Die retoriese rol van literêre feeste, met toespitsing US Woordfees en die Amsterdamse Weerwoordfestival

Lotter, Jacoba Catharina (Karin) (2012-03)

Thesis (MA)-- Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The establishment of literary festivals as a type of event that is presented both nationally and internationally has expanded tremendously in recent years, but it has not as yet received the necessary attention to fully understand its impact on and sociocultural function in a host community. This thesis attempts to formulate a working definition for the phenomenon, in order to gain more insight in its sociocultural function and impact in a host community and thus to contribute towards a more substantial discourse on the subject. The hypothesis is firstly that literary festivals come into existence due to specific needs in the host society and secondly that the strategic application of rhetorical strategies have a positive sociocultural impact. It is argumented that literary festivals function according to the principles of Aristotle’s rhetoric, by convincing festival visitors that books, reading, writing, debating and freedom of speech are of great aesthetic, moral and educational value. The eventual aim is to cause festival visitors to show greater appreciation for literary texts, as illustrated by their increased participation in reading, writing and other literary activities. The following theories serve as points of departure: the system theory as expounded by Itamar Even-Zohar, Gerard Hauser’s application of rhetorics to the public sphere, the ritual theories of Victor Turner and Jeremy Boissevain, as well as festival theories by Mikhail Bakhtin, Donald Getz, Henri Schoenmakers, Paul Kaptein, William Sauter, Don Handelman, Temple Hauptfleisch and Michael Kamp. The programmes, festival contents and other relevant texts that form part of two selected literary festivals, i.e. the Stellenbosch University’s (SU) Wordfest (Woordfees) and the Amsterdam Weerwoordfestival, are scrutinised in order to prove that these festivals are strategically constructed to have a persuasive effect on festivalgoers. A festival’s survival and sustainability is determinated by its establishment of a strong own character; good management (also in times of crisis); effective networks; and the persuasion of both target groups and interest groups that supporting the festival is to their own advantage.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die literêre fees, as tipe gebeurtenis wat toenemend nasionaal én internasionaal aangebied word, het tot dusver min aandag van navorsers geniet. Ten einde die sosio-kulturele funksie en krag daarvan in ’n gasheergemeenskap te probeer vasstel en te omskryf, asook om by te dra tot ’n meer omvangryke diskoers oor hierdie fenomeen, word bestaande teorieë oor feeste in die algemeen dus in hierdie studie as vertrekpunt gebruik en aangepas by literêre feeste. Die hipotese is eerstens dat literêre feeste ontstaan in reaksie op behoeftes in die gasheergemeenskap en tweedens dat die aanwending van retoriese strategieë in literêre feeste ’n positiewe sosio-kulturele impak tot gevolg kan hê. Na aanleiding van Aristoteles se uitgangspunte oor die retorika word voorgestel dat die funksie en werking van literêre feeste retories van aard is: Die organiseerders wil feesdeelnemers oorreed dat lees, skryf, debattering en vrye meningswisseling esteties, opvoedkundig en moreel waardevol is, om sodoende ’n groter belangstelling in en deelname aan literêre aktiwiteite te probeer bewerkstellig. Die volgende teoretici se uitgangspunte word veral gebruik: dié van Itamar Even-Zohar oor die sisteemteorie, Gerard Hauser se toepassing van die retorika op ’n openbare sfeer, ritueelteorieë deur Victor Turner en Jeremy Boissevain, sowel as feesteorieë van Mikhail Bakhtin, Donald Getz, Henri Schoenmakers, Paul Kaptein, William Sauter, Don Handelman, Temple Hauptfleisch en Michael Kamp. Deur ’n vergelykende studie van die ruimer konteks, feesprogramme en ander relevante tekste wat deel uitmaak van twee literêre feeste, naamlik die Universiteit Stellenbosch Woordfees en die Amsterdamse Weerwoordfestival, word nagegaan hoe hierdie feeste strategies en oorredend funksioneer deurdat beide literêre én nie-literêre elemente geselekteer (inventio) en gekombineer (dispositio) is om ’n sterker positiewe eventiserende betekenis oor te dra as in die alledaagse lewe. Die gevolgtrekking is dat effektiewe retoriese strategieë sterk afhanklik is van die konteks waarbinne feeste plaasvind. Die voortbestaan en volhoubaarbaarheid van literêre feeste word veral bepaal deur die vestiging van ’n sterk eie identiteit; goeie bestuur (ook in krisisse); doeltreffende netwerke, asook deur die oorreding van beide teikengroepe én belanghebbers dat hulle wen deur die fees te ondersteun.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/20063
This item appears in the following collections: