Gefokusde take in die Afrikaans huistaal-klaskamer vir die kommunikatiewe onderrig van Afrikaansgrammatika : 'n eerste verkenning

Fouche, Nadine ; Pedro, Marne ; Van der Merwe, Michele (2021)

CITATION: Fouche, N., Pedro, M. & Van der Merwe, M. 2021. Gefokusde take in die Afrikaans huistaal-klaskamer vir die kommunikatiewe onderrig van Afrikaansgrammatika : 'n eerste verkenning. LitNet Akademies, 18(3):500-537.

The original publication is available at https://www.litnet.co.za

Article

In die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) van Afrikaans Huistaal oor verskillende skoolfases heen, word aangetoon dat die onderrig van grammatika toegespits moet wees op die wyse waarop dit gebruik word om sinvol te kommunikeer (DBO 2011b:11; Adendorff 2017:510). Daar is egter ’n leemte in die riglyne ten opsigte van kommunikatiewe grammatika-onderrig, waarvan Afrikaans Huistaal-onderwysers voorsien word, omdat dit bloot te karig is (Van der Merwe 2014:224). Vervolgens is die doel van ons artikel om ’n werkbare metode voor te stel wat gebruik kan word om grammatika kommunikatief te onderrig, naamlik taakondersteunende taalonderrig, wat berus op die gebruik van gefokusde take, dit wil sê take waar grammatikale items kommunikatief ingeoefen word (Adendorff 2017:512). Hierdie metode is geskik vir veral die intermediêre en senior fase, waar een uur per tweeweeksiklus aan die formele onderrig van grammatika toegeken word. Ten einde te bepaal hoe geslaagd hierdie metode vir die kommunikatiewe onderrig van Afrikaansgrammatika op huistaalvlak is, is kwalitatiewe, fenomenologiese navorsing onderneem, waar die verskynsel wat ondersoek is kommunikatiewe, taakondersteunende grammatikaonderrig is. ’n Taalonderrigprojek vir onderwysstudente wat Afrikaansonderrig as hoofvak neem, is geloods. Die projek het die volgende behels: 1. Studente het kennis van die kommunikatiewe taalonderrigbenadering en taakondersteunende taalonderrig deur middel van video-opnames, wat op Google Drive gelaai is, bekom. 2. Studente het taakondersteunende lesplanne, wat tydens praktiese onderwys aangebied moes word, saamgestel. 3. Die navorsers het die taakondersteunende lesplanne geassesseer. Die insigte wat ons tydens die assessering van die taakondersteunende lesse bekom het, word gebruik om ’n taakondersteunende grammatikales, wat kommunikatiewe grammatika-onderrig bevorder, voor te stel. Die beginsels van die kommunikatiewe taalonderrigbenadering waaraan dié les voldoen, sluit onder meer in: 1. die bevordering van werklike kommunikasie 2. die gebruik van taal om betekenisvolle opdragte uit te voer 3. die ondersteuning van die leerproses deur gebruikmaking van taal wat as betekenisvol geag word. Daarby toon ons aan dat ’n taakondersteunende grammatikales kan afwyk van die tradisionele voorstel-oefening-gebruik-ontwerp (oftewel VOG-ontwerp), wat normaalweg daarmee geassosieer word, deur ’n alternatiewe lesontwerp voor te stel.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/125467
This item appears in the following collections: