A post-foundationalist approach towards doing practical theology : a critical comparison of paradigms

Date
2012-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This dissertation has sought to examine how a post-foundationalist approach to Practical Theology might look. This was done through a critical appraisal of the paradigms of foundationalism and non-foundationalism. These paradigms were explored in their historical context and development to illustrate the defining differences and features of both. The researcher then explored Practical Theology in its historical development to examine whether it has moved beyond foundationalism. This was further done by examining the last three decades of Practical Theology by a comparison of methodologies currently proposed. It emerged that, in many ways, Practical Theology has moved beyond the paradigm of foundationalism. This was seen in its affirmation of the local context, its use of a correlational hermeneutic and the pastoral cycle. These areas were then fleshed out in further detail in an attempt to delineate a truly non-foundationalist Practical Theology. A missional perspective on Practical Theology became an entry point into detailed discussions with regard to context, as well as to how the various sources of the correlational hermeneutic can best be understood in a post-foundationalist world, in light of the post-modern critique. These unique features are indeed central to a post-foundational approach to doing Practical Theology.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie proefskrif het gepoog om na te vors hoe ʼn post-foundationalistic benadering tot Praktiese Teologie daar sou uitsien. Dit behels ʼn kritiese beoordeling van die foundationalism en nie-foundationalism paradigmas. Hierdie paradigmas is in hul historiese konteks en ontwikkeling ondersoek om die bepalende verskille en kenmerke van albei te illustreer. Daarna het die navorser Praktiese Teologie in sy historiese ontwikkeling ondersoek om vas te stel of dit verby foundationalism beweeg het. Dit is gedoen deur na die laaste drie dekades van Praktiese Teologie se ontwikkeling te kyk en ʼn vergelyking te tref tussen die verskillende benaderings tot die vak. Dit het geblyk dat Praktiese Teologie in vele opsigte buite die paradigma van foundationalism beweeg het. Dit word duidelik as daar gekyk word na sy bevestiging van die plaaslike konteks, sy gebruik van ʼn korrelasie (correlational) hermeneutiek en die pastorale siklus. Hierdie areas is toe aangevul met verdere detail in ʼn poging om ʼn ware nie-foundationalistic Praktiese Teologie uit te beeld. ʼn Missionale perspektief op Praktiese Teologie het ʼn aansluitingspunt vir uitvoerige besprekings met betrekking tot konteks geword, asook tot hoe die verskeie bronne van die korrelasie hermeneutiek die beste verstaan kan word in ʼn post-foundationalistic wêreld, veral in die lig van die post-moderne kritiek. ʼn Missionale perspektief staan sentraal tot ʼn post-foundational benadering in Praktiese Teologie.
Description
Thesis (DTh)--Stellenbosch University, 2012.
Keywords
Foundationalism, Dissertations -- Practical Theology, Theses -- Practical Theology, Theology, Practical
Citation