The role of social workers in facilitating financial capabilities development of vulnerable households

Bambeni, Ntobeko (2021-03)

Thesis (DPhil)--Stellenbosch University, 2021.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Financial capability is one of the important strategies for poverty alleviation, and the social work profession plays a significant role in interventions that are aimed at alleviating poverty. However, such role has not been adequately explored, especially in the South African context. This is despite social workers’ contribution to the facilitation of financial capabilities development during their daily interaction with service users. The objectives of this study were to provide an overview of the socio-economic context of households in South Africa, to describe and analyse poverty alleviation interventions in South Africa, to analyse theories of the facilitation of vulnerable households’ financial capabilities within a social development perspective, to empirically investigate the role of social workers in facilitating the financial capabilities development of vulnerable households and to present conclusions and offer recommendations to the Department of Social Development, the non-profit social welfare sector and the South African Council for Social Service Professions in terms of the findings of the study. A qualitative study was conducted utilising semi-structured interviews with 35 social work professionals (20 social workers, 10 supervisors and 5 social work policy managers) in order to gain in-depth understanding of the role of social workers in facilitating financial capabilities development. The data and empirical findings were analysed in line with themes as identified in the interview schedule, namely conceptual understanding of financial vulnerability, causes of financial vulnerability, sources of referral for cases of financial vulnerability, interventions of social workers, success and effectiveness of social workers’ interventions, challenges faced by social workers when facilitating financial capabilities development, relevance of social workers in facilitating financial capabilities development and capacitation of social workers. Subthemes and categories were identified in accordance with the narratives of the participants from the empirical data.The conclusions of the study were based on the findings in relation to the eight themes. Some of the findings indicated that the social workers provided interventions in the facilitation of financial capabilities through their roles of educator, advocate, communicator, enabler and negotiator. The findings also revealed that some of the social v workers’ interventions were successful and effective in bringing about the desired financial behaviour, and that this became possible through the cooperation of service users and relevant stakeholders. Despite the success and effectiveness of the interventions, the findings showed that social workers were also faced with challenges when facilitating financial capabilities. These challenges included lack of cooperation from non-voluntary service users and lack of appropriate skills and knowledge among social workers. The findings indicated the relevance of the social work profession in the facilitation of financial capabilities development due to the correlation between financial and psychosocial vulnerability. Furthermore, the study highlights the need for the capacitation of social workers in financial management and financial capabilities development. Based on the research findings, some of the recommendations include the capacitation of social workers through the provision of in-service training on financial management and financial capability and the inclusion of financial capabilities development in the social work curriculum. The key recommendation of this study is that the development of a curriculum for social work students and practitioners alike on the facilitation of financial capabilities development (financial social work) is absolutely vital in the context of South Africa’s social development approach towards social work service delivery.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Finansiële vermoë is een van die belangrikste strategieë vir die verligting van armoede, en die maatskaplikewerk-professie speel ʼn belangrike rol in intervensies gemik op armoedeverligting. Ondanks maatskaplike werkers se bydrae tot die fasilitering van ontwikkeling van finansiële vermoë in hul daaglikse interaksie met diensgebruikers is hierdie rol egter nog nie voldoende ondersoek nie, veral nie in die Suid-Afrikaanse konteks nie.Die doelstellings van hierdie studie was om ʼn oorsig te gee van die sosio-ekonomiese konteks van huishoudings in Suid-Afrika, om armoedeverligting-intervensies in Suid-Afrika te beskryf en te ontleed, om teorieë oor die fasilitering van kwesbare huishouding se finansiële vermoë in ʼn perspektief van maatskaplike ontwikkeling te ontleed, om die rol van maatskaplike werkers in die fasilitering van die ontwikkeling van finansiële vermoëns van kwesbare huishoudings empiries te ondersoek en om gevolgtrekkings te maak en aanbevelings aan die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, die maatskaplikewelsyn-sektor en die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensprofessies ingevolge die studiebevindinge te maak. ʼn Kwalitatiewe studie is onderneem met semi-gestruktureerde onderhoude met 35 persone in die maatskaplikewerk-professie (20 maatskaplike werkers, 10 toesighouers en 5 maatskaplikewerk-beleidsbestuurders) om ʼn grondige begrip te verkry van die rol van maatskaplike werkers in die fasilitering van ontwikkeling van finansiële vermoë. Die data en empiriese bevindinge is ontleed ooreenkomstig die temas wat in die onderhoudskedule geïdentifiseer is, naamlik konseptuele begrip van finansiële kwesbaarheid, oorsake van finansiële kwesbaarheid, verwysingsbronne vir gevalle van finansiële kwesbaarheid, intervensies van maatskaplike werkers, sukses en doeltreffendheid van maatskaplike werkers se intervensies, uitdagings vir maatskaplike werkers in die fasilitering van ontwikkeling van finansiële vermoë, relevansie van maatskaplike werkers in die fasilitering van ontwikkeling van finansiële vermoë en bemagtiging van maatskaplike werkers. Subtemas en kategorieë is ooreenkomstig die narratiewe van die deelnemers uit die empiriese data geïdentifiseer. Die gevolgtrekkings van die studie is gegrond op die bevindinge volgens die agt temas. Die bevindinge het onder andere aangetoon dat die maatskaplike werkers intervensie in die fasilitering van finansiële vermoë deur hul rolle as opvoeder, kampvegter, segspersoon, instaatsteller en onderhandelaar verskaf het. Die bevindinge het ook getoon dat sommige intervensies deur maatskaplike werkers daarin geslaag het om die gewenste finansiële gedrag voort te bring, en dat dit moontlik gemaak is deur samewerking tussen diensgebruikers en die betrokke belanghebbendes. Ondanks die sukses en doeltreffendheid van die intervensies, toon die bevindinge dat die maatskaplike werkers voor uitdagings te staan kom rakende die fasilitering van finansiële vermoë. Hierdie uitdagings sluit in ʼn gebrek aan samewerking van nievrywillige diensgebruikers en ʼn gebrek aan die toepaslike vaardighede en kennis onder maatskaplike werkers. Die bevindinge dui op die relevansie van die maatskaplikewerk-professie in die fasilitering van ontwikkeling van finansiële vermoë weens die verband tussen finansiële en psigososiale kwesbaarheid. Die studie beklemtoon voorts die behoefte aan bemagtiging van maatskaplike werkers in finansiële bestuur en ontwikkeling van finansiële vermoë. Op grond van die navorsingsbevindinge is die aanbevelings onder andere dat maatskaplike werkers bemagtig moet word deur die verskaffing van diensopleiding in finansiële bestuur en finansiële vermoë en dat ontwikkeling van finansiële vermoë by die maatskaplikewerk-kurrikulum ingesluit moet word. Die hoofaanbeveling van hierdie studie is dat die ontwikkeling van ʼn kurrikulum vir maatskaplikewerk-studente en -praktisyns oor die fasilitering van ontwikkeling van finansiële vermoë (finansiële maatskaplike werk) gebiedend noodsaaklik is in die konteks van Suid-Afrika se benadering tot maatskaplikewerk-dienslewering vir maatskaplike ontwikkeling.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/109819
This item appears in the following collections: