Dynamic factors influencing future domestic waste flows in the City of Cape Town

Date
2018-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY : The production of waste in cities is one of the largest challenges to urban sustainability. Waste generation continue to grow with increasing population.Waste management has become challenging for urban and city managers. This study therefore explored the dynamic factors influencing future domestic waste flows in the City of Cape Town. This was achieved by first undertaking a literature analysis to examine the drivers of waste flows and exploration of municipal waste management as a complex system. A qualitative system dynamics approach mainly using causal loop diagrams was then utilised, and three feedback loops essential for managing waste were identified, namely: public health feedback loop, waste resource management feedback loop, and environmental protection feedback loop. The public health feedback loop revealed that residents’ behavioural problems in combatting illegal dumping is a major concern that impedes advancement in the municipality. With informal dwellings on the rise, illegal dumping has consequently increased, impacting people’s health. The waste resource management feedback loop shows that waste generation reduces available landfill capacity and undermines environmental protection efforts. However, recycling efforts, such as source separation in selected suburbs, diverts waste and home composting further increases the diverted waste, thus, saving on landfill airspace. Alternative technologies can also be utilised to increase the landfill airspace, as illustrated in the environmental protection feedback loop. To assist the City of Cape Town in combatting illegal dumping, case specific studies and particularly, understanding household waste flows and behaviours would be useful. In addition, extending to quantitative system dynamics modelling would support policy design and implementation of intervention projects.
AFRIKAANSE OPSOMMING : Afvalproduksie in stede bied een van die grootste uitdagings wat stedelike volhoubaarheid betref. Namate die bevolking groei, word al hoe meer afval gegenereer. Afvalbestuur het ’n groot uitdaging vir stedelike en stadsbestuurders geword. Hierdie studie ondersoek die dinamiese faktore wat toekomstige huishoudelike afvalvloeipatrone in die Stad Kaapstad beïnvloed. Dit word gedoen eerstens deur ’n literatuurontleding ten einde die drywers vir afvalvloei te bepaal en deur munisipale afvalbestuur as ’n ingewikkelde sisteem te verken. ’n Benadering wat op kwalitatiewe sisteemdinamika berus en hoofsaaklik kousale lusdiagramme gebruik, is vervolgens ingespan, waarna drie terugvoerlusse wat noodsaaklik vir afvalbestuur is, uitgewys is, te wete: die terugvoerlus vir openbare gesondheid; die terugvoerlus vir afvalhulpbronbestuur; en die terugvoerlus vir omgewingsbeskerming. In die terugvoerlus vir openbare gesondheid is daar bevind dat inwoners se gedragsprobleme rakende die bekamping van onwettige storting ’n ernstige bron tot kommer is en vordering in die munisipaliteit strem. Namate informele nedersettings uitbrei, neem onwettige storting toe, wat ’n impak op mense se gesondheid het. Die terugvoerlus vir afvalhulpbronbestuur toon aan dat afvalgenerering die beskikbare terreinvullingskapasiteit verminder en pogings tot omgewingsbeskerming belemmer. Herwinningspogings soos die skeiding van afvalbronne in gekose voorstede herlei wel die afval, terwyl tuiskomposproduksie die hoeveelheid herleide afval verhoog en gevolglik terreinopvullingsruimte bespaar. Alternatiewe tegnologieë kan ook gebruik word om terreinopvullingsruimte te verhoog, soos daar in die terugvoerlus vir omgewingsbeskerming bevind is. Ondersteuning aan die Stad Kaapstad met die bekamping van onwettige storting aan die hand van spesifieke gevallestudies en ondersoeke na huishoudelikeafvalvloei en -gedrag kan van groot waarde wees. Verder kan beleidsontwerp en intervensieprojekte aangehelp word deur die modellering van die kwantitatiewe sisteemdinamika uit te brei.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2018.
Keywords
Refuse and refuse disposal -- City of Cape Town (South Africa), UCTD
Citation