Ikonoklastiese strip, polemiek en Bitterkomix

Kannemeyer, Anton (1997-12)

Thesis (MA (Visual Arts)) -- University of Stellenbosch, 1997

168 leaves printed single pages,preliminary pages and numberd pages 1-70.Includes bibliography and 115 illustrations.Digitized at 600 dpi grayscale to pdf format (OCR),using an Bizhub 250 Konica Minolta Scanner.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study considers the history and problematics of the contemporary comic strip, particularly in regard to issues of controversy and iconoclasm. Special attention is paid to the local magazine, Bitterkomix as an example. In Chapter One, the comic medium is identified and discussed as a homogeneous art form. Its independence from both fine arts and literature is explained and the identifying, intrinsic characteristics of the medium are used as a basis for the analysis of form and meaning in selected contemporary comics. Chapter Two provides a brief history of iconoclasm, subversion and controversy surrounding selected comics from the 1950's up to the present. The emphasis is placed on pivotal developments in the medium, particularly in the United States. A link is suggested between the post-war affluence of the American society and the conservative values which underpin it. Because of the many similarities which exist between the value systems of white South Africa and those of the more conservative states of the U.S., a contextual parallel is mooted which identifies the development and impact of controversial comics abroad and the reception which Bitterkomix encountered in South Africa. Chapter Three outlines and analyses this connection, emphasising that Bitterkomix has to be seen in the wider historical context and not simply as an expression of a parochial, "alternative"culture among young Afrikaners. In the final two chapters, satire and the use of stereotypes in the comic form is considered. The study pays particular attention to the publications, Gif, Afrikaner Sekskomix and Loslyf(an Afrikaans skin magazine) in order to establish connections between deviant sexual behaviour in a repressive society.

AFRIKAANSE OPSOMMING:In hierdie werkstuk word die geskiedenis en problematiek van die hedendaagse strip, veral die kontroversieIe en ikonoklastiese aspekte daarvan, aangespreek. As 'n voorbeeld word die aandag veral toegespits op die plaaslike tydskrif, Bitterkomix. In Hoofstuk Een word die stripmedium geidentifiseer en as homogene kunsvorm bespreek. Die medium se onafhanklikheid van beide die Skone Kunste en die Letterkunde word verduidelik en die identifiserende, intrinsieke kenmerke word basies toegepas vir die ontleding van vorm en betekenis in gekose, hedendaagse strips. Hoofstuk Twee bestaan uit 'n kort oorsig van die geskiedenis van ikonoklasme, ondermyning en kontroverse rondom geselekteerde strips vanaf 1950 tot die hede. Die k1em word geplaas op deurslaggewende ontwikkelings in die medium, veral in die Verenigde State. 'n Skakel word voorgestel tussen die na-oorlogse welvaart van die Amerikaanse gemeenskap en die konserwatiewe waardes onderliggend daaraan. As gevolg van die baie ooreenkomste tussen die waarde-sisteme van wit Suid-Afrika en die van die meer konserwatiewe state van die V.S., word 'n kontekstuele parallel vasgestel wat die ontwikkeling en impak van kontroversieIe strips in die buiteland en die reaksie op Bitterkomix in Suid-Afrika, identifiseer. Hoofstuk Drie skets en ontleed hierdie verbintenis en beklemtoon dat Bitterkomix in 'n wyer historiese konteks beskou moet word en nie slegs as 'n uitdrukking van 'n parogiale, "altematiewe" kuItuur onder jong Afrikaners nie. In die laaste twee hoofstukke word satire en die gebruik van stereotipes in die stripvorm oorweeg. Aandag word veral gegee aan die publikasies Gif: Afrikoner Sekskomix, en Loslyf( 'n Afrikaanse sekstydskrif) om kwessies van abnormale seksuele gedrag in 'n repressiewe gemeenskap aan te raak.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/946
This item appears in the following collections: