A demand driven supply chain management maturity model for public healthcare sector

Date
2020-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: To cope with low forecast accuracy and high demand variability in complex public healthcare supply chains, many supply chain nodes are trying to move from a pure Push strategy, to a Pull strategy, driven by actual customer demand. However, there are a few methodologies through which an analyst can impartially measure and support implementation of Demand Driven Supply Chain Management (DDSCM) practices in public healthcare Supply Chain Networks (SCNs). Therefore, the research aim of this study was to develop a network-maturity mapping tool that support the design, implementation and assessment of DDSCM performance for unique supply chain nodes in the public healthcare SCN as well as to provide guidance on how the unique supply chain nodes in the SCN can progress towards advanced DDSCM maturity stages. This study used a systems engineering research design and provides a systematic literature review to establish the main dimensions1 and their associated capabilities2 in the DDSCM network maturitymapping tool such as visibility, technology, collaboration, human resources, organisational alignment, performance management and distribution management. The tool was validated through twenty-three (23) subject matter experts to assert its completeness, credibility and usefulness in public healthcare SCN. Moreover, to test for applicability and validity of the tool, it was applied in twelve (12) SCN case studies, which included pharmaceutical manufacturing companies, Central Medicines Stores (pharmaceutical distributors), primary healthcare facilities and hospitals. All these supply chain nodes in the public healthcare SCN acknowledged that the network maturity-mapping tool was clear, structured logically and allows for comprehensive assessment. Key findings from the case studies show that, for those DDSCM capabilities that require higher effort to implement/sustain, it is common for the DDSCM capabilities to be less mature. Moreover, case study outcomes suggest that, the higher the impact of the DDSCM capabilities, the more mature the capabilities. Findings also reveal that most mature supply chain nodes are at the manufacturing end of the SCN. In contrary, healthcare facilities are the least mature. The study contributes to the limited literature on DDSCM in the public healthcare sector in developing countries. Moreover, the main contribution is the network maturity mapping tool to assess both where the public healthcare SCN is today on the maturity scale and how it can progress to more advanced maturity levels of DDSCM. This allows for a systematic and methodological planning of interventions for improvement. Lastly, to make DDSCM sustainable, supply chain nodes have to adopt a continuous improvement commitment that focuses on enhancing the supply chain processes, supporting the people, and fixing the data issues. This implies that supply chain nodes need to develop strategically aligned capabilities, not only at the supply chain node itself, but also among the other supply chain nodes that are part of the value-adding networks. By adopting this DDSCM orientation, supply chain nodes will attain tremendous benefits, which include improved delivery performance, reduced inventories and supply chain costs. Another benefit is that downstream supply chain nodes will be able to scale up and implement the Visibility Analytics Network (VAN) model developed by the National Department of Health (NDoH) to improve the availability of medicines at primary healthcare facilities, since informed planners will have total visibility of inventory levels and consumption patterns of primary healthcare facilities. Consequently, orders will be generated based on this quality data.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Om lae vooruitskattingsakkuraatheid en groot variasie in die vraag in komplekse openbare verskaffingskettings vir openbare gesondheidsorg te hanteer, probeer baie voorsieningskettingnodes om van 'n suiwer Stoot-strategie na 'n Trek-strategie te beweeg, aangedryf deur die werklike vraag van die kliënt. Daar is egter enkele metodologieë wat analiste in staat stel om die implementering van vraaggedrewevoorsieningskettingbestuur-praktyke in openbare gesondheidsorgverskaffingnetwerke onpartydig te meet en ondersteun. Daarom was die navorsingsdoel van hierdie studie om 'n netwerkvolwassenheid kartering instrument te ontwikkel wat die ontwerp, implementering en assessering van vraaggedrewevoorsieningskettingbestuur-prestasie vir unieke voorsieningskettingnodes in die verskaffingnetwerke vir openbare gesondheidsorg ondersteun, asook om leiding te gee oor hoe die unieke voorsieningskettingnodes in die verskaffingnetwerke kan vorder na gevorderde stadiums van vraaggedrewevoorsieningskettingbestuur-volwassenheid. Hierdie studie het gebruik gemaak van 'n navorsingsontwerp vir stelselingenieurswese en bied 'n sistematiese literatuuroorsig om die belangrikste dimensies en die gepaardgaande vermoëns daarvan te bepaal in die vraaggedrewevoorsieningskettingbestuur-netwerk vir volwassenheidskartering soos sigbaarheid, tegnologie, samewerking, menslike hulpbronne, organisasiebelyning, prestasiebestuur en verspreidingsbestuur. Die instrument is deur drie en twintig (23) vakkundiges bekragtig om die volledigheid, geloofwaardigheid en bruikbaarheid daarvan in die verskaffingnetwerke vir openbare gesondheidsorg te bevestig. Om die toepaslikheid en geldigheid van die werktuig te toets, is dit ook toegepas in twaalf (12) gevallestudies van verskaffingnetwerke, wat farmaseutiese vervaardigingsondernemings, sentrale pakstore (farmaseutiese verspreiders), primêre gesondheidsorgfasiliteite en hospitale insluit. Al hierdie nodes in die openbare gesondheidsorg verskaffingnetwerke het erken dat die instrument vir die volwassenheid van kartering van netwerke duidelik is, logies gestruktureer is en omvattende assessering moontlik maak. Belangrike bevindings uit die gevallestudies toon dat dit vir die vraaggedrewevoorsieningskettingbestuur-vermoëns wat groter inspanning benodig om te implementeer / te onderhou, algemeen voorkom dat die vraaggedrewevoorsieningskettingbestuurvermoëns minder volwasse is. Uit gevallestudie-uitkomste word voorgestel dat, hoe groter die impak van die vraaggedrewevoorsieningskettingbestuur-vermoëns is, hoe meer volwasse is die vermoëns. Uit die bevindinge blyk dit ook dat die meeste volwasse voorsieningskettingnodes aan die einde van die vervaardiging van die SCN is. Daarteenoor, is gesondheidsorgfasiliteite die minste volwasse. Die studie dra by tot die beperkte literatuur oor vraaggedrewevoorsieningskettingbestuur in die openbare gesondheidsorgsektor in ontwikkelende lande. Verder is die belangrikste bydrae die instrument vir die kartering van netwerk-volwassenheid om te bepaal waar die verskaffingnetwerke vir openbare gesondheidsorg vandag op die volwassenheidskaal is en hoe dit kan vorder tot meer gevorderde volwassenheidsvlakke van vraaggedrewevoorsieningskettingbestuur. Dit laat 'n sistematiese en metodologiese beplanning van intervensies vir verbetering toe. Laastens, om vraaggedrewevoorsieningskettingbestuur volhoubaar te maak, moet die voorsieningskettingnodes 'n voortdurende verbintenis tot verbetering aanneem wat fokus op die verbetering van die voorsieningskettingprosesse, die ondersteuning van die mense en die oplossing van die datakwessies. Dit impliseer dat voorsieningskettingnodusse strategies, in lyn met die nodige nodusse moet ontwikkel, nie net by die verskaffingskettingknoop self nie, maar ook by die ander voorsieningskettingknope wat deel uitmaak van die waardetoevoegende netwerke. Deur hierdie vraaggedrewevoorsieningskettingbestuur-oriëntasie aan te neem, sal die voorsieningskettingnodusse geweldige voordele hê, wat verbeterde leweringsprestasie, verlaagde voorraad en koste van die voorsieningsketting insluit. 'n Verdere voordeel is dat nodusse van stroomafleweringskettings die Sigbaarheid Analitiese Netwerkmodel wat deur die Nasionale Departement van Gesondheid ontwikkel is, kan opskaal en implementeer om die beskikbaarheid van medisyne by primêre gesondheidsorgfasiliteite te verbeter, aangesien ingeligte beplanners totale sigbaarheid van voorraadvlakke en verbruikspatrone van primêre gesondheidsorgfasiliteite sal hê. Gevolglik sal bestellings gegenereer word op grond van hierdie kwaliteit data.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2020.
Keywords
Visibility and Analytics Network, Business logistics, Public health -- Finance, UCTD, Supply and demand, Maturity (Finance)
Citation