The role of cooperative learning in fostering creativity within a fashion design context at a private higher education institution

Rolando, Monique (2019-04)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2020.

Thesis

ENGLISH SUMMARY : Enhancing creative abilities of students leads to overall individual success, business success, and competitive advantage. This study explored the possibility of cooperative learning fostering creativity in the Focus on Production module at a PHEI (private higher education institute). A case study methodology was chosen as the most appropriate research methodology. The “case” in this study was the 2018 third-year students at the PHEI who worked in a natural setting of the third-year production classroom. Using a case study provided an in-depth understanding of data collection and analysis of cooperative learning. It was of interest to explore how, if at all, the use of a group activity could generate new ideas or products, as this could assist students develop the skills necessary for being successful in the fashion industry. A pilot study was conducted to test whether the data-collection tools were appropriate. Qualitative data were collected in the PHEI’s production classroom where the activity was conducted. This allowed an in-depth exploration and description of selected participants’ experiences, in working within a group. For the group activity, the intention was for the students to follow a process to achieve an end product. The results of the observations lead to the conclusion that the cooperative learning strategies used in this study facilitated participants’ motivation to learn, and better understand group work tasks in the given context. A cooperative learning approach can help prepare students for the fashion industry. The study findings can assist work colleagues at the PHEI to develop knowledge, skills and abilities in accordance with the current work requirements.

AFRIKAANSE OPSOMMING : Verskerping van kreatiewe vermoëns by studente lei tot oorkoepelende individuele sukses, sakesukses, en ‘n mededingingsvoordeel. Hierdie studie ondersoek die moontlikheid om kreatiwiteit in die module Fokus op Produksie te bevorder, deur middel van koöperatiewe leermetodes. ‘n Gevallestudie metodologie is gekies as die mees gepaste navorsingsmetodologie. Die “geval” verwys na derdejaarstudente aan ‘n privaatinrigting vir hoër onderwys (PIHO), werksaam in die normale omgewing van die derdejaars-produksieklaskamer. Die gebruik van ‘n gevallestudie het my gelei tot ‘n diepgaande begrip van data-insameling en die ontleding van koöperatiewe leer. Dit was vir my van belang om te ondersoek hoe, of indien wel, groepsaktiwiteite nuwe idees of produkte kan oplewer, aangesien dit studente kan help in die verwerwing van vaardighede nodig vir sukses in die modebedryf. ‘n Loodsstudie is gedoen om gepaste data-insamelingmetodes te toets. Kwalitatiewe data is ingesamel in die klaskamer van die PIHO waar die aktiwiteit uitgevoer is. Dit het diepgaande verkenning en beskrywing toegelaat van geselekteerde deelnemers se ondervinding van groepwerk. Die doel van die groepaktiwiteit was dat studente ‘n proses volg om ‘n eindproduk te verkry. My waarnemings het my tot die slotsom gelei dat koöperatiewe leerstrategië soos in hierdie studie gebruik, deelnemers se motivering om te leer kan fasiliteer, en hul ‘n beter begrip gee van groepwerk binne die bepaalde konteks. ‘n Koöperatiewe leerbenadering kan studente lewer wat voorbereid is vir die modebedryf. Die bevindings van hierdie studie kan van nut wees vir my mede-dosente by die PIHO in die ontwikkeling van kennis, vaardighede en vermoëns in ooreenstemming met huidige werksvereistes.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/105606
This item appears in the following collections: