The role of governance in using project finance as a contract for the delivery of infrastructure in Africa

Kamanga, Harris Benula (2008-03)

Thesis (MDF (Development Finance))--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Infrastructure has been hailed as a fundamental link between markets and other development sectors of the economy. For over a long time the delivery of infrastructure in Africa has been the domain of the public sector. However, because of the continued budgetary constraints, most governments are seeking the support of the private sector in the delivery of infrastructure. Recent studies have, however, revealed that private participation in infrastructure delivery is very low in Africa. The research noted that certain obstacles at macro level of the economy are responsible for the low private participation in infrastructure delivery. It is, therefore, important that we assess the methodologies that have been used to attract private sector participation in infrastructure delivery in Africa. One method that is gaining popularity in the developing world is the use of project finance. The research study sought to achieve two objectives. The first was to discover whether governance played a significant role in attracting foreign lenders to use project finance in the delivery of infrastructure in Africa. The second objective was to find out, given that governance does matter, which of the governance indicators were important and what their relationship was with loan syndication. The study adopted a quantitative approach using six governance indicators as independent variables. The governance indicators are compiled by a team at the World Bank and these governance indicators are available on the World Bank database. Loan tranches were used as observations for the dependent variable with the data for the tranches originating from loans that were advanced under project finance across Africa covering the period between 1996 and 2006. The multiple regression model also incorporated certain control variables the data for which were collected from various sources. Findings from the research study revealed that governance does matter and is positively related to loan syndication in project finance structures. It was revealed that all six governance indicators exerted a positive influence on loan syndication. The results also revealed that political instability and violence, and control of corruption were statistically insignificant. In addition it was found that rule of law exerted the most positive influence on the composition of loan syndication in project finance structures.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Infrastruktuur is al aangeprys as ‘n fundamentele skakel tussen markte en ander ontwikkelingsektore in die ekonomie. Die voorsiening van infrastruktuur in Afrika figureer lank reeds in die openbare sektor, maar as gevolg van die volgehoue begrotingsbeperkinge soek die meeste owerhede die steun van die privaatsektor wat betref die voorsiening van infrastruktuur. Onlangse studies het egter bevind dat private deelname in die aflewering van infrastuktuur in Afrika baie laag is. Die navorsing het aan die lig gebring dat daar sekere struikelblokke op die makrovlak van die ekonomie is wat verantwoordelik is vir die geringe privaat deelname in die voorsiening van infrastruktuur. Derhalwe is dit belangrik om die metodologieë wat gebruik is om privaatsektordeelname ten opsigte van infrastruktuurvoorsiening in Afrika te beoordeel. Een metode wat gewild raak in die Derde Wêreld, is die gebruik van projekfinansiering. Hierdie navorsingstudie probeer om twee doelwitte te bereik. Die eerste doelwit is om uit te vind of staatsbestuur ‘n betekenisvolle rol speel om buitelandse kredietverskaffers te lok om projekfinansiering vir infrastruktuuraflewering in Afrika te gebruik. Die tweede doelwit is om, gegewe staatsbestuur se belangrikheid, te bepaal watter van die staatsbestuuraanwysers belangrik is en wat hul verband met leningsindikasie is. Die studie het ‘n kwantitatiewe benadering gevolg en het ses staatsbestuuraanwysers gebruik as onafhanklike veranderlikes. Die staatsbestuuraanwyser is deur ‘n span van die Wêreldbank opgestel en die staatsbestuuraanwyswers is beskikbaar op die Wêreldbank se databasis. Leningdeel is gebruik as waarnemings vir die afhanklike veranderlike, en die data vir die leningdeel is afkomstig van lenings wat toegestaan is onder projekfinansiering dwarsoor Afrika vir die periode 1996 tot 2006. Die meervoudigeregressiemodel het ook sekere kontroleveranderlikes behels, en die data daarvoor is vanuit verskeie bronne ingewin. Die navorsingstudiebevindinge het aan die lig gebring dat staatsbestuur ter sake is en positief aansluit by die leningsindikasie in projekfinansieringstrukture. Dit het aan die lig gekom dat al ses staatsregeringsaanwysers ‘n positiewe invloed op leningsindikasie uitoefen. Die bevindinge het ook daarop gedui dat politieke onstabiliteit en geweld, en korrupsiebeheer statisties onbeduidend is. Daar is ook bevind dat die oppergesag van die reg die mees positiewe invloed op die samestelling van leningsindikasie in projekfinansieringstruksture uitoefen.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/849
This item appears in the following collections: