The implementation of a time and attendance system at Stellenbosch Municipality : a change management perspective

Cupido, Ulrich Oscar (2011-12)

Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Human beings are constantly confronted with change because their current situation is continually being questioned. In order to change the way humans behave, it is necessary to change the mindset of those who will be influenced by new ideas. Stellenbosch Municipality faces a dilemma because the current management of its employee attendance is having a negative impact on its daily operations – service delivery is becoming an increasingly serious concern because the inability to manage employees’ daily attendance results in inefficient and ineffective rendering of services to citizens. This research addresses the question of whether the change from a manual attendance register to a biometric time and attendance system would more effectively ensure the availability of Municipal employees to improve basic service delivery. Moreover, the dilemma Stellenbosch Municipality faces concerns the monitoring of employees on a daily basis, including the availability of an attendance register for audit purposes. A questionnaire was used to examine the situation and obtain responses from employees who make use of both the manual attendance register and the biometric time and attendance device. It was established that the use of the manual attendance register caused certain problems, although it has served a monitoring purpose for more than 30 years. At the time of answering the questionnaire, some respondents requested the implementation of an electronic system with real-time capability to remove any doubt concerning the confirmation of employee attendance. The feedback from the questionnaire confirms: - the unreliability of a human-dependent employee attendance register; - that delivery of basic services can only be done on condition of the availability of employees who report for duty; and - that the use of the manual attendance system creates unrecoverable losses. The inability of employees to maintain their manual attendance registers led to the recommendation that: - a mechanised system needs to be implemented to reduce administration procedures and to secure compliance and an unqualified audit.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Mense word voortdurend met verandering gekonfronteer omdat hul huidige situasie gedurig bevraagteken word. Ten einde die manier waarop mense optree te verander, is dit nodig om die geestesingesteldheid van diegene wat deur nuwe idees beïnvloed sal word te verander. Die Munisipaliteit Stellenbosch staan voor ’n dilemma omdat die huidige bestuur van sy werknemerbywoning ’n negatiewe uitwerking op sy daaglikse werksaamhede het – dienslewering word ’n al ernstiger saak weens die onvermoë om werknemers se daaglikse bywoningsresultate by onbekwame en ondoeltreffende lewering van dienste aan dorpsbewoners te bestuur. Hierdie navorsing ondersoek die vraagstuk of die omskakeling van ’n bywoningsregister per hand na ’n biometriese tyd- en bywoningstelsel die beskikbaarheid van munisipale werknemers meer effektief sal verseker om basiese dienslewering te verbeter. Hierbenewens het die dilemma van die Munisipaliteit Stellenbosch te doen met die daaglikse monitering van werknemers, waaronder die beskikbaarheid van ’n bywoningsregister vir ouditeringsdoeleindes. ’n Vraelys is gebruik om die situasie te ondersoek en reaksies te verkry van werknemers wat van die bywoningsregister per hand sowel as die biometriese tyd- en bywoningsinstrument gebruik maak. Daar is vasgestel dat die bywoningsregister per hand sekere probleme veroorsaak het, hoewel dit langer as 30 jaar ’n moniteringsdoel gedien het. Met die beantwoording van die vraelys het party respondente die implementering van ’n elektroniese stelsel met intydse vermoë versoek om enige twyfel omtrent die bevestiging van werknemerbywoning te verwyder. Die terugvoering van die vraelys bevestig: - die onbetroubaarheid van ’n menslik afhanklike werknemerbywoningsregister; - dat lewering van basiese dienste slegs kan plaasvind op voorwaarde van die beskikbaarheid van werknemers wat vir diens aanmeld; en - dat die gebruik van die bywoningstelsel per hand onverhaalbare verliese skep. Die onvermoë van werknemers om hul bywoningsregisters per hand by te hou het gelei tot die aanbeveling dat: - ’n gemeganiseerde stelsel geïmplementeer moet word om administratiewe prosedures te verminder; en om ’n ongekwalifiseerde ouditering te verseker.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/18055
This item appears in the following collections: