The implementation of the balanced scorecard as a performance management tool at the City of Cape Town

Bam, Gert J. W. (2008-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This is a report on the implementation of the Balanced Scorecard (BSC) in the City of Cape Town. Based on the experiences and perceptions of a sample of middle managers. the report highlights the various issues which impact on the BSC at local government level. The report focuses on the implementation of the BSC in one Directorate. namely the Community Services Directorate. Appropriate reccmmendations are made based on the findings of the research. The literature review places the BSC in the ccntext of the infonmation age. where companies were seeking a more holistic tool to plan, monitor and measure how strategy is implemented. The theoretical basis of the BSC is outlined. This contains a brief overview of how the public sector internationally adopted the BSC. The report proceeds by addressing the legislative framework within which municipalities operate in South Africa with regard to Performance Management. It is within this context that the City Of Cape Town adopted the BSC. The implementation of the BSC for the City of Cape Town is placed within the context of its Organisational Performance Management System. This literature review concludes by highlighting the challenges and critical success factors with the implementation of the BSC. The methodology used in the research was content analysis. The experience and perception of the research population. in relation to the implementation of the BSC in the City of Cape Town. was analysed. Data was collected through open ended, semi-structured interviews. The issues highlighted in the literature review were used as the basis for the interviews. Inferences were drawn from responses solicited in the interviews. The report found that there is a correlation between the issues highlighted in the literature and what emerged in the course of the research. The issues that impact on the implementation of the BSC revolve around process. structure and people. Accordingly the researcher makes appropriate recommendations to address these issues in the City of Cape Town. Finally, areas for future research are identified.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie verslag handel oor die implementering van die Gebalanseerde Prestasie Skedule (GPS) vir die Stad Kaapstad. Die verslag beklemtoon verskeie aspekte wat 'n impak het op die GPS by plaaslike owerhede en is baseer op 'n steekproef oor die ondervindinge en persepsies van 'n bepaalde middelvlakbestuursgroep. Hierdie verslag fokus op die implementering van die GPS in een van die Direktorate, naamlik die Direktoraat: Gemeenskapsdienste. Toepaslike aanbevelings word gemaak opgrond van die navorsingsbevindinge. Die literatuur oorsig plaas die GPS in die konteks van die inligtingsera, waar maatskappye opsoek is na 'n holistiese benadering vir beplanning, monitering en om implementeringstrategiee te meet. Die teoretiese basis van die GPS word ook uiteengesit. Dit bevat 'n kort oorsig oor hoe die openbare sektor die GPS internationaal aanvaar het. Voorts handel die verslag oor die wetgewende raamwerk waarbinne munisipaliteite in Suid-Afrika moet beweeg rakende Prestasiebestuur. Dit is binne hierdie konteks wat die Stad Kaapstad die GPS aanvaar het. Die implementering van die GPS vir die Stad Kaapstad vind plaas binne die konteks van sy Organisatoriese Prestasiebestuurstelsel. Die literatuur oorsig eindig deur die uitdagings en kritiese sukses faktore met die implementering van die GPS te beklemtoon. Die metodologie wat tydens die navorsing gebruik was, is die inhoud-ontleding. Die ondervindinge en persepsies van die navorsings steekproefgroep, in venhouding tot die implementering van die GPS by die Stad Kaapstad, was ontleed. Inligting is bekom deur middel van oop vrae tydens semigestruktureerde onderhoude. Aspekte wat tydens die literatuur oorsig beklemtoon was, is gebruik as basis vir onderhoudvoering. Gevolgtrekkings is gemaak van respondente se kommentaar en antwoorde tydens onderhoudvoering. Die verslag dui aan dat daar 'n korrelasie bestaan tussen die aspekte wat beklemtoon word in die literatuur en wat tydens die navorsing aan die lig gebring is. Aspekte wat 'n impak het op die implementering van die GPS is prosesse, strukture en mense. Gevolglik maak die navorser toepaslike aanbevelings om hierdie aspekte binne die Stad Kaapstad aan te spreek. Laastens word sekere areas geidentifiseer vir toekomstige navorsing.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/70665
This item appears in the following collections: