An exploration of corruption in the health sector : a case of Zimbabwe

Muchena, Ratidzo Ingrid (2019-12)

Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2019.

Thesis

ENGLISH SUMMARY : One of the main issues that have wreaked havoc in the health sector in Zimbabwe is corruption. The problem of corruption is not unique to Zimbabwe but has become universal in the health care system across the globe. There are many forms of corruption and it happens on both small and large scales. Regardless of the magnitude of corruption, it has a negative effect overall on the welfare and health of the citizens as it undermines the efficiency in the delivery of health care services. In an attempt to fight corruption, the Government of Zimbabwe set up an Anti-Corruption commission. Despite this move by the government, corruption is still rampant. There is need for the government to set up Anti-Corruption initiatives and enforce several legislations to help in combating corruption. There is a need for the government to prioritise lobbying for better rules, transparency in public spending and contracting and also ensure that public institutions and officials are held accountable for their actions. In the light of this, the study examined corruption in the Zimbabwean health sector. The study sought to identify the different forms or manifestations of corruption in the health sector, the root causes of the corruption, how the various occurrences of corruption affect service delivery and also how these forms of corruption can be curbed. The primary objective of this study was to identify the possible ways to intervene in the corruption problem in an effort to increase accountability and transparency. To explore the conceptualisation of the forms of corruption and the anti-corruption strategies, a literary review was conducted. The literary review shows that there is a need for an effective, accountable and transparent management and also an effective application of anti-corruption strategies to curb corruption. A descriptive research design was adopted for the study. Simple random and purposive sampling techniques were used to select the corruption cases for the study. Data was collected in the form of cases and academic sources and was analysed using textual methods. The results of the study indicate that there is massive corruption in the health sector. The main causes of corruption in Zimbabwe include low public funding, family networks and referrals, lack of detection and enforcement of punishments of corrupt officials as well as a lack of transparency and accountability in the health sector. The research also established that corruption in the public sector has negatively affected the delivery of health services which has resulted in shortages in health supplies and obsolete equipment. The study concluded that corruption in the heath sector in Zimbabwe is prevalent. Although the government has implemented the anti-corruption Act, corruption is still prevalent. The study recommends restructuring the management in the health sector and also an effective implementation of anti-corruption strategies. The study further recommends the development of a culture of excellent service provision in order to create public confidence in the health institutions.

AFRIKAANSE OPSOMMING : Een van die belangrikste kwessies wat die Zimbabwiese gesondheidsektor in Zimbabwe in die gesig staar, is korrupsie. Die probleem van korrupsie is nie uniek aan Zimbabwe nie, maar het universeel geword in die gesondheidsorgstelsel regioor die wêreld. Daar is baie vorme van korrupsie en dit gebeur op klein en ‘n groot skaal. Ongeag die omvang van korrupsie, het dit 'n negatiewe uitwerking op die welstand en gesondheid van die burgers, aangesien dit die doeltreffendheid van die lewering van gesondheidsorgdienste ondermyn. In 'n poging om korrupsie te beveg, het die regering van Zimbabwe 'n kommissie ingestel om die probleem van korrupsie die hoof te bied. Ondanks hierdie inisiatief deur die regering, kom korrupsie steeds algemeen voor. Daar is 'n behoefte aan regeringskant om teenkorrupsie-inisiatiewe in te stel en verskeie wetgewing af te dwing om korrupsie te help beveg. Daar is 'n behoefte aan die regering om ‘lobbywerk’ te prioritiseer vir beter reëls, deursigtigheid in openbare besteding en kontraktering, en ook om te verseker dat openbare instellings en amptenare aanspreeklik gehou word vir hul optrede. In die lig hiervan het die studie korrupsie in die Zimbabwiese gesondheidsektor ondersoek. Die studie het gepoog om die verskillende vorme of manifestasies van korrupsie in die gesondheidsektor te identifiseer, die oorsake van die korrupsie, hoe die verskillende voorvalle van korrupsie dienslewering beïnvloed, en ook hoe hierdie vorme van korrupsie bekamp kan word. Die primêre doel van hierdie studie was om die moontlike maniere te identifiseer om in te gryp in die korrupsieprobleem in 'n poging om aanspreeklikheid en deursigtigheid te verhoog. Om die konseptualisering van die vorme van korrupsie en die teenkorrupsie-strategieë te ondersoek, is 'n literêre oorsig gedoen. Die literêre oorsig toon dat daar 'n behoefte bestaan aan 'n effektiewe, verantwoordbare en deursigtige bestuur en ook 'n effektiewe toepassing van strategieë teen korrupsie om korrupsie te bekamp. 'n Beskrywende navorsingsontwerp is vir die studie gebruik. Eenvoudige willekeurige en doelgerigte steekproefnemingstegnieke is gebruik om die korrupsiesake vir die studie te selekteer. Data is in die vorm van gevalle en akademiese bronne versamel en met behulp van teksmetodes geanaliseer. Die resultate van die studie dui aan dat daar groot korrupsie in die gesondheidsektor bestaan. Die belangrikste oorsake van korrupsie in Zimbabwe is onder meer lae openbare finansiering, familienetwerke en nepotisme, 'n gebrek aan opsporing en afdwinging van strawwe van korrupte amptenare, sowel as 'n gebrek aan deursigtigheid en verantwoordbaarheid in die gesondheidsektor. Uit die navorsing is ook vasgestel dat korrupsie in die openbare sektor die lewering van gesondheidsdienste negatief beïnvloed het, wat gelei het tot 'n tekort aan gesondheidsvoorrade en uitgediende toerusting. Die studie het tot die gevolgtrekking gekom dat korrupsie in die heidsektor in Zimbabwe algemeen voorkom. Alhoewel die regering die wet teen teenkorrupsie toegepas het, is korrupsie steeds algemeen. Die studie beveel aan dat die bestuur in die gesondheidsektor herstruktureer word, en dat die strategie teen korrupsie effektief geïmplementeer word. Die studie beveel verder die ontwikkeling van 'n kultuur van voortreflike dienslewering aan om die vertroue van die publiek in die gesondheidsinstellings te bewerkstellig.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/107251
This item appears in the following collections: