Now showing items 87-106 of 165

  Title
  Learners' strategies for solving linear equations [1]
  Learning about and understanding fractions and their role in the high school curriculum [1]
  A learning programme for nurses for the prevention of ventilator-associated infections in adult patients [1]
  Die leerderportefeulje as 'n assesseringsinstrument in die leerarea sosiale wetenskappe, intermediêre fase (Grade 4-6) [1]
  A levelled literacy intervention for foundation phase learners [1]
  Moedertaalgebaseerde tweetalige onderwys :’n moontlike oplossing vir Suid-Afrika se geletterdheids- en syfervaardigheidsprobleme [1]
  Die moontlikhede van 'n modelleringsperspektief vir skoolwiskunde [1]
  Musiekopvoeding onder die Kaaplandse Departement van Onderwys, 1916-1984 : 'n histories-kritiese studie [1]
  Natuurwetenskaponderwysers se vakinhoudelike kennis en begrip van die Aardwetenskappe [1]
  Number sense of final year pre-service primary school teachers [1]
  'n Ondersoek na 'n sin van plek en 'n pedagogie van plek in 'n Wes-Kaapse skool [1]
  'n Ondersoek na ekonomiese- en bestuurswetenskappe as leerarea in die senior fase van die skoolkurrikulum [1]
  Onderwysers se denkraamwerke aangaande volhoubare ontwikkeling [1]
  Ontwerp en toetsing van 'n intervensieprogram vir gesyferdheid vir graad 2- en 3-leerders [1]
  Ontwikkelingstrategiee vir die bemagtiging van jeugleiers: 'n indersoek na enkele Suid-Kaapse skole [1]
  Die oorgang van skool na universiteit : 'n teoretiese raamwerk vir 'n pre-universitêre intervensie [1]
  'n Opleidingsraamwerk gerig op gehalte aborsiesorg vir verpleegkundiges aan hoëronderwysinstellings in die Wes-Kaap [1]
  Optimising the use of Trac Pacs in science education in South African Schools [1]
  Opvoeders se perspektiewe rakende die gebruik van die leesperiode en skoolbiblioteke in geselekteerde skole in die Noord-Kaap [1]
  Organisational culture and external quality assurance [1]