Die diskoers van Antjie Krog se Lady Anne (1989)

Crous, Matthys Lourens (2002-03)

Thesis (DLitt)--University of Stellenbosch, 2002

Thesis

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die ondersoek in hierdie studie sentreer random die diskoers in Antjie Krog se sewende digbundel, Lady Anne (1989). Die ondersoekprableem is die vraag na die wyse waarop die diskoers van hierdie teks georden en' geproduseer word. Foucault se teorie oor diskoersanalise word as kritiese werktuig gebruik by die beantwoording van hierdie vraag. Foucault (1981) omskryf diskoers onder meer as die sosiale gebruik van taal gesitueer binne bepaalde kontekste en verbonde aan spesifieke instansies. Volgens Foucault vertoon diskoers 'n innerlike orde of formasie wat argeologies opgediep kan word; dit het 'n regulerende funksie wat nie net betekenis afbaken nie, maar betekenis praduseer in die positiewe sin van die woord (Foucault, 1981). Wanneer hierdie regulerende funksie genealogies ontleed word, blyk dit dat diskoers mag uitoefen deur die meganismes van kennis, waarheid en self (Foucault, 1980), Diskoers artikuleer kennis wat die self die waarheid oor die self toe-eien. Dit roep op sy beurt weer die prableem van vryheid en politieke verset op. Die ondersoek fokus op die volgende vraagstukke random die diskoers in Lady Anne: die diskursiewe patrone in die teks; die beperkinge wat op die diskoers geplaas word (Foucault, 1981); die outeursfunksie soos beskryf deur Foucault (1979); die fiksionalisering van die lady Anne Barnard-geskiedenis aan die hand van die genealogiese benadering (Foucault, 1970; 1972). Daar sal ook ingegaan word op die verestetisering van die politieke diskoers in Suid-Afrika, asook op die kwessie in watter mate daar sprake is van stemgewing aan die Ander. Die sentrale vraagstuk wat ondersoek word, is: wat is die posisie van die wit skeppende vrau in Suid-Afrika en hoe word hierdie posisie ingeskryf in die diskoers van die Afrikaanse letterkunde? In samehang hiermee word gelet op kwessies soos subjektiwiteit, beskrywing van die objek, asook die subjek se posisie met betrekking tot die tradisie waarin sy die teks inskryf.

ENGLISH ABSTRACT: This dissertation centers on the discourse in Antjie Krog's seventh volume of poetry, Lady Anne (1989). The central thesis of the dissertation is to analyse the way in which the discourse of the text under discussion is being ordered and produced. The theoretical approach is based on Foucault's discourse analysis. Foucault (1981) defines discourse as, among others, the social usage of language within specific contexts and as part of specific institutions. According to Foucault, discourse has an internal order or formation which one can reveal by way of an archaeological approach; it also has a regulatory function which not only delineates meaning, but produces meaning in the more positive sense of the word (Foucault, 1981). If one analyses this regulatory function by way of a genealogical approach, it appears as if discourse exercises power over mechanisms such as knowledge, truth and self (Foucault, 1980). Discourse articulates knowledge that the self claims as a particular truth. This calls to mind issues such as the problem of freedom and political resistance. This dissertation focuses on the following issues pertaining to the discourse in Lady Anne: the discursive patterns in the text, the limitations placed on the production of discourse (Foucault, 1981), the author function as used by Foucault (1979), the fictionalization of the history of Lady Anne Barnard by means of a genealogical approach (Foucault, 1970; 1972). Another pertinent issue that will be analysed is the aestheticisation of the political discourse in South Africa, as well as the manner in which a voice is given to the so-called Other. The central issue of this investigation is the following: What is the position of white creative women in South Africa and how is this position being inscribed into the discourse of Afrikaans literature? Concomitantly, issues such as subjectivity, the description of the object, as well as the subject's position within the literary tradition will be analysed.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/16085
This item appears in the following collections: