Assessing the use of intergovernmental forums in the Gauteng Province as a means to leverage infant and young child nutrition agendas

Date
2018-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY : Introduction: Infant and Young Child Nutrition (IYCN) requires an enabling environment with strong leadership and a conducive political situation to promote nutrition-specific and nutrition-sensitive interventions. The aim of the study was to assess the use of the Intergovernmental Relations Framework Act (IGRFA) and corresponding Gauteng forums as a means to leverage IYCN as an agenda item in the province. Methods: Key-informant in-depth interviews were used to investigate Intergovernmental Forum (IGF) members’ experience of these platforms and their understanding of nutrition as an issue that involves multiple sectors. Results: A total of nine participants consented for an interview to be conducted. Adherence to the stipulations of the IGRFA was perceived to be adequate but did not ensure that the spirit of the Act is carried out in coherent planning and co-operative governance between the different spheres, provincial and local government sphere. Challenges experienced include the operational functioning of the forums and political tension which affect agenda-determination and co-operation between government spheres, particularly between provincial and local structures. Benefits include the opportunity for co-ordination, guidance, and accountability. Most members felt the topics on the agenda and representation at the meetings were adequate. Participants recognized IYCN as a multi-sectoral topic and its relevance for an IGF, but it was rarely on the agenda and ignorance of IYCN remained problematic. Conclusion: The results indicate the importance of knowledge on IYCN for government leaders and the capacity to deal with political influence. The IGFs in Gauteng demonstrated the ability to leverage IYCN by being a platform for coherent planning and governance, but not for an initial introduction to the topic. High-level leadership needs to introduce the topic in order for it to be discussed; the intended route for scaling up topics is rarely followed. Significant advocacy on IYCN needs to target high-level government officials as well as the general public to develop stronger societal influence.
AFRIKAANSE OPSOMMING : Inleiding: Baba- en Jong-kind-voeding (BJKV) verg ‘n bemagtigende omgewing met sterk leierskap en ‘n gunstige politiese situasie om voedingspesifieke en voedingsensitiewe intervensies te bevorder. Die doel van die studie was om die gebruik van die Wet op die Raamwerk vir Interregeringsbetrekkinge (WRIRB) en die ooreenstemmende Gauteng forums te evalueer as ‘n manier om BJKV as ‘n agendapunt in die provinsie te steun. Metodes: In-diepte onderhoude is gevoer met sleutel-segspersone om ondersoek in te stel na lede van die Interregeringsforum (IRF) se ondervinding van hierdie platforms en hul begrip rondom voeding as ‘n kwessie wat meervoudige sektore betrek. Resultate: Nege lede het in totaal toestemming gegee vir ‘n onderhoud om plaas te vind. Nakoming van die bepalings van die WRIRB is gesien as voldoende, maar het nie verseker dat die gees van die Wet uitgevoer is in samehorige beplanning en samewerkende bestuur tussen die verskillende sfere, provinsiaal en plaaslik, nie. Uitdagings wat ondervind is sluit in die operasionele funksionering van die forums en politiese spanning wat agendebepaling en samewerking tussen regeringssfere affekteer, veral tussen provinsiale en plaaslike strukture. Voordele sluit in die geleentheid vir koördinering, leiding en verantwoordbaarheid. Meeste lede het gevoel dat die onderwerpe op die agenda en verteenwoordiging by die vergaderings voldoende was. Deelnemers het BJKV erken as ‘n multisektor-onderwerp en die relevansie daarvan vir ‘n IRF, maar dit was selde op die agenda en onkunde rondom BJKV het ‘n probleem gebly. Gevolgtrekking: Die resultate dui die belangrikheid van kennis van BJKV vir regeringsleiers aan en die kapasiteit om met politiese invloed te werk. Die IRFs in Gauteng het die vermoë om BJKV te steun, aangetoon deur ‘n platform te wees vir samehorige beplanning en bestuur, maar nie vir ‘n aanvanklike bekendstelling tot die onderwerp nie. Die onderwerp benodig bekendstelling deur hoë-vlak leierskap sodat dit bespreek kan word; die voorgenome roete vir die opskaal van onderwerpe word selde gevolg. Betekenisvolle voorspraak rondom BJKV het nodig om hoë-vlak regeringsbeamptes sowel as die publiek te teiken om sterker samelewingsinvloed te ontwikkel.
Description
Thesis (MNutr)--Stellenbosch University, 2018.
Keywords
Preschool children -- Nutrition -- Gauteng (South Africa), Babies -- Nutrition -- Gauteng (South Africa), Cooperation -- Gauteng (South Africa), Interorganizational relations -- Gauteng (South Africa), Intergovernmental cooperation -- Gauteng (South Africa), UCTD
Citation