and close co-operation between a Biblical-Hebrew and a translation expert. This requirement was tested and proved during this study. In accordance with the findings of this study recommendations are made to demonstrate some ways in which hinneh as example of other complicated communicative clues can be treated in future Afrikaans Bible translations.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Vorige Bybelvertalings het soms in die verlede gely onder onvoldoende vertaalkundige en taalkundige beskrywing wat vertaalkeuses bemoeilik het. Deesdae bring die ontwikkeling van vertaalkunde en die beter beskrywing van Bybels- Hebreeuse grammatika egter mee dat meer wetenskaplik begronde vertaalkeuses konsekwent uitgeoefen en gemotiveer kan word. Hierdie studie neem as uitgangpunt vir toekomstige Bybelvertaling die vertaalmodel van Gutt se direkte en indirekte strategieë binne die paradigma van Nord se funksionalistiese benadering. Volgens Gutt kan eerstegenerasielesers baat vind by ’n indirekte vertaling terwyl ernstige Bybelstudente verkies om self relevante afleidings uit brontekste te maak. Daarvoor moet vertalers alle kommunikasieleidrade moontlik uit die brontekste verskaf om doellesers te help om gepaste interpretasies te maak. Ná ’n historiese oorsig oor ’n aantal Bybelvertalings word Afrikaanse vertalings onder die loep geneem om te ondersoek of vorige (soms veronderstelde) teoretiese vertaalbenaderings die gewenste wetenskaplike begronding verskaf het om te verseker dat konsekwente vertaalkeuses gemaak is. Aandag word ook gegee aan die invloed van Nida se dinamies-funksionele vertaalstrategie op Afrikaanse Bybelvertalings. Die hipotese dat die vertaalteorie en die beskrywing van Bybels-Hebreeuse taalkunde nie genoegsame teoretiese begronding verskaf het vir vorige vertalers om konsekwente keuses uit te oefen nie, word voorts getoets deur ’n verkennende studie van die kommunikasieleidraad hinneh in drie Afrikaanse Bybelvertalings. Gutt se benadering vereis dat alle kommunikasieleidrade vertaal behoort te word in die geval van direkte vertalings. Daarom is ’n grondige kennis van die mees onlangse vertaalteorie asook voldoende beskrywing van Bybels-Hebreeuse grammatika noodsaaklik. Nord se voorstel vir noue samewerking tussen vertaalkundiges en brontaalkundiges vir Bybelvertaling is met hierdie studie proefondervindelik bewys. Na aanleiding van die bevindings van hierdie studie word voorstelle gemaak waarvolgens hinneh as eksemplaries van ander ingewikkelde kommunikasieleidrade hanteer kan word in toekomstige vertalings van die Bybel in Afrikaans.
Description
Thesis (MPhil (Ancient Studies)--University of Stellenbosch, 2009.
Keywords
Kommunikasieleidraad, Hinneh, Bybelvertaling, Afrikaans, Bybels-Hebreeus, Dissertations -- Ancient studies, Theses -- Ancient studies
Citation