• Die ervarings van hoërskoolleerders met liggaamlike gestremdhede 

   Erasmus, Stephanus Johannes Frederick (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2010-12)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie was onderneem om insig te bekom oor hoёrskool leerders met 'n liggaamlike gestremdheid se ervaringe. Kwalitatiewe navorsing is gedoen ten einde begrip en insig te ontwikkel omtrent die ...
  • Die rol van die leerondersteuner binne inklusiewe onderwys 

   Van Graan, Mariette (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2010-12)
   AFRIKAANSE OPSOMMIMG: Die transformasie vanaf ʼn tradisionele onderwysstelsel na ʼn inklusiewe stelsel het ʼn perspektiefverandering tot gevolg gehad. Die verandering in perspektief het ʼn verskuiwing weg van ʼn klem op individuele ...
  • Die selfkonsep van studente wat hakkel : 'n verkennende ondersoek 

   Louw, Karlien (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2010-12)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Die verskynsel van hakkel word omgewe deur persoonlike belewenisse wat bydra tot die vorming van die selfkonsep van iemand wat hakkel. Die toenemende soeke na die oorsake, "behandeling" en "genesing" ...
  • Sosiale aanpassings van studente met gestremdhede aan die Stellenbosch Universiteit 

   Koch, Christa (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2010-12)
   ENGLISH ABSTRACT: The year 1994 is seen as a significant year in South Africa. The new democratic dispensation contributed to the education system, including higher education, by presenting it with new demands and challenges. ...