Housing in South Africa : the challenge to provide sustainable, integrated, affordable housing

Khaki, Imraan (2009-12)

Thesis (MBA (Business Management))--University of Stellenbosch, 2009.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Section 26 of the Constitution of South Africa states that all South Africans should have the basic right of access to adequate housing. The task of housing the people of South Africa is the responsibility of the state, who is empowered to utilize all legislative and economic resources at its disposal, in order to achieve this right to housing in all forms. Though the state has mobilised resources and manpower to achieve these objectives, many challenges remain in the facilitation and provision of adequate affordable housing. These challenges relate to the understanding of the complex legislative systems and mechanisms governing the delivery of housing in this country. The functions of various tiers of government and the interventions designed to alleviate the housing backlog are increasingly becoming less effective. The involvement of the private sector in the delivery of sustainable integrated affordable housing is therefore crucial as this enormous challenge cannot be achieved by the government alone. These challenges are numerous and diverse and this study highlights the main structural issues to which both the public and private sectors are exposed to. This relates to availability of land, affordability, subsidy constraints, access to funding and the limitations of development planning. The aim of this study is to determine how this range of challenges is affecting the delivery of sustainable integrated affordable housing. A survey of leading developers in the Western Cape has been conducted to determine the main factors which are retarding and hampering progress. The findings of the study reveals that government interventions in the housing sector though marginally progressive, are not conducive to alleviating the structural problems in this environment. As a result the ability of private sector developers to perform in this market is eroded due to the unsustainable and complex problems associated with this environment. As the need for housing grows, a greater awareness and understanding of the problems and challenges associated with the delivery of sustainable integrated affordable housing is needed to provide a platform for the creation of adequate housing in this country. AFRIKAANSE OPSOMMING: Artikel 26 van die Grondwet van Suid-Afrika stel dat alle Suid-Afrikaners die reg op toegang tot geskikte behuising het. Die taak van die behuising van die mense van Suid-Afrika is die verantwoordelikheid van die staat, wat toegerus is om alle wetgewende en ekonomiese hulpbronne tot sy beskikking te gebruik om hierdie reg tot behuising in al sy vorme te verwesenlik. Alhoewel die staat hulpbronne en mannekrag gemobiliseer het om hierdie doelwitte te bereik, bestaan daar steeds vele uitdagings in die fasilitering en verskaffing van geskikte en bekostigbare behuising. Hierdie uitdagings het betrekking op die begrip van die komplekse wetgewende stelsels en meganismes wat die lewering van behuising in hierdie land beheer. Die funksies van verskeie vlakke van regering en die intervensies wat ontwerp is om die behuisingsagterstand te verlig, raak al hoe minder effektief. Die betrokkenheid van die privaatsektor in die lewering van volhoubare, geïntegreerde en bekostigbare behuising is kritiek omdat die regering nie hierdie enorme uitdaging alleen kan verrig nie. Die uitdagings is talryk en divers, en hierdie studie werp lig op die vernaamste strukturele kwessies waaraan beide die openbare en privaatsektore blootgestel word. Dit het betrekking op die beskikbaarheid van grond, bekostigbaarheid, subsidiebeperkings, toegang tot befondsing en die tekortkominge van ontwikkelingsbeplanning. Die doel van hierdie studie is om vas te stel hoe hierdie reeks uitdagings die lewering van volhoubare, geïntegreerde en bekostigbare behuising affekteer. ’n Opname van toonaangewende ontwikkelaars in die Wes-Kaap is gemaak om vas te stel wat die hooffaktore is wat vordering vertraag en belemmer. Die bevindinge van die studie onthul dat regeringsintervensies in die behuisingsektor, hoewel marginaal progressief, nie bevorderlik is vir die verligting van strukturele probleme in hierdie omgewing nie. Gevolglik word die vermoë van die privaatsektor-ontwikkelaars om in hierdie mark te slaag, verweer weens die onvolhoubaarheid en komplekse probleme wat met hierdie omgewing gepaard gaan. Soos die behoefte aan behuising groei, word ’n groter bewustheid en beter begrip van die probleme en uitdagings, wat gepaard gaan met die lewering van volhoubare, geïntegreerde behuising, benodig om ’n platform daar te stel vir die skepping van geskikte behuising in hierdie land.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/919
This item appears in the following collections: