ITEM VIEW

A preliminary factor analytic investigation into the first-order factor structure of the fifteen factor questionnaire plus on a sample of black South African managers

dc.contributor.advisorTheron, C. C.en_ZA
dc.contributor.authorMoyo, Seretseen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Economic and Management Sciences. Dept. of Industrial Psychology.
dc.date.accessioned2009-10-01T16:03:03Zen_ZA
dc.date.accessioned2010-06-01T08:26:53Z
dc.date.available2009-10-01T16:03:03Zen_ZA
dc.date.available2010-06-01T08:26:53Z
dc.date.issued2009-12en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/1536
dc.descriptionThesis (MComm (Industrial Psychology))--Stellenbosch University, 2009.
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Organisations in open market economic systems aspire to optimally utilize the scarce resources at their disposal so as to maximize profits. To achieve this goal, the human resources function is tasked with the responsibility to acquire and maintain a competent and motivated workforce in a manner that would add value to the bottom-line. Selection thereby becomes a critical human resources management intervention in any organisation in as far as it regulates human capital movement into and through the organisation. To be able to make informed selection decisions, industrial-organisational psychologists and human resources practitioners need valid and reliable information on predictor constructs to allow them to make accurate predictions of the criterion construct. This provides the essential justification for the primary objective of this study which was to undertake a factor analytic investigation of the first-order factor structure of the Fifteen Factor Questionnaire Plus (15FQ+) on a sample of Black South African managers. The data used in this study was drawn from the database of Psymetric (Pty) Ltd with the permission of Psytech SA. The sample comprised 241 Black managers assessed by Psymetric (Pty) Ltd between 2002 and 2006. Item- and dimensionality analyses were performed on the 15FQ+ subscales to assess the success with which they represented the underlying personality constructs. The outcome of both the item and dimensionality analyses showed that although the items in each of the subscales seemed to be representing the underlying personality construct, they were not without problems. A spectrum of goodness-of-fit statistics was used to assess the measurement model fit. The model‟s overall fit was found to be good. The model parameter estimates, however, gave some reason for concern. The results of the confirmatory factor analyses suggest that the claim made by the 15FQ+ authors that the items included in each subscale reflect specific personality dimensions is tenable. The magnitude of the estimated model parameters, however, suggests that the items generally do not reflect the latent personality dimensions they were designated to reflect with a great degree of success. The items are reasonably noisy measures of the latent variables they represent. Based on these findings, this instrument should be used with caution, particularly on groups different from the UK samples on which it was originally developed and standardised. This study expands our understanding of this measure. Its findings should guide future research on a larger, more representative sample from the same target population to give credence to, or to refute these findings.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Organisasies in „n vrye-mark ekonomiese stelsel streef daarna om die skaars hulpbronne tot hul beskikking optimal aan te wend ten einde wins te maksimeer. Om hierdie doel te bereik word die menslike hulpbronfunksie getaak met die verantwoordelikheid om ‟n bevoegde en gemotiveerde werksmag te verkry en in stand te hou op ‟n wyse wat waarde tot die onderneming voeg. Keuring word daardeur ‟n kritieke menslike hulpbronintervensie in enige organisasie in so verre dit die beweging van menskapitaal in en deur die organisasie reguleer. Ten einde ingeligte keuringsbesluite te kan neem, benodig bedryfsielkundiges en menslike hulpbronpraktisyns betroubare en geldige inligting oor voorspellerkonstrukte om hul in staat te stel om akkurate voorspellings van die kriteriumkonstruk te maak. Dit bied wesenlik die regverdiging vir die primêre oogmerk van hierdie studie, naamlik om „n faktoranalitiese ondersoek van die eerste-orde faktorstruktuur van die Fifteen Factor Questionnaire Plus (15FQ+) op „n steekproef swart Suid Afrikaanse bestuurders te onderneem. Die data wat in die studie gebruik is, is verkry uit die databasis van Psymetric (Pty) Ltd met die toestemming van Psytech SA. Die steekproef het bestaan uit 241 swart bestuurders wat tussen 2002 en 2006 deur Psymetric (Pty) Ltd getoets is. Item- en dimensionaliteitontledings is op die 15FQ+ subskale uitgevoer ten einde die sukses vas te stel waarmee hul die onderliggende persoonlikheidskonstrukte verteenwoordig. Die resultate van beide die item- en die dimensionaliteitontledings het aangedui dat ofskoon die items van elke subskaal die onderliggende persoonlikheidskonstruk skyn te verteenwoordig, was hulle nogtans nie sonder probleme nie. ‟n Spektrum passingsmaatstawwe is gebruik om die pasgehalte van die metingsmodel te beoordeel. Die model se algehele passing was goed. Die skattings van die model parameters het egter wel rede tot kommer gegee. Die resultate van die bevestigende faktorontleding dui daarop dat die aanspraak van die ontwikkelaars van die 15FQ+ dat die items wat in elke subskaal ingesluit is spesifieke persoonlikheidsdimensies reflekteer, wel houbaar is. Die grootte-orde van die geskatte modelparameters dui egter daarop dat die items oor die algemeen nie die persoonlikheidsdimensies wat hul ontwerp is om te reflekteer met groot sukses reflekteer nie. Die items is redelik raserige metings van die latente veranderlikes wat hul verteenwoordig. Gebaseer op hierdie bevindinge behoort hierdie instrument met omsigtigheid gebruik te word, veral op groepe wat verskil van die VK steekproewe waarop die instrument ontwikkel en gestandaardiseer is. Die study dra by tot ons begrip van die instrument. Die bevindinge van die studie behoort toekomstige navorsingop 'n groter, meer verteenwoordigende steekproef uit dieselfde teikenpopulasie te rig ten einde die onderhawige bevindinge te steun of te weerlê.en_ZA
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch University
dc.subjectConstruct validityen_ZA
dc.subjectPersonality assessmenten_ZA
dc.subjectPersonnel selectionen_ZA
dc.subjectDissertations -- Industrial psychologyen
dc.subjectTheses -- Industrial psychologyen
dc.subject.lcshEmployee selection -- South Africa.en_ZA
dc.subject.lcshEmployment tests -- South Africaen_ZA
dc.subject.lcshPsychological tests -- South Africaen_ZA
dc.subject.lcshPersonality assessment -- South Africaen_ZA
dc.titleA preliminary factor analytic investigation into the first-order factor structure of the fifteen factor questionnaire plus on a sample of black South African managersen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch University


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW