Grammatical polysemy in the Hebrew Bible : a cognitive linguistic approach to כי

Locatell, Christian S. (2017-12)

Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2017.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study is an investigation into the grammatically polysemous word כי in the Hebrew Bible. Despite much ink spilt on the description of this little word, many questions remain to be fully explored. Studies of the past have traditionally tended toward more or less taxonomic approaches in which the various uses of כי and the contexts in which they are found are listed with relatively little if any explanation of the way they are conceptually connected to each other. Others have tended toward a more or less monosemic approach which attempts to connect all of the uses of כי to a single abstract core that is merely modulated in context to produce its various uses. While the former give descriptive accounts of כי ’s functional diversity but lack an explanation of its coherence, the latter suffer from an overly simplistic coherence that fails to recognize its diversity of usage. The contemporary explosion of explanatorily powerful models for understanding the complexity of language based on converging evidence utilized in cognitive approaches to linguistics, fueled by newly available statistical evidence from an unprecedented amount of crosslinguistic data, calls for a fresh look at grammatical polysemy in the Hebrew Bible, with כי being an example of the phenomenon par excellence. Specifically, developments from Domain Theory, Mental Spaces Theory, and the study of subjectivity from the perspective of cognitive semantics have revealed that all languages will have a repertoire of words and constructions to mark several types of causal relationships basic to communication. Such insights are applied to the analysis of causal כי (its most prototypical usage) to yield psychologically plausible and crosslinguistically applicable categories that prove fruitful for explaining its complexity. Furthermore, such a cognitive perspective also reveals that variations within the semantics of causal כי are observed to have principled affects on its syntactic profile, bringing clarity to the ongoing question of its syntactic status as a subordinator or coordinator. The answer is found by dispensing with the dichotomy and instead locating various uses along a continuum that correlates with its semantic usage. Additionally, a proposal is made concerning the conceptual relationship between causal כי and its various other uses that explains it polysemy on the one hand, but also reveals the principled relationship between and organization of its functions within a coherent usage profile on the other. This is accomplished by heuristically employing crosslinguistically pervasive and cognitively motivated grammaticalization paths in conjunction with the usage profile of כי from Genesis, Leviticus, Ezekiel, Psalms Book 1, and Chronicles, a corpus of 1,058 tokens of כי . From this data is posited a typologically plausible reconstruction of כי ’s diachronic development and the resulting organization of its synchronic polysemy. By employing the notion of prototypicality as determined by contextual frequency, each use of כי is presented with a relative weight of importance. This results in a usage profile that does justice to both the polysemic diversity and conceptual unity of כי .

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie is ʼn ondersoek na die grammatikaal-polisemiese woord כי in die Hebreeuse Bybel. Ondanks die feit dat daar al heelwat aandag aan hierdie kort woordjie spandeer is, bly talle vrae daaroor egter nog onbeantwoord. Vorige studies het tipies daartoe geneig om meer taksonomies van aard te wees. Die verskillende gebruike van כי en die kontekste waarin dit gevind kan word, is gelys. Relatief min, indien enige, poging is aangewend om die manier waarop die verskillende gebruike konseptueel met mekaar verband hou, te verduidelik. Ander het weer oorgehel tot ʼn monosemiese benadering. Al die gebruike van כי is herlei tot ʼn enkele abstrakte kern. Die kern is ooreenkomstig die konteks waarin dit gebruik is, gemoduleer - om sodoende die verskillende gebruike daarvan te verklaar. Terwyl eersgenoemde benadering die funksionele verskeidenheid van כי beskryf, gaan dit mank aan ʼn verduideliking van die koherensie tussen die funksionele onderskeidings. Laasgenoemde se simplistiese poging tot koherensie slaag weer nie daarin om reg te laat geskied aan die verskeidenheid van כי se gebruike nie. Die huidige ontploffing in modelle wat groot potensiaal het kompleksiteit van taalgebruik te verklaar en te verstaan, en wat gegrond is op konvergerende getuienis, en gebruik word in kognitiewe tot taalkunde, verg ʼn nuwe blik op grammatikale polisemie in die Hebreeuse Bybel, met כי by uitstek as ʼn voorbeeld van die fenomeen – veral in die lig van baie nuwe statistiese gegewens oor tale heen. Veral ontwikkelinge in die Domeinteorie, “Mental Space Theory” en die studie van subjektiwiteit vanuit die perspektief van kognitiewe taalkunde, het aan die lig gebring dat alle tale ʼn repertoire van woorde en konstruksies het om verskillende soorte kousale verhoudings wat grondliggend aan kommunikasie is, te merk. Sodanige insigte word gebruik in die ontleding van kousale כי (die mees prototipiese betekenis van die woordjie) om psigologies waarskynlike, en oor taal heen geldige, kategorieë wat met vrug die kompleksiteit daarvan verduidelik. Verder, sodanige kognitiewe perspektief toon aan dat variasies in die semantiek van kousale כי beduidende gevolge het vir die sintaktiese profiel daarvan. Op sy beurt gee dit dan weer meer duidelikheid oor die vraag of כי onderskikkend of neweskikkend is. Die antwoord lê daarin dat weggedoen word met laasgenoemde dichotomie. Daar moet eerder gepoog word om die verskillende gebruike van כי op ʼn kontinuum tussen die twee pole te plaas wat korreleer met die semantiese gebruike daarvan. Verder word ook ʼn voorstel gemaak ten opsigte van die konseptuele verhouding tussen kousale כי en die ander gebruike van כי . Hierdie voorstel verklaar, aan die een kant, die polisemie van כי , maar toon, aan die ander kant, ook die prinsipiële verhouding en organisasie van die funksies daarvan in terme van ʼn koherente gebruiksprofiel. Dit word bereik deur op ʼn heuristiese wyse grammatikaliserende kontoere (“paths”) te gebruik wat oor tale heen as geldig bewys is en kognitief gemotiveer kan word. As korpus word 1058 gevalle van כי in Genesis, Levitikus, Esegiël, Psalms (Boek 1) en Kronieke gebruik. Met behulp van die data word ʼn tipologiese waarskynlike rekonstruksies van כי se diakroniese ontwikkeling gepostuleer, asook die organisasie van die sinkroniese polisemie wat daaruit voorspruit. Deur gebruik te maak van die nosie prototipikaliteit soos bepaal deur die kontekstuele frekwensie, word aan elke gebruik van כי ʼn relatiewe gewig verleen. Die resultaat is ʼn gebruiksprofiel wat reg laat geskied aan die polisemiese verskeidenheid en die konseptuele eenheid van כי .

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/102701
This item appears in the following collections: