Maatskaplike gevallewerkintervensie aan adolessente met aggressiewe gedrag

Kruger, Richard (2011-03)

Thesis (M Social Work (Social Work))--University of Stellenbosch, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this study is to develop a theoretical framework for social workers in nongovernmental organisations with regards to the nature and scope of social casework intervention with aggressive adolescents. The research was done based on an extensive literature study, which focussed on theories of aggression and factors which contribute to aggressive behaviour in adolescents, as well as the nature and scope of social casework intervention with aggressive adolescents. A combined qualitative and quantitative research method and an explorative and describing research design have been used in this study, since this combination resulted in reaching the goal of the study. The empirical research investigated the nature and scope of social casework intervention with aggressive adolescents. The universe consisted of all nongovernmental organisations in the Boland-district. Semi-structured questionnaires were used as an interview instrument with a purposive sample of 20 social workers. In light of the findings derived from the literature study and empirical research, appropriate conclusions and related recommendations were made. The main conclusion for this study is that various factors, such as the caseload of social workers and involvement of significant others during intervention, influence participants’ ability to utilise case work effectively during intervention with aggressive adolescents. The main recommendation of this study is that the delivery of social services be prioritized to avoid social work tasks or situations hindering or prohibiting intervention with aggressive adolescents.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie was om ‘n teoretiese raamwerk vir maatskaplike werkers in nieregeringsorganisies te bied vir die aard en omvang van maatskaplike gevallewerkintervensie aan adolessente met aggressiewe gedrag. Die ondersoek is gedoen aan die hand van ‘n uitgebreide literatuurstudie, wat gefokus het op teorieë oor aggressie en faktore wat tot aggressiewe gedrag by adolessente aanleiding gee, sowel as die aard en omvang van maatskaplike gevallewerkintervensie aan adolessente met aggressiewe gedrag. ‘n Gekombineerde kwalitatiewe- en kwantitatiewe navorsingsbenadering en ‘n verkennendeen beskrywende navorsingsontwerp is in hierdie studie benut, aangesien hierdie kombinasies die gestelde doelwitte van die studie die beste kon bereik. Die empiriese ondersoek het die aard en omvang van maatskaplike gevallewerkintervensie aan aggressiewe adolessente verken. Die universum het bestaan uit alle nie-regeringsorganisasies in die Boland-distrik. Semi-gestruktureerde vraelyste is as ‘n onderhoudskedule benut. ‘n Doelbewuste-steekproef het uit 20 maatskaplike werkers bestaan. Op grond van die bevindings, voortspruitend uit die literatuurstudie en empiriese ondersoek, kon toepaslike gevolgtrekkings en verbandhoudende aanbevelings gemaak word. Die hoofbevinding van hierdie studie is dat verskeie faktore soos die grootte van maatskaplike wekers se gevalleladings en die betrokkenheid van betekenisvolle ander tydens intervensie, respondente se vermoë beïnvloed om gevallewerkintervensie te benut. Die kernaanbeveling van hierdie studie is dat dienslewering geprioritiseer moet word dat intervensie met betrekking tot aggressiewe adolessente nie ten koste van ander maatskaplikewerk-take en situasies, benadeel word nie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/6857
This item appears in the following collections: