The role of the clinical preceptor in enhancing nursing education at a nursing college

Padayachee, Poovanesthree (2014-12)

Thesis (MCurr)--Stellenbosch University, 2014.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The profession of nursing is a twofold vocation that has a scientific theory as the foundation of all nursing intervention or skill. Despite clinical preceptorship being a useful strategy of teaching, many training hospitals and clinical facilities are without this avenue of learning and where available, it is often not optimally utilised. The aim of this study was to explore the role of the clinical preceptor in enhancing nursing education at Edendale Hospital and Edendale campus of a nursing college. A mixed method approach was applied utilizing both qualitative and quantitative methods to collect information about the experiences and challenges as well as clarify existing problems. Samples were drawn from all stakeholders of nursing education i.e. nursing students, nurse educators and ward managers of Edendale Hospital and Campus using random and purposive sampling respectively. Data were collected using selfadministered questionnaires for students and nursing managers and an interview guide for focus group interviews for nurse educators. Ethical approval was sought from the Health Research Ethics Committee at the Faculty of Medicine and Health Sciences at Stellenbosch University, the Department of Health, the Kwazulu-Natal College of Nursing and Edendale Hospital and Campus. The findings of this study support Weidenbach’s Prescriptive Theory in which the author maintains that nursing is a practice discipline designed to produce explicit desired results which here refers to the enhancing of nursing education with the contribution of clinical preceptorship. Patricia Benner’s Dreyfus and novice to expert models were used to express the need for meaningful practical experience in nursing students and to shows nurse educators how to identify the practical learning needs of the students and assist them acquire competence. The results of the study suggest that the clinical preceptor is a mentor and a guide who facilitates the correlation of theory and practice in nursing education. The results also suggest that students are experiencing problems in clinical practice and that clinical preceptorship is needed. A number of recommendations are made based on limitations identified in the present teaching-learning process. One of the recommendations is that partnership building strategies be fostered between the hospital, the campus and the Faculty of Nursing Education. This team approach could clearly define the role of the clinical preceptor to ensure optimum nursing education. Further research is recommended.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Verpleging is ’n tweeledige beroep met ’n wetenskaplike teorie as grondslag vir elke verpleegintervensie of -vaardigheid. Ten spyte daarvan dat kliniese instruksie (“preceptorship”) ’n nuttige onderrigstrategie is, ontbreek dit by baie opleidingshospitale en kliniese fasiliteite, en waar dit beskikbaar is, word dit dikwels suboptimaal aangewend. Die doel van hierdie studie was om ondersoek in te stel na hoe belanghebbendes by verpleegopleiding by Edendale-hospitaal en -verpleegkampus kliniese instruksie ervaar, en om sodoende vas te stel of kliniese instruksie verpleegopleiding by daardie fasiliteite versterk. ’n Gemengde benadering van sowel kwalitatiewe as kwantitatiewe metodes is gevolg om inligting oor die ervarings en uitdagings in te win en bestaande probleme te verklaar. Steekproewe is met behulp van onderskeidelik lukrake en doelbewuste seleksie uit alle belanghebbendes by verpleegopleiding by Edendale-hospitaal en - verpleegkampus geneem, met inbegrip van verpleegstudente, verpleegopvoeders en saalbestuurders. Data is deur middel van selfvoltooiingsvraelyste vir studente en eenheidsbestuurders, en ’n onderhoudsgids vir fokusgroepgesprekke met verpleegopvoeders ingesamel. Etiekgoedkeuring is verkry van die Gesondheidsnavorsingsetiekkomitee van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe aan die Universiteit Stellenbosch, die Departement van Gesondheid, die KwaZulu-Natalse Verpleegkollege sowel as Edendale-hospitaal en - verpleegkampus. Die bevindinge van die studie ondersteun Wiedenbach se voorskriftelike teorie, waarin sy volhou dat verpleging ’n praktiese dissipline is wat ontwerp is om bepaalde gewenste resultate te behaal. Patricia Benner se Dreyfus- en beginner-tot-kennermodel is ook gebruik om die behoefte aan sinvolle praktiese ervaring by verpleegstudente te staaf, en om verpleegopvoeders te wys hoe om studente se praktiese leerbehoeftes te bepaal en hulle vaardighede te help ontwikkel. Die resultate van die studie dui daarop dat die kliniese instrukteer as mentor en begeleier die korrelasie tussen teorie en die praktyk van verpleegonderwys fasiliteer. Die resultate dui verder daarop dat student probleme in kliniese praktyk ervar en kliniese instruksie benodig. ’n Aantal aanbevelings word gedoen op grond van beperkinge wat in die huidige onderrig-en-leer-proses uitgewys is. Een van die aanbevelings is die ontwikkeling van strategieë om vennootskappe tussen die hospitaal, die verpleegkampus en die fakulteit verpleegkunde te bou. Hierdie spanbenadering kan die rol van die kliniese instrukteur duidelik omlyn ten einde optimale verpleegopleiding te verseker. Verdere navorsing word aanbeveel.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/96013
This item appears in the following collections: