Temporal gestures in Afrikaans

Date
2019-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study investigated how first language Afrikaans speakers gesture about time, deliberately and spontaneously. This research aims to provide insight into what axis is referred to when thinking and speaking about time, and therefore further add research to the concept of the mental timeline. The main research questions for this study are “What axis do L1 Afrikaans speakers predominantly use when deliberately and spontaneously gesturing about time to indicate where the future and the past lies?”, and “Concerning sagittal gestures, do L1 Afrikaans speakers spontaneously refer to an implicit temporal axis, which is reflected in the usage of hands when referring to time?”. Both main questions have one main sub question. For the first one, is the sub question is “Do L1 Afrikaans speakers rely on the same spatial axis to talk about and spontaneously gesture about time?” For the second main question, the sub question goes as follows: “Is the lateral axis reflected in the right hand used for the future and the left hand used for the past?”. It is further analysed how the deliberate and spontaneous gestures differ. This study consisted of 96 Afrikaans first language speakers, of which 64 took part in the deliberate gestures experiment and 32 in the spontaneous gesture experiment. Overall, there were two types of conditions, the deictic and sequence temporal reference, and the spatial language and non-spatial language condition. These conditions were compared and analysed, and what affect they might have on the temporal gestures produced. The results of this study reproduce and build on previous studies done on temporal gestures which have shown that the flow of time on either cultural artefacts (such as orthography and graphs) or spatio-temporal metaphors in a specific language influence how speakers anchor their temporal gestures on a certain axis. Findings showed that in these experiments, spatio-temporal language was the main influence amongst Afrikaans speakers. Further analysis also lead to the assumption that there is an implicit timeline, shown through the use of hands for the future and the past.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie het ondersoek ingestel na hoe moedertaal Afrikaanssprekendes, doelbewus en spontaan, gebare gebruik het om na tyd te verwys. Dit sal insig gee oor na watter as verwys word wanneer daar oor tyd gedink en gepraat word, en voeg daarom verdere navorsing tot die konsep van die mentale tydlyn. Die hoofnavorsingsvrae vir hierdie studie is: "Watter as gebruik L1 Afrikaans sprekers oorwegend wanneer daar bewustelik en spontaan beduie word oor tyd om aan te dui waar die toekoms en die verlede lê?" en "Met betrekking tot sagittale gebare, verwys die L1 Afrikaanse sprekers spontaan na 'n implisiete temporale as, wat weerspieël word in die gebruik van hande wanneer daar verwys word na tyd? ". Beide hoofvrae het een hoof-subvraag. Vir die eerste een is dit: "Maak L1 Afrikaans sprekers staat op dieselfde ruimtelike as om te praat en spontaan te gebaar oor tyd?". Vir die tweede hoofvraag lui die subvraag soos volg: "Word die laterale as weerspieël in die regterhand wat vir die toekoms en die linkerhand gebruik word vir die verlede?". Dit word ook ontleed hoe die doelbewuste en spontane gebare verskil. Hierdie studie het bestaan uit 96 Afrikaans moedertaalsprekers, waarvan 64 deelgeneem het aan die doelbewuste gebare-eksperiment en 32 in die spontane gebare-eksperiment. Algeheel was daar twee tipes toestande, die deiktiese en volgorde-tydelike verwysing, en die ruimtelike taal- en nie-ruimtelike taalvoorwaarde. Hierdie toestande is vergelyk en ontleed, en watter invloed het dit op die tydelike gebare wat geproduseer word. Die resultate van hierdie studie reproduseer en bou voort op vorige studies wat gedoen is oor temporale gebare, wat getoon het dat die vloei van tyd op kulturele artefak, soos ortografie en die vloei van grafieke, of die spatio-temporale metafore in 'n spesifieke taal invloed beïnvloed hoe sprekers hul tydelike gebare anker op 'n sekere as. In hierdie eksperimente is daar gevind dat spatio-temporale taal die hoofinvloed onder Afrikaanssprekendes was. Verdere ontleding lei ook tot die aanname dat daar 'n implisiete tydlyn is, wat getoon word deur die gebruik van hande vir die toekoms en die verlede.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2019.
Keywords
Gestures about time, Afrikaans first language speakers, Usage of hands when referring to time, Spatial axis, Lateral axis, Spatio-temporal language, UCTD
Citation