Nurses’ experiences of using electronic health cecords in a public health care facility : Middle East, Qatar

Mather, Aamina Ali (2019-04)

Thesis (MNur)--Stellenbosch University, 2019.

Thesis

ENGLISH SUMMARY : Background: Implementing an Electronic Health Record (EHR) system comes with expected and unexpected challenges. Some constituents welcome the change and embrace the new technology, while others are resistant to the transition to a new system. The overall goal of this study was to explore and describe the experiences of nurses working with the EHR system using a sample of nurses from a chosen public-sector health care facility in Qatar. The significance of the study lies in the nurses’ acceptance of the EHR system. The research question which has guided this study is: “What were the experiences of nurses using electronic health records in a public health care facility in Qatar?” Research methodology: A qualitative exploratory descriptive research study was done to explore nurses’ experiences when using the EHR system. Permission was granted from the Health Research Ethics Committee (HREC) of Stellenbosch University (HREC Reference number: S18/04/087) and the health care facility in which the research study was done. All participants in the study signed individual informed consent forms and consent for the recording of the interviews. Audiotaped individual interviews were conducted with eleven nurses from a health care facility in Doha, Qatar. One pilot interview was conducted prior to data collection and was not included in the study. Participants included in the study had at least one year of experience with the EHR system and had worked at the facility for at least one year prior to the EHR implementation. Data were collected over a month from participants who worked in the inpatient unit, day care unit, outpatient unit and theatre. Data analysis were guided by using Graneheim and Lundman’s four steps of qualitative content analysis. Trustworthiness was ensured by following the four principles of credibility, transferability, dependability, and confirmability. Findings: The themes that emerged were training and education, technical challenges, completion of documentation, and end user. The participants expressed an overall satisfaction with the EHR system. Many participants confirmed that the EHR training prior to implementation was insufficient, which made it difficult to adapt to the EHR system. The age factor and insufficient computer skills were identified by participants as barriers that influenced EHR documentation. Recommendations: Training should be conducted that includes the end user’s needs. The competency level and learning styles of end users must be identified in order to overcome training barriers. Conclusion: The study revealed that the use and adaptation to the EHR system at the facility was received with mixed feelings. Thus, the full potential of the EHR system can best be achieved, if it is well received and accepted.

AFRIKAANSE OPSOMMING : Agtergrond: Die implementering van 'n elektroniese gesondheidsrekordstelsel (Electronic Health Record (EHR)) kom met verwagte en onverwagte uitdagings. Sommige gebruikers verwelkom die verandering en aanvaar die nuwe tegnologie, terwyl ander weerstand bied teen die oorgang na 'n nuwe stelsel. Die algehele doel van hierdie studie is om die ervarings van verpleegkundiges wat met die EHR-stelsel werk te ondersoek en te beskryf deur gebruik te maak van 'n steekproef van verpleegkundiges van 'n gekose openbare gesondheidsorgfasiliteit in Qatar. Die beduidenheid van die studie lê in die verpleegsters se aanvaarding van die EHR-stelsel. Die navorsingsvraag wat hierdie studie gelei het, is: "Wat was die ervarings van verpleegkundiges wat gebruik maak van elektroniese gesondheidsrekords in 'n openbare gesondheidsorgfasiliteit in Qatar?" Navorsingsmetodologie: 'n Kwalitatiewe verkennende beskrywende navorsingsstudie is gedoen om verpleegkundiges se ervarings te verken tydens die gebruik van die EHR-stelsel. Toestemming is verleen van die Gesondheidsnavorsingsetiekkomitee (Health Research Ethics Committee)(HREC) van die Universiteit Stellenbosch (HREC Verwysingsnommer: S18/04/087) en die gesondheidsorgfasiliteit waarin die navorsingsstudie gedoen is. Alle deelnemers aan die studie het individuele ingeligte toestemmingsvorms onderteken en toestemming vir die opname van die onderhoude gegee. Audio-opnames is geneem van individuele onderhoude met elf verpleegsters van 'n gesondheidsorg fasiliteit in Doha, Qatar. Een loodsstudie is uitgevoer voor die hoofstudie data-insameling en is nie by die studie ingesluit nie. Deelnemers aan die studie het ten minste een jaar ondervinding gehad met die EHR-stelsel en het minstens een jaar voor die implementering van die EHR by die fasiliteit gewerk. Data is, oor een maand, in vier binnepasient-eenhede ingesamel. Data-analise was gelei deur Graneheim en Lundman se vier stappe van data-analise. Betroubaarheid is verseker deur die vier beginsels van geloofwaardigheid, oordraagbaarheid, betroubaarheid en bevestigbaarheid te volg. Bevindinge: Die temas wat na vore gekom het was opleiding en onderwys, tegniese uitdagings, voltooiing van dokumentasie en eindgebruiker. Die deelnemers het 'n algehele tevredenheid met die EHR-stelsel uitgespreek: "Ons is bly vir die dokumentasie" (Deelnemer 4, reël 181). Baie deelnemers het verklaar dat die EHR-opleiding voor implementering onvoldoende was, wat dit moeilik gemaak het om aan te pas by die EHR-stelsel: "Ek het gedink hoe kan ons baasraak met hierdie minimale opleiding" (Deelnemer 7, lyn 3). Die ouderdom-faktor en onvoldoende rekenaarvaardighede is deur die deelnemers geïdentifiseer as hindernisse wat die EHR dokumentasie beïnvloed: "Een wat 'n uitstekende rekenaarvaardigheid het, dis makliker vir hulle om dit vinnig te voltooi, die dokumentasie" (Deelnemer 4, reël 14). Aanbevelings: Opleiding moet uitgevoer word wat die eindgebruiker se behoeftes insluit. Die vaardigheidsvlak en leerstyle van eindgebruikers moet geïdentifiseer word om opleidingshindernisse te oorkom. Afsluiting: Die studie het getoon dat die gebruik en aanpassing tot die EHR-stelsel by die fasiliteit met gemengde gevoelens ontvang is. Die volle potensiaal van die EHR-stelsel kan die beste bereik word as dit goed ontvang en aanvaar word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/106186
This item appears in the following collections: