The development of a policy analysis logic model to support public medicine availability initiatives in the context of VAN

Kleynhans, Emma (2020-03)

Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2020.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The Visibility and Analytics Network (VAN) aims to improve public sector medicine availability from a supply chain perspective. The Bill and Melinda Gates Foundation (with inputs from multiple global health organisations and funders) developed a VAN Blueprint, using proven private sector operating models that aim to guide sub-Saharan African (SSA) countries to subsequently customise a VAN Operating Model specific to their context and country’s needs. People, processes, technology and policy must be organised and aligned from a national level to the facilities level in order to achieve the VAN defined goals and objectives. However, at an aggregated level, there is a lack of understanding of the enabling and limiting effect of country-specific policies on such an initiative; including how policy decisions and strategies can be better aligned to accommodate the VAN. This research study develops a policy analysis logic model (named PoliVAN) that aims to assist actors (i.e. government authorities, policymakers and VAN role players) with making insightful policy and legislation decisions to enable the implementation and operationalisation of their country’s VAN Operating Model. The proposed PoliVAN logic model underwent a complete evaluation strategy (verification and validation) with subject matter experts, over four progressive stages: (i) theoretical verification of the inherent theory; (ii) validation of the relevance and contextual appropriateness of the PoliVAN logic model through subject matter expert engagement; (iii) application of the PoliVAN logic model to two South African case studies; and (iv) a transferability validation, through engagement with SSA country VAN representatives. The application of the PoliVAN logic model—demonstrated through the outcomes of the case studies—yielded information, insights and decision support that contribute towards making informed policy reform decisions and strategies to successfully support the implementation and operationalisation of a VAN Operating Model. This study then further investigates the transferability of the PoliVAN logic model and the possibility for it to be utilised in an SSA country context. An amalgamation of the context-specific changes required to apply the PoliVAN logic model, gained through the application of the South African case studies, were discussed with SSA country VAN representatives. Through this engagement, insights were gained on the PoliVAN transferability and the context-specific notions. Furthermore, this study concluded with the necessary prerequisites to implement a PoliVAN logic model. In light of the aforementioned discussion, the PoliVAN has significantly contributed towards the gap highlighted in the VAN Blueprint regarding policy insights to assist countries with the implementation and operationalisation of their VAN Operating Model. The PoliVAN encompasses the necessary best-practices tools and guides the relevant actors on how to make informed policy decisions that consequently contribute towards the successful implementation and operationalisation of a country’s VAN Operating Model. The success of a VAN hinges on the enabling environment of policies and legislation and this study provides the necessary guidance, in the form of the PoliVAN logic model, on how to identify, analyse and develop policy-specific strategies that supports a country’s VAN, and subsequently support the medicine availability initiative for SSA countries in need of this approach.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Sigbaarheid Analitiese Netwerk (Eng. VAN) beoog om die beskikbaarheid van medisyne in die openbare gesondheidsorgsektor vanuit ’n voorsieningskettingperspektief te verbeter. Die Bill en Melinda Gates-stigting (met insette van verskeie wêreldwye gesondheidsorganisasies en befondsers) het die VAN-raamwerk ontwikkel deur gebruik te maak van bewese privaat gesondheidssektorbedryfsmodelle. Hierdie modelle is daarop gemik om ontwikkelende lande (in Afrika, suid van die Sahara (SSA)) te lei om die VAN, spesifiek aan hulle konteks en land se behoeftes, te ontwikkel. Mense, prosesse, tegnologie en beleide moet van nasionaletot die fasiliteitsvlak georganiseer en in lyn gebring word om die doelwitte van die VAN te bereik. Daar is egter onduidelikheid oor tot watter mate die beleid van ’n spesifieke land die uitvoerbaarheid van die VAN inisiatief ondersteun of stuit; insluitend hoe beleidsbesluite en strategieë beter beplan kan word om die VAN te ondersteun. Hierdie navorsingstudie ontwikkel ’n beleidsanalise logikamodel (Eng. PoliVAN) wat daarop gemik is om belanghebbendes (soos regeringsowerhede, beleidmakers en VAN rolspelers) te help met insiggewende beleids- en wetgewingsbesluite om die implementering van hul land se VAN te bewerkstellig. Die voorgestelde PoliVANlogikamodel het ’n volledige evalueringsproses met kundiges in die vakgebied d ondergaan, oor vier opeenvolgende fases: (i) bevestiging van die inherente teorie; (ii) bevestiging van die relevansie en kontekstuele toepaslikheid van die PoliVANlogikamodel tydens ’n betrokkenheidswerkswinkel met kundiges in die vakgebied; (iii) toepassing van die PoliVAN-logikamodel in twee gevallestudies wat handel oor Suid-Afrika se VAN; en (iv) ’n ondersoek met VAN verteenwoordigers van SSA-lande om die vermoë van die oordraagbaarheid van die PoliVAN-logikamodel na verskillende landskontekste te bepaal. Die toepaslikheid van die PoliVAN-logikamodel word gedemonstreer deur die uitkomste van die gevallestudies, wat inligting, insigte en besluitnemingssteun verskaf wat gebruik kan word om ingeligte beleidsvormingsbesluitneming te ondersteun en daarna beleidsstrategieë te ontwikkel om sodoende die VAN suksesvol te implementeer. Hierdie studie ondersoek dan verder ook die oordraagbaarheid van die PoliVAN-logikamodel en die moontlikheid vir ander SSA-lande om hierdie beleidstoepassing te benut. Samevatting van die konteks-spesifieke veranderinge wat nodig is om die PoliVAN-logikamodel toe te pas, wat tydens die Suid-Afrikaanse gevallestudies uitgelig is, is met VAN-verteenwoordigers van die SSA-lande bespreek. Die besprekings met SSA VAN verteenwoordigers het insigte verskaf oor die oordraagbaarheid van die PoliVAN-logikamodel en die konteks-spesifieke faktore wat in ag geneem moet word. Hierdie studie word afgesluit met ’n bespreking van die nodige voorvereistes om ’n PoliVAN-logikamodel te implementeer. Die PoliVAN-logikamodel het, gegewe die bogenoemde bespreking, ’n beduidende bydrae gelewer tot die onduidelikheid wat in die VAN-raamwerk uitgelig is rakende beleidsinsigte om lande te help met die implementering en bedryfsaamhede van hul VAN-bedryfsmodel. Die PoliVAN-logikamodel omvat die nodige, beste praktyk, analise-instrumente en help die betrokke belanghebbendes oor hoe om ingeligte beleidsbesluite te neem wat gevolglik bydra tot die suksesvolle implementering van ’n land se VAN-bedryfsmodel. Die sukses van die VAN is afhanklik van die bemagtigende omgewing van beleid en wetgewing, en hierdie studie bied die nodige leiding in die vorm van die PoliVAN-logikamodel oor hoe om beleidspesifieke strategieë wat ’n land se VAN ondersteun, te identifiseer, te ontleed en te ontwikkel. Gevolglik ondersteun hierdie studie die inisiatief vir beskikbaarheid van medisyne vir SSA-lande wat hierdie benadering benodig.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/107783
This item appears in the following collections: