Implementation of a municipal solid waste management system in Swakopmund, Namibia

Kadhila, Timoteus (2019-04)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2019.

Thesis

ENGLISH SUMMARY : All over the world, municipal solid waste (MSW) is known for causing a wide variety of environmental pollution ranging from water, ground and air pollutions. If not properly managed, the consequences can be harmful to biodiversity. The Namibian Constitution stipulates that every citizen has the right to a good quality and clean environment. Therefore, as humans we should redouble our efforts to minimise these effects, conserve resources and promote environmental quality. Various institutions, government departments, non-governmental organisations (NGOs) and individuals have obeyed the constitution through implementing various approaches, policies and legislation to curb environmental damage and enhance public welfare. The concept of sustainable waste management requires a need to discuss various environmental matters including the economic costs of the most suitable techniques used for municipal solid waste management, aiming to maintain environmental quality and promote public health. Equally important, there is a need to recommend the best alternative municipal solid waste management and disposal approaches. Municipal Solid Waste management systems are actually fundamental instruments incorporated into successful integrated waste management systems. This thesis reports on an assessment of a municipal solid waste management (MSWM) in one of the local authorities in Namibia, as a case study of Swakopmund Municipality. The purpose of this study was to investigate and describe the implementation of a MSWM system in the town of Swakopmund. Furthermore, it provides recommendations with regard to MSWM and disposal methods which may be most suitable, considering the economic costs and environmental impacts of MSW. The methodology used to achieve the study objectives involved the review of related literature, interviews with the key personnel from the Health Department working directly with MSW and environmental management. A questionnaire was also prepared and randomly distributed to 200 residents above the age of 18. Disposal site visits and direct observation were conducted weekly to access data about waste composition, quantity and to scrutinise the 4Rs strategic approach. The study found that source reduction, waste segregation at source, reuse and recycling, are some of the most effective strategies toward improving MSWM. However, at Swakopmund, these strategies are applied at a minimal degree. Based on the findings, the study recommended that the Council of Swakopmund Municipality should invest more in the MSW sector, in terms of constructing a sanitary landfill to replace the current open but controlled dumpsite. It was also recommended that the Council should develop and implement modernised waste management strategy and practices, supported by technology and benchmarked with the best practices in the world.

AFRIKAANSE OPSOMMING : Regoor die wêreld is dit bekend dat vaste afval van munisipaliteite (MSW) ’n wye verskeidenheid omgewingsbesoedeling veroorsaak wat water, grond en lug negatief raak. Indien dit nie na wense bestuur word nie, kan die gevolge vir biodiversiteit skadelik wees. Die Namibiese Grondwet bepaal dat elke burger die reg op ’n goeie gehalte en skoon omgewing het. Derhalwe behoort ons as mense ons pogings te verdubbel om hierdie skadelike gevolge te verminder, hulpbronne te bewaar en omgewingsgehalte te bevorder. Verskeie instellings, staatsdepartemente, nie-regeringsorganisasies (NROs) en individue gehoorsaam die Grondwet deur talle benaderings, beleide en wetgewing te implementeer wat skade aan die omgewing bekamp en openbare welsyn verbeter. Die konsep van volhoubare afvalbestuur vereis die noodsaaklikheid dat verskeie omgewingsaangeleenthede bespreek word, insluitend die koste van die mees geskikte tegnieke wat aangewend word vir munisipale vaste afvalbestuur met die doel om omgewingsgehalte op ’n aanvaarbare standaard te behou en om openbare gesonheid te bevorder. Eweneens belangrik bestaan daar ’n behoefte om die beste alternatiewe munisipale afvalbestuurs- en benuttingsbenaderings aan te beveel. Bestuurstelsels wat op munisipale vaste afval gerig is, is eintlik fundamentele instrumente wat in geslaagde, geïntegreerde afvalbestuurstelsels ingesluit word. In hierdie verhandeling word verslag gedoen oor die evaluering van ’n munisipale vaste afvalbestuur (MSWM) in een van die plaaslike besture in Namibië, as ’n gevallestudie van die Swakopmundse Munisipaliteit. Die doel met hierdie studie was om die implementering van ’n MSWM-stelsel in die dorp Swakopmund te ondersoek en te beskryf. Vervolgens bied dit aanbevelings oor MSWM en wegdoeninsmetodes wat die mees geskik blyk te wees in die lig van koste en omgewingsimpak van MSW. Die metode wat ingespan word om die studiedoelwitte te bereik, behels die hersiening van verwante literatuur, asook onderhoude met die sleutelpersoneel van die Department van Gesondheid wat direk met MSW en omgewingsbestuur werk. ’n Vraelys is ook opgestel en lukraak na 200 inwoners bo die ouderdom van 18 jaar versprei. Besoeke aan wegdoeningsterreine en direkte waarneming het weekliks plaasgevind om toegang tot data oor afvalsamestelling en -gehalte te verkry, asook om die 4Rs-strategiese benadering deeglik te bekyk. Die studie het bevind dat bronvermindering, afskeiding van afval by die bron, hergebruik en herwinning van die mees doeltreffendste strategieë is om MSWM te verbeter. Wat Swakopmund betref, word hierdie strategieë egter minimaal toegepas. Op grond van dié bevindings het die studie aanbeveel dat die Raad van die Swakopmundse Munisipaliteit meer in die MSW-sektor behoort te belê in terme van die oprigting van ’n sanitêre opvullingsterrein wat dan die oop, maar beheerde stortingsterrein kan vervang. Daar is ook aanbeveel dat die Raad gemoderniseerde strategieë en –praktyke vir afvalbestuur ontwikkel en implementeer, wat gerugsteun word deur tegnologie en aan die standaard van die beste praktyke in die wêreld voldoen.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/105778
This item appears in the following collections: